Waarschuwingsmeldingen, Technische specificatie, Uitleg over aeea – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 26: Richtlijn inzake batterijen, Garantie

Advertising
background image

26

Nl

wAARsChuwINGsMElDINGEN

lo

Batterij vervangen.

Err1 Gewicht is zwaarder dan maximale capaciteit.

Err2 Valt buiten bereik, onjuiste handeling of slecht voetcontact.

TEChNIsChE sPECIFICATIE

100 cm - 240 cm

Geheugen voor 4 gebruikers

3’3.5” - 7’10.5”

d = 0.1 % lichaamsvet

10 - 80 jaar

d = 0.1 % lichaamswater

Man/Vrouw

d = 0.1 BMI

uITlEG ovER AEEA

Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil

mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de

menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te

voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om

duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte

apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op

met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige

recycling accepteren.

RIChTlIJN INzAkE bATTERIJEN

Dit symbool betekent dat batterijen niet met het huisvuil weggeworpen mogen

worden, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en

de gezondheid. Lever batterijen op een aangewezen inzamelpunt in.

GARANTIE

Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Salter zal het product, of

een onderdeel van dit product, gratis repareren of vervangen mits binnen 15 jaar na

de aankoopdatum kan worden aangetoond dat het product defect is geraakt vanwege

tekortschietend vakmanschap of gebrekkige materialen. Deze garantie heeft betrekking

op werkende onderdelen die van invloed zijn op de werking van de weegschaal. De

garantie heeft geen betrekking op cosmetische aantastingen veroorzaakt door slijtage

of beschadigingen die per ongeluk of door verkeerd gebruik zijn ontstaan. Worden de

weegschaal of onderdelen ervan geopend of gedemonteerd, dan komt de garantie te

vervallen. Claims die onder de garantie worden ingediend, moeten vergezeld gaan van

een aankoopbewijs en op kosten van de verzender worden geretourneerd aan Salter (of

de plaatselijke Salter-agent indien buiten het Verenigd Koninkrijk). De weegschaal dient

zodanig te worden verpakt dat deze tijdens het transport niet beschadigd kan raken.

Deze handelingen vormen een aanvulling op de wettelijk vastgelegde rechten van de

consument en is hierop niet van invloed. Neem voor vragen over onderhoud contact

op met: Distec International, Z.I.”Les Portes de l’Europe”, Rue Maurice Faure 1, 1400

Nivelles, Belgium. Tel. +32-67-874820 e-mail support@distec.be.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising