Indikátory pri upozornení, Technické údaje, Weee popis – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 56: Pokyny ohľadne batérie, Záruka

Advertising
background image

56

sk

INDIkáToRy PRI uPozoRNENÍ

lo

Vymeňte batérie.

Err1

Hmotnosť prevyšuje maximálnu kapacitu.

Err 2

Mimo rozsahu, nesprávna operácia alebo nedostatočný kontakt s chodidlami.

TEChNICkÉ ÚDAJE

100 cm - 240 cm

Pamäť pre 4 užívateľov

3’3.5” - 7’10.5”

d = 0,1 % telesného tuku

10 - 80 rokov

d = 0,1 % vody v tele

Žena/Muž

d = 0,1 BMI

wEEE PoPIs

Tento symbol znamená, že výrobok by sa v rámci celej EU nemá vyhadzovať do

domáceho odpadu. Aby nedošlo k možnému znečisteniu životného prostredie

alebo poškodeniu zdravia v dôsledku nekontrolovaného odpadu, je potrebné

pristupovať k recyklovaniu zodpovedne a propagovať tak opätovné použitie zdrojových

materiálov. Ak chcete výrobok vrátiť, postupujte podľa systému na vrátenie a zber alebo

kontaktujte predajcu, kde ste výrobok kúpili. Výrobok od vás prevezmú a bezpečne ho

recyklujú.

PokyNy ohĽADNE bATÉRIE

Tento znak znamená, že batérie sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom,

pretože obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie alebo poškodiť

zdravie. Batérie likvidujte v strediskách určených pre zber odpadu.

záRukA

Tento výrobok je určený iba na domáce použitie. Spoločnosť Salter opraví alebo vymení

výrobok alebo jeho časť (okrem batérií) bezplatne v priebehu 15 rokov odo dňa jeho

zakúpenia ak sa preukáže, že výrobok je nefunkčný v dôsledku chyby pri jeho výrobe

alebo chyba na materiáloch. Táto záruka pokrýva funkčné časti, ktoré majú vplyv na

použiteľnosť váhy. Nepokrýva povrchové poškodenia výrobku spôsobené opotrebovaním,

prípadne poškodenie spôsobené náhodne alebo pri nevhodnom použití. Otvorením alebo

rozobratím váhy alebo jej častí sa zruší platnosť záruky. Uplatnenie nárokov krytých

zárukou musí byť podložené dokladom o kúpe výrobku a bude doručené a vyplatené

spoločnosťou Salter alebo miestnym autorizovaných zástupcom spoločnosti Salter (ak

je to v rámci Veľkej Británie). Výrobok dobre zabaľte, aby sa pri prevoze nepoškodil.

Tento záväzok doplňuje zákonné práva spotrebiteľa a žiadnym spôsobom ich neporušuje.

Kontakt na servisné služby: DSI Slovakia S.R.O., Južná trieda 117, 04001 Košice,

Slovensko. Tel. +421 556 118 112 e-mail homedics@dsi.sk.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising