Percentuálny podiel vody v tele - norma, Čo označuje bmi hodnota, Otázky a odpovede – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 55: Rady pri použiti a údržbe, Riešenie problémov

Advertising
background image

55

sk

PERCENTuálNy PoDIEl voDy v TElE - NoRMA

Tabuľka vody v tele***

Podiel telesného tuku v % Optimálny podiel vody v tele v %

Muži

4 to 14%

70 to 63%

15 to 21%

63 to 57%

22 to 24%

57 to 55%

25 and over

55 to 37%

Ženy

4 to 20%

70 to 58%

21 to 29%

58 to 52 %

30 to 32 %

52 to 49%

33 and over

49 to 37%

***Zdroj: Odvodené z Wang & Deurenberg: „Hydratácia svalovej hmoty bez tuku“. American Journal Clin Nutr 1999,

69 833-841.

Ak je podiel tuku v tele vysoký alebo ak je podiel svalovej hmoty je nízky, potom aj

výsledky nameranej vody v tele budú nízke. Je dôležité zapamätať si, že namerané

hodnoty telesnej hmotnosti, tuku a vody v tele sú ukazovatele vášho zdravotného štýlu.

Aj keď sú krátkodobé fluktuácie bežné, odporúčame viesť si tabuľku vášho progresu

dlhodobo a nesústrediť sa na jednotlivé merania. Publikované hodnoty vody v tele v

% sú iba informatívne. Pred začatím diéty a cvičebných programov sa vždy poraďte s

odborníkom alebo lekárom.

UPOZORNENIE: Výrobok nepoužívajte, ak máte voperovaný kardiostimulátor alebo iné

zdravotné pomôcky. V prípade pochybností sa poraďte s lekárom.

Čo ozNAČuJE bMI hoDNoTA?

Body Mass Index BMI (index telesnej hmotnosti) je index, ktorý označuje určitú

hmotnosť k určitej výške a klasifikuje tak podváhu, nadváhu a obezitu u dospelých

osôb. Táto osobná váha vám vypočíta vašu hodnotu BMI indexu. Kategórie BMI uznávané

organizáciou WHO (World Health Organisation) sú uvedené v tabuľke a popisujú hodnoty

BMI indexu.

Svoju BMI kategóriu zistíte pomocou doleuvedenej tabuľky.

bMI kategória označenie hodnoty bMI

zdravotné riziko založené iba na bMI

< 18.5

Podváha

t

Primeraná hodnota

18.6- 24.9

V norme

Nízka hodnota

25- 29.9

Nadváha

Primeraná hodnota

30+

Obezita

Vysoká hodnota

DÔLEŽITÉ: Ak tabuľka ukazuje, že vaša hmotnosť nie je v rozsahu normálnej zdravej

hmotnosti, poraďte sa pred uskutočnením akýchkoľvek opatrení so svojim lekárom. BMI

klasifikácie sú iba pre dospelé osoby (vo veku od 20 rokov).

oTázky A oDPovEDE

Ako sa meria tuk a voda v mojom tele?

Salter váha používa metódu merania pod názvom BIA bioelektrická analýza impedancie.

Cez chodidlá a nohy vášho tela prebehne elektrický prúd. Tento prúd ľahko prejde cez

tkanivo svalovej hmoty, ktoré obsahuje vysoké množstvo tekutín, ale neprejde ľahko cez

tuk. A preto sa meraním impedancie vášho tela, t.j. odporu voči prúdu, určí množstvo

svalovej hmoty. A z toho sa odhadne množstvo tuku a vody.

Aká je hodnota prúdu, ktoré počas merania prechádza telom? Nie je to

nebezpečné?

Sila prúdu je nižšia ako 1 mA, čo je veľmi malá a absolútne bezpečná hodnota. Nebudete

to vôbec cítiť. Je však dôležité, aby toto zariadenie nepoužívali osoby, ktoré majú

voperované elektronické strojčeky, ako napr. kardiostimulátor, aby prípadne nedošlo k

ich narušeniu.

Môžu sa hodnoty tuku a vody v tele namerané v rôznych časoch dňa od seba

výrazne odlišovať? ktorá hodnota je smerodajná?

Percentuálny podiel tuku v tele sa mení s obsahom vody v tele a množstvo vody sa v

priebehu dňa mení. Neexistuje vhodný alebo nevhodný čas merania, cieľom je robiť

merania v rovnakom čase, kedy vaše telo obsahuje normálne množstvo vody. Nerobte

merania po kúpeli, po použití sauny, po intenzívnom cvičení alebo v priebehu 1-2 hodín

po požití väčšieho množstva nápojov, prípadne po jedle.

Môj známy má váhu s tukomerom od iného výrobcu.

Na tejto váhe boli namerané iné hodnoty môjho telesného tuku. Prečo?

Rozličné váhy s tukomerom robia merania rozličných častí vášho tela a využívajú

rozličné matematické vzorce na výpočet podielu telesného tuku.

Najlepšie bude, ak nebudete porovnávať dve zariadenia, ale budete používať to isté

zariadenie vždy, keď budete chcieť zistiť nejaké zmeny.

Čo znamenajú namerané hodnoty tuku a vody v tele?

Informácie nájdete v tabuľkách o množstve tuku a vody v tele, ktoré sú priložené k

tomuto výrobku. V tabuľkách nájdete vysvetlenie, či sú namerané hodnoty tuku a vody v

norme (berúc do úvahy váš vek a pohlavie).
Čo urobiť v prípade, ak mám vysoké hodnoty telesného tuku?

Vhodnou diétou, prijímaním tekutín a cvičebným programom môžete znížiť množstvo

tuku vo vašom tele. Pred začatím takého programu sa vždy poraďte s odborníkom alebo

lekárom.

Prečo sú percentuálne podiely tuku u mužov a žien také rozdielne?

Ženy majú prirodzene vyššie percentuálne množstvo tuku ako muži, pretože ich telesná

konštrukcia je rozdielna a zameraná na tehotenstvo, dojčenie a pod.

Čo urobiť v prípade, ak mám nízke hodnoty vody v tele?

Dbajte na pitný režim a popracujte na tom, aby bol podiel tuku vo vašom tele v norme.

Prečo nemôžem používať váhu s analýzou tuku a vody v tele počas tehotenstva?

Počas tehotenstva sa ženské telo značne mení a zabezpečuje vývoj nenarodeného

dieťaťa. Za takýchto okolností je meranie tuku v tele nepresné a zavádzajúce. Tehotné

ženy by mali využívať iba funkciu merania hmotnosti.

RADy PRI PouŽITI A ÚDRŽbE

• Svoju hmotnosť merajte na rovnakej váhe a na rovnakom povrchu.

Neporovnávajte hodnoty namerané na rozličných váhach. Určité rozdielnosti sú

možné kvôli odchýlke pri výrobe.

• Pri umiestnení váhy na tvrdý a rovný povrch dosiahnete najvyššiu presnosť a stálosť.

• Odporúča sa robiť meranie v rovnakom čase dňa, najstálejšie výsledky sa dosahujú

pri meraniach podvečer a pred jedlom.

• Váha zaokrúhľuje hore alebo dolu k najbližšej prírastku.

Ak sa odvážite dvakrát za sebou s dostanete dve rôzne hodnoty, vaša reálna hmotnosť

je hodnota, ktorá je medzi týmito dvoma hodnotami.

• Váhu čistite vlhkou utierkou. Na čistenie nepoužívajte žiadne chemikálie.

• Dbajte na to, aby váha nezvlhla, voda môže poškodiť elektronické časti.

• S váhou zaobchádzajte opatrne, je to jemné zariadenie. Dbajte na to, aby váha

nespadla. Na váhu neskáčte.

• Upozornenie: povrch môže byť za mokra klzký.

RIEŠENIE PRoblÉMov

• Pri meraní telesného tuku a vody v tele je nutné, aby ste sa na váhu postavili naboso.

• Aj stav vašej pokožky na chodidlách môže ovplyvniť meranie. Najpresnejšie a

najstálejšie hodnoty získate, ak si chodidlá utriete pred meraním vlhkou utierkou a

necháte ich mierne vlhké.

kg

m

st

ft

Advertising