Kehon vesipitoisuuden normaali terve vaihteluala, Mitä bmi-arvo tarkoittaa, Kysymyksiä ja vastauksia – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 28: Käyttö- ja hoito-ohjeet

Advertising
background image

28

FIN

kEhoN vEsIPIToIsuuDEN NoRMAAlI TERvE vAIhTEluAlA

kehon vesipitoisuustaulukko***

Kehon rasva-%

Ihanteellinen vesipitoisuus

Miehet

4 - 14%

70 - 63%

15 - 21%

63 - 57%

22 - 24%

57 - 55%

25 tai yli

55 - 37%

Naiset

4 - 20%

70 - 58%

21 - 29%

58 - 52%

30 - 32%

52 - 49%

33 tai yli

49 - 37%

*** Lähde: perustuu artikkeliin: Wang & Deurenberg: Hydration of fat-free body mass. American Journal Clin Nutr

1999, 69 833-841.

Kehon vesipitoisuuslukemiin vaikuttaa kehon rasvan ja lihasten osuus. Jos kehon rasvan

osuus on korkea tai lihasten osuus alhainen, kehon vesipitoisuus on yleensä alhainen.

On tärkeää muistaa, että lukemat kuten paino, kehon rasvapitoisuus ja vesiprosentti

ovat vain työvälineitä osana terveellistä elämäntyyliä. Koska lyhytaikaiset vaihtelut

ovat normaaleja, ehdotamme, että kirjaat kehityksesi pitkällä aikavälillä sen sijaan että

keskittyisit yhden päivän lukemiin.

Vesipitoisuuden julkaistut vaihteluarvot ovat vain viitteellisiä.

Terveydenhoitoalan ammattilaisilta tulisi aina kysyä neuvoa ennen dieetin ja

kuntoiluohjelman aloittamista.

MITä bMI-ARvo TARkoITTAA?

Kehon massaindeksi (BMI) näyttää painon ja pituuden välisen suhteen, ja sitä käytetään

yleisesti aikuisten alipainon, ylipainon ja liikalihavuuden määrittämisessä. Vaaka laskee

BMI-arvon puolestasi. Alla olevassa kaaviossa ja taulukossa näkyvät BMI-luokat ovat

maailman terveysjärjestön WHO:n tunnustamia ja niitä voidaan käyttää BMI-arvon

tulkitsemiseen.

BMI-luokkasi voidaan määrittää alla olevan taulukon avulla.

bMI-luokka

bMI-arvon merkitys vain bMI-arvoon perustuva terveysriski

< 18.5

Alipainoinen

Kohtalainen

18.6-24.9

Normaali

Pieni

25-29.9

Ylipainoinen

Kohtalainen

30+

Liikalihava

Korkea

huoMAuTus: Jos painosi ei kaavion tai taulukon mukaan vastaa normaalia tervettä

painoa, ota yhteyttä lääkäriisi, ennen kuin ryhdyt mihinkään toimenpiteisiin.

BMI-luokitukset on tarkoitettu vain aikuisille (yli 20-vuotiaille).

kysyMyksIä JA vAsTAuksIA

kuinka laite mittaa kehon raspitoisuuden ja vesipronsetin?

Tässä Salter-vaa’assa käytetään bioimpedanssimittaukseksi kutsuttua

mittausmenetelmää. Äärimmäisen pieni määrä sähkövirtaa johdetaan kehon läpi

jalkojen ja säärien kautta. Tämä sähkövirta kulkee helposti rasvattoman lihaskudoksen

läpi, jossa on korkea nestepitoisuus, mutta ei niin helposti rasvan läpi. Näin ollen

mittaamalla kehon impedanssi (ts. sähkövirran vastuksen) voidaan määritellä

lihasmassa. Tästä lukemasta voidaan sitten arvioida rasvan ja veden osuus.

kuinka suuri sähkövirta kehoni läpi kulkee mittauksen aikana?

onko se turvallista?

Sähkövirta on alle 1 mA, mikä on äärimmäisen vähäistä ja täysin turvallista. Sitä ei

edes tunne. Tästä huolimatta, tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joille on asennettu

sisäinen lääkinnällinen laite, kuten sydämen tahdistin, välineeseen mahdollisesti

aiheutuvien häiriöiden varalta.

Jos mittaan kehoni rasva- ja vesiprosentit eri vuorokauden aikaan, ne

vaihtelevat melko paljon. Mikä lukema on oikea?

Kehon rasvaprosenttilukema vaihtelee kehon vesipitoisuuden mukaan, ja vesipitoisuus

muuttuu päivän aikana.

Ei ole olemassa oikeaa tai väärää aikaa ottaa lukemaa, mutta mittaukset tulisi pyrkiä

tekemään säännöllisesti silloin kun arvioit kehosi nestetasapainon olevan normaali.

Vältä mittaamista kylvyn tai saunan jälkeen, tehokkaan kuntoilun jälkeen tai 1-2 tunnin

sisällä juomisesta tai syömisestä.

ystävälläni on toisen valmistajan kehon rasvaprosentin analyysivaaka.

kun käytin sitä, huomasin, että kehoni rasvaprosenttilukema oli erilainen.

Miksi?

Eri kehon rasvaprosenttianalysaattorit tekevät mittaukset eri kohdista kehoa ja

käyttävät erilaisia matemaattisia algoritmeja kehon rasvaprosentin laskemiseen.

Laitteita ei kannata vertailla toisiinsa, vaan käyttää samaa laitetta joka kerta muutoksen

seuraamiseksi.

kuinka kehon rasva- ja vesiprosenttilukemat tulkitaan?

Katso laitteen mukana toimitettuja Kehon rasvaprosentti- ja vesipitoisuustaulukoita.

Ne antavat viitteitä siitä, ovatko kehosi rasvaprosentti- ja vesipitoisuuslukemat

terveellisissä rajoissa (ikä ja sukupuoli vaikuttavat tähän).

Mitä minun pitäisi tehdä, jos kehoni rasvaprosenttilukema on erittäin

korkea?

Kehon rasvaprosenttia voi pienentää järkevällä ruokavalio-, neste- ja kunto-ohjelmalla.

Terveydenhoitoalan ammattilaisilta tulisi aina kysyä neuvoa ennen tällaisen ohjelman

aloittamista.

Mitkä ovat kehon rasvaprosenttilukemat miehillä ja naisilla?

Naisten rasvaprosentti on luonnostaan korkeampia kuin miesten, koska kehon

koostumus on erilainen johtuen valmistautumisesta raskauteen, imettämiseen jne.

Mitä minun pitäisi tehdä, jos kehoni vesiprosenttilukema on erittäin alhainen?

Varmista, että juot säännöllisesti ja riittävästi vettä ja pyrit saamaan kehosi

rasvaprosentin terveellisiin lukemiin.

Miksi kehon koostumuksen analyysivakaa ei tulisi käyttää raskauden

aikana?

Naisen kehon koostumus muuttuu huomattavasti raskauden aikana tukeakseen

vauvan kehitystä. Tällöin kehon rasvaprosenttilukemat saattavat olla epätarkkoja ja

harhaanjohtavia. Raskaana olevien tulisi tästä syystä käyttää vain painotoimintoa.

käyTTö- JA hoITo-ohJEET

• Punnitse itsesi aina samalla vaa’alla ja samalla lattialaustalla.

Älä vertaile eri vaakojen välisiä lukemia, sillä vaaoissa on valmistustoleransseista

johtuvia eroja.

• Tarkkuus ja toistettavuus ovat parhaimmillaan, kun vaaka asetetaan kovalle,

tasaiselle lattialle.

• Punnitse itsesi samaan aikaan joka kerta, ennen ruokailua ja ilman jalkineita.

Hyvä aika punnita paino on aamulla ensimmäisenä.

• Vaaka pyöristää painon lähimpään lukemaan ylös- tai alaspäin. Jos punnitset itsesi

kahdesti ja saat eri lukemat, painosi on näiden kahden välillä.

• Puhdista vaaka kostealla rätillä. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita.

• Pidä huoli siitä, että vaaka ei kastu kokonaan, sillä sen elektroniset osat saattavat

vahingoittua.

• Käsittele vaakaa varoen – se on hienomekaaninen laite. Älä pudota vaakaa äläkä

hyppää sen päälle.

• Huomautus: alusta saattaa olla liukas märkänä.

kg

m

st

ft

Advertising