Varningsindikatorer, Tekniska specifikationer, Weee-förklaring – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 32: Batteriföreskrift, Garanti

Advertising
background image

32

s

vARNINGsINDIkAToRER

lo Byt ut batteriet.

Err1 Maximal viktkapacitet överskriden.

Err2 Utom räckvidd, felaktig drift eller dålig kontakt med fötterna.

TEkNIskA sPECIFIkATIoNER

100 cm - 240 cm

4 användarminnen

3’3.5” - 7’10.5”

d = 0,1 % kroppsfett

10 - 80 år

d = 0,1 % kroppsvatten

Kvinna/man

d = 0,1 BMI

wEEE-FöRklARING

Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat

hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från

okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det

fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet,

använd retur och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten

köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

bATTERIFöREskRIFT

Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållssopor

eftersom de innehåller substanser som kan skada miljön och hälsan. Avyttra

batterier endast vid designerade insamlingspunkter.

GARANTI

Denna produkt är endast ämnad för hushållsanvändning. Salter kommer att reparera

eller byta ut produkten, eller del av denna produkt, gratis om det inom 15 år efter

inköpsdatumet, det kan visas att den har slutat fungera på grund av bristfälligt

utförande eller material. Denna garanti täcker de fungerande delar som påverkar

vågens funktion. Den täcker inte kosmetisk förslitning som orsakats av vanligt

användande och slitage eller skada orsakad genom olycka eller felaktigt användande.

Öppnande eller isärtagande av vågen eller dess komponenter ogiltigförklarar garantin.

Fodringar under garanti måste stödjas genom inköpsbevis och returneras med betald

frakt till Salter (eller lokal Salter-handlare om det rör sig om utanför Storbritannien).

Försiktighet bör iakttagas i paketeringen av vågen så att den inte skadas under frakten.

Detta åtagande är förutom konsumentens lagstadgade rättigheter och påverkar inte

dessa rättigheter på något vis. Utanför Storbritannien, kontakta din lokala Salter-

handlare.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising