Οδηγοσ αντιμετωπισησ προβληματων, Προειδοποιητικεσ ενδειξεισ, Τεχνικεσ προδιαγραφεσ – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 47: Επεξηγηση αηηε, Οδηγια για τισ μπαταριεσ, Εγγυηση

Advertising
background image

47

El

• Μεταχειρίζεστε τη ζυγαριά σας προσεκτικά - είναι ένα όργανο ακριβείας. Μην την

αφήνετε να πέσει και μην ανεβαίνετε επάνω της πηδώντας.

• Προσοχή: Η πλατφόρμα μπορεί να γλιστρά αν είναι βρεγμένη.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

• Πρέπει να είστε ξυπόλητοι όταν χρησιμοποιείτε τις μετρήσεις σωματικού λίπους και

συνολικού νερού του σώματος.

• Η κατάσταση του δέρματος του πέλματός σας μπορεί να επηρεάσει τη μέτρηση.

Για να λάβετε την πιο ακριβή και συνεπή μέτρηση, πριν πατήσετε επάνω στη ζυγαριά,

σκουπίστε τα πέλματά σας με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί, αφήνοντάς τα ελαφρώς υγρά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Lo

Αντικαταστήστε τη μπαταρία.

Err1 Το βάρος υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα ζύγισης.

Err2 εκτός εύρους, εσφαλμένη λειτουργία ή κακή επαφή των πελμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

100 cm - 240 cm

Μνήμη για 4 χρήστες

3’3.5” - 7’10.5”

d = 0,1 % σωματικού λίπους

10 - 80 ετών

d = 0,1 % νερού του σώματος

Άνδρας/Γυναίκα

d = 0,1 BMI

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΗΗΕ

Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα

οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή στην

υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα,

προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη

χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή

επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι υπεύθυνοι μπορούν

να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωσή του.

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί

με οικιακά απορρίμματα, καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς

για το περιβάλλον και την υγεία. Απορρίπτετε τις μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία

συλλογής.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Η Salter θα επισκευάσει ή

θα αντικαταστήσει το προϊόν, ή οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος, δωρεάν, εφόσον

μπορεί να αποδειχθεί, εντός 15 ετών από την ημερομηνία αγοράς, ότι παρουσίασε βλάβη

εξαιτίας ελαττωμάτων εργασίας ή υλικών. Αυτή η εγγύηση καλύπτει όσα εξαρτήματα

επηρεάζουν τη λειτουργία της ζυγαριάς. Δεν καλύπτει απώλεια της αρχικής αισθητικής

που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά ή βλάβες που οφείλονται σε ατύχημα ή σε κακή

χρήση. Αν ανοιχτεί η ζυγαριά ή αποσυναρμολογηθεί η ζυγαριά ή τα εξαρτήματά της, η

εγγύηση ακυρώνεται. Οι αξιώσεις κάλυψης από την εγγύηση πρέπει να υποστηρίζονται από

απόδειξη αγοράς και να επιστρέφονται με πληρωμένα τα μεταφορικά στην Salter (ή στους

κατά τόπους αντιπροσώπους της Salter, αν βρίσκεστε εκτός του Η.Β.). Η συσκευασία της

ζυγαριάς πρέπει να γίνεται με προσοχή, ώστε να μην υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά της.

Η παρούσα υποχρέωση είναι πρόσθετη στα νομοθετημένα δικαιώματα ενός καταναλωτή

και δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο αυτά τα δικαιώματα. Για ερωτήματα σέρβις,

επικοινωνήστε με: Berson / Αφοι Κ. Σαραφιδη Α.Ε.Β.Ε., Αθήνα, Αγαμέμνονος 47, Τ.Κ. 17675

Καλλιθέα. Τηλ. +30 210 9478773. Θεσσαλονίκη, Philippos Business Center, Αγ. Αναστασίας

& Λαέρτου, Τ.Κ. 57001 Πυλαία. Τηλ. +30 2310 954020.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising