Výstražná hlášení, Technické specifikace, Vysvětlení oeez – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 41: Pokyny k baterii, Záruka

Advertising
background image

41

Cz

vÝsTRAŽNá hláŠENÍ

lo

vyměňte baterii.

Err1

Hmotnost přesahuje maximální kapacitu.

Err2

mimo rozmezí, nesprávný chod nebo nedostatečný kontakt nohou.

TEChNICkÉ sPECIFIkACE

100 cm - 240 cm

Paměť pro 4 uživatelů

3’3.5” - 7’10.5”

d = 0.1 % množství tuku v těle

10 - 80 let

d = 0.1 % množství vody v těle

Muž/žena

d = 0.1 BMI

vysvĚTlENÍ oEEz

Tato značka udává, že výrobek nesmí být na území EU vyhazován s běžným

domácím odpadem. Pro prevenci možného znečištění životního prostředí a újmě

na zdraví osob nekontrolovaným odpadem recyklujte výrobek odpovědným

způsobem, který podporuje obnovitelné použití surovin. Pokud chcete použitý výrobek

vrátit, využijte prosím sběrného systému nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste

výrobek zakoupili. Ti mohou výrobek recyklovat způsobem bezpečným pro životní prostředí.

PokyNy k bATERII

Tento symbol znamená, že baterie nesmí být likvidována vyhozením do domácího

odpadu, protože obsahuje látky, jež mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Za

účelem likvidace baterii odevzdejte na určeném sběrném místě.

záRukA

Tento produkt je určen pouze pro domácí použití. Salter bezplatně opraví nebo vymění

produkt nebo jakoukoli jeho součást do 15 let od data koupě, pokud bude prokázáno,

že se pokazila z důvodu defektivní zhotovení nebo materiálu. Tato záruka pokrývá

funkční součásti, které mají vliv na funkčnost váhy. Nepokrývá kosmetické defekty

způsobené běžným opotřebením nebo poškození způsobené nehodou nebo nesprávným

používáním. Otevření nebo rozložení váhy nebo jejích součástí učiní záruku neplatnou.

Reklamace musí být doložena důkazem o koupi a musí být zaslána společnosti Salter

(nebo místnímu pověřenému zástupci společnosti Salter, pokud je mimo Velkou Británii)

a zpětné poštovné musí zaplaceno předem. Je nutno dbát na řádné zabalení váhy, aby

nedošlo k jejímu poškození během přepravy. Tento závazek je dodatek k zákonným

právům zákazníka a nijakým způsobem tato práva neovlivňuje. S dotazy ohledně servisu

se obraťte na: DSI Czech Spol. S.R.O., Pernerova 35a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká

Republika. Tel. +420 225 386 130 e-mail homedics@dsicz.cz.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising