Ako salter váha funguje, Príprava váhy, Meranie hmotnosti (bez iných údajov) – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 54: Zadanie osobných údajov, Meranie hmotnosti a telesného tuku, Tuk v tele – čo to znamená, Percentuálny podiel tuku v tele - norma

Advertising
background image

54

sk

Ako sAlTER váhA FuNGuJE?

Váha Salter využíva technológiu BIA (Bio Impedance Analysis – analýza bioimpedancie),

ktorá vysiela do tela jemný elektrický impulz a tým určí množstvo tuku v tkanive. Tento

elektrický impulz je nepostrehnuteľný a úplne bezpečný. Kontakt s telom meranej osoby

je cez podložky na váhe, ktoré sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

Tento prístroj v jednom kroku zmeria vašu telesnú hmotnosť a vypočíta objem tuku a

celkový objem vody v tele a taktiež index BMI. Veľmi ľahko tak získate pomerne presnú

predstavu o svojom celkovom zdravotnom stave a svojej kondícii.

Váha ukladá osobné údaje pre 4 rôznych užívateľov. Okrem analýzy telesnej hmotnosti,

tuku a vody môžete túto váhu použiť aj ako bežnú váhu.

PRÍPRAvA váhy

1. Otvorte priehradku na batérie, ktorá sa nachádza na spodnej časti váhy.

2. Odstráňte izolačnú plôšku spod batérie (ak je nasadená) alebo vložte batérie, pričom

dodržte správnu polaritu podľa označenia (+ a -) vo vnútri priečinku na batérie.

3. Zatvorte priehradku na batérie.

4. Zvoľte si jednotku hmotnosti kg, st alebo lb pomocou spínača na spodnej časti váhy.

5. Pri použití na koberci odstráňte nožičiek váhy protišmykové podložky a nasaďte

podložky na koberec.

6. Váhu umiestnite na pevný a rovný povrch.

MERANIE hMoTNosTI (bEz INÝCh ÚDAJov)

1. Váhu umiestnite na pevný a rovný povrch.

2. Nohou poklepte stred plochy váhy (vibrácie aktivujú váhu). Nohu zložte z váhy.

3. Počkajte, kým sa na monitore neobjaví nula.

4. Postavte sa na váhu a stojte bez pohnutia, kým váha odmeria vašu hmotnosť.

5. Vaša hmotnosť sa zobrazí v priebehu niekoľkých sekúnd. Potom sa váha vypne.

zADANIE osobNÝCh ÚDAJov

1. Nohou zatlačte stred váhy a potom nohu položte na zem.

2. Stlačte tlačidlo

sET.

3. Keď bliká číslo užívateľa, zvolíte si ho stlačením tlačidiel

alebo

. Stlačením

tlačidla

sET potvrdíte svoju voľbu.

4. Začne blikať symbol pre muža alebo ženu.

Tlačte tlačidlo

button until the correct symbol is flashing, then press the

sET

button.

5. Začne blikať zobrazenie výšky.

Stlačte tlačidlo

alebo

a nastavte svoju výšku, potom stlačte tlačidlo

sET.

6. Začne blikať zobrazenie veku.

7. Zobrazí sa symbol

0.0.

8. Váha sa vypne. Teraz je pripravená na použitie.

Stlačte tlačidlo

alebo

a nastavte svoj vek, potom stlačte tlačidlo

sET.

9. Celý postup zopakujte pri druhom užívateľovi alebo pri zmene údajov užívateľa.

Poznámka: Pri aktualizácii alebo zmene zadaných údajov postupujte rovnakým

spôsobom, urobte požadované zmeny.

MERANIE hMoTNosTI A TElEsNÉho Tuku

Osobnú váha položte na rovný povrch.

1. Nohou poklepte stred plochy váhy (vibrácie aktivujú váhu). Nohu zložte z váhy.

2. Zvoľte svoje číslo stlačením tlačidla

alebo

.

3. POČKAJTE, kým displej znovu potvrdí vaše osobné údaje a potom znovu zobrazí nulu.

4. Keď sa zobrazí nula, postavte sa NABOSO na váhu a stojte bez pohnutia. Dbajte na to,

aby sa vaše chodidlá dotýkali dvoch kovových podložiek na ploche váhy.

5. Po niekoľkých sekundách zaznie pípnutie. Zostúpte z váhy.

6. Zostaňte stáť na váhe, pokým sa nanamerajú ostatné hodnoty.

7. Najskôr sa zobrazí informácia o hmotnosti a potom index BMI, percento telesného

tuku a údaj o celkovom množstve vody v tele v percentách.

Tuk v TElE – Čo To zNAMENá?

Ľudské telo okrem iného tvorí aj určité percentuálny podiel tuku. Tento tuk je pre zdravie

a funkčnosť tela nevyhnutný, vystiela kĺby, chráni životne dôležité orgány, pomáha

regulovať telesnú teplotu, ukladá vitamíny a pomáha telu prežiť v prípade nedostatku

potravy. Ak je však tuku v tele príliš veľa alebo príliš málo, môže to viesť k zhoršeniu

zdravotného stavu. Je ťažké určiť, aký je podiel tuku v našom tele iba pohľadom do

zrkadla. Preto je dôležité, aby sa merala a sledovala percentuálna hodnota tuku v tele.

Percentuálny podiel tuku v tele poskytuje ucelenejšiu informáciu o kondícii ako len

samotná hmotnosť tela – a strata hmotnosti môže znamenať stratu svalovej hmoty a

nie tuku, a pritom množstvo tuku v tele môže byť stále vysoké, aj keď telesná hmotnosť

je v norme.

PERCENTuálNy PoDIEl Tuku v TElE - NoRMA

bod Fat % bod

hodnota tuku v tele v % pre chlapcov*

vek

Nízka

optimálna

Primeraná

vysoká

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

hodnota tuku v tele v % pre dievčatá*

vek

Nízka

optimálna

Primeraná

vysoká

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

hodnota tuku v tele v % pre mužov**

vek

Nízka

optimálna

Primeraná

vysoká

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

hodnota tuku v tele v % pre ženy**

vek

Nízka

optimálna

Primeraná

vysoká

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Zdroj: Odvodené z: HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb a AM Prentice: „Referenčné krivky podielu telesného tuku u

detí“ International Journal of Obesity (2006) 30, 598–602.

**Zdroj: Odvodené z: Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd, a

Yoichi Sakamoto: „Optimálny percentuálny podiel telesného tuku: Pokus o vytvorenie návodu na základ BMI indexu

telesnej hmotnosti 1 – 3”. Am J Clin Nutr 2000;72:694–701.

Publikované hodnoty podielu telesného tuku v % sú iba informatívne. Pred začatím diéty a cvičebných programov sa

vždy poraďte s odborníkom alebo lekárom.

voDA v TElE – PREČo JE DÔlEŽITÉ slEDovAŤ JEJ MNoŽsTvo?

Voda v tele je jediný najdôležitejší komponent telesnej hmotnosti. Predstavuje viac

ako polovicu telesnej hmotnosti a takmer dve tretiny svalovej hmoty. Voda v tele má

niekoľko dôležitých úloh:

Všetky bunky v tele, či sú to kožné, žľazové, svalové, mozgové alebo iné bunky, môžu

vykonávať svoje funkcie iba pri dostatočnom množstve vody. Voda zohráva aj životne

dôležitú úlohu pri regulácii rovnováhy telesnej teploty, obzvlášť pri potení.

Kombinácia nameranej hmotnosti a tuku by sa mohlo zdať v norme, ale množstvo vody

vo vašom tele môže byť nedostačujúce.

Advertising