Na jakém principu tato váha salter pracuje, Příprava váhy, Pouze hodnoty hmotnosti – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 39: Vložení osobních údajů, Měření hmotnosti a tělesného tuku, Množství tuku v těle – co to znamená, Zdravé rozmezí množství tuku v těle, Množství vody v těle – proč je měřit

Advertising
background image

39

Cz

NA JAkÉM PRINCIPu TATo váhA sAlTER PRACuJE?

Váha Salter používá technologii BIA (Bio Impedance Analysis – analýza bioelektrické

impendance), která do těla vysílá nepatrný elektrický impuls, jež rozlišuje tuk od

beztukové hmoty. Tento elektrický impuls neucítíte a je zcela bezpečný. Kontaktu

s tělem je dosaženo polštářky z nerezové oceli na ploše váhy.

Tento přístroj v jednom kroku změří vaši tělesnou hmotnost a vypočítá objem tuku a

celkový objem vody v těle a také index BMI. Velmi snadno tak získáte poměrně přesnou

představu o svém celkovém zdravotním stavu a své kondici.

Váha může uložit osobní data až 4 uživatelů. Váhu lze použít nejen jako analyzátor, ale

také jako běžnou váhu.

PŘÍPRAvA váhy

1. Otevřete schránku na baterie na spodní straně váhy.

2. Vyjměte izolační podložku zpod baterie (pokud je vložená) nebo vložte baterie a

respektujte přitom značky polarity (+ a -) uvnitř přihrádky na baterie.

3. Zavřete schránku na baterie.

4. Tlačítkem na spodní straně váhy si zvolte měrnou jednotku (kg, anglických kamenů

nebo liber).

5. Pro použití na koberci sejměte z nohou váhy protiskluzové podložky a nasaďte

přiložené podložky na koberec.

6. Postavte váhu na pevný vodorovný povrch.

PouzE hoDNoTy hMoTNosTI

1. Postavte váhu na pevný vodorovný povrch.

2. Poklepejte na střed plochy váhy (váha se aktivuje vibrací) a sundejte nohu.

3. Počkejte, až se zobrazí nula.

4. Postavte se na váhu a stůjte nehybně, dokud váha nevypočítá vaši hmotnost.

5. Vaše hmotnost se zobrazí na několik sekund a poté se váha vypne.

vloŽENÍ osobNÍCh ÚDAJŮ

1. Nohou sešlápněte plochu váhy a znovu nohu sundejte.

2. Stiskněte tlačítko

sET.

3. Když začne blikat číslo uživatele, zvolte číslo uživatele stisknutím tlačítka

nebo

. Svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka

sET.

4. Začne blikat symbol pro muže nebo ženu.

Stisknutím tlačítka

vyberte odpovídající symbol a potvrďte tlačítkem

sET.

5. Začne blikat nastavení výšky.

Pomocí tlačítka

nebo

nastavte svou výšku a potvrďte stisknutím tlačítka

sET.

6. Začne blikat nastavení věku.

Pomocí tlačítka

nebo

nastavte svůj věk a potvrďte stisknutím tlačítka

sET.

7. Zobrazí se ‘

0.0’.

8. Váha se vypne a poté je připravena k použití.

9. Opakujte tento postup pro druhého uživatele, nebo když chcete změnit uživatelské údaje.

Poznámka: Když chcete aktualizovat nebo přepsat uložené údaje, postupujte stejným

způsobem a proveďte požadované změny.

MĚŘENÍ hMoTNosTI A TĚlEsNÉho Tuku

Postavte váhu na rovný povrch.

1. Poklepejte na střed plochy váhy (váha se aktivuje vibrací) a sundejte nohu.

2. Tlačítkem

nebo

zvolte číslo uživatele.

3. POČKEJTE, dokud se na displeji nepotvrdí vaše osobní údaje a displej se nevynuluje.

4. Když displej ukazuje nulu, stoupněte si HOLÝMA NOHAMA na váhu a klidně stůjte.

Dbejte na to, aby vaše nohy měly dobrý kontakt s dvěma kovovými destičkami na

plošině váhy. Vaše nohy budou zakrývat displej.

5. Po několika vteřinách uslyšíte pípnutí. Sestupte z váhy.

6. Zůstaňte nadále stát na báze, dokud se nezobrazí další hodnoty.

7. Nejprve se zobrazí informace o hmotnosti a poté index BMI, procento tělesného tuku

a údaj o celkovém množství vody v těle v procentech.

MNoŽsTvÍ Tuku v TĚlE – Co To zNAMENá?

Lidské tělo se mimo jiné skládá z určitého množství tuku. Ten je nezbytný pro zdravé,

funkční tělo – odpružuje klouby a chrání životně důležité orgány, pomáhá regulovat

tělesnou teplotu, skladuje vitamíny a je zásobou energie v případě nedostatku jídla.

Přílišné množství tuku v těle, ale i nedostatečné množství tuku v těle může škodit zdraví.

Pouhým pohledem do zrcadla je velmi těžké odhadnout, kolik tuku v těle máme.

Proto je důležité měřit a monitorovat podíl tuku v těle.

Podíl tuku v těle je přesnějším ukazatelem tělesné kondice než samotná hmotnost –

rozložení úbytku na váze by mohlo znamenat, že ztrácíte svalovou tkáň a ne tuk – i když

váha ukazuje “normální hmotnost“, můžete mít vysoký podíl tuku v těle.

zDRAvÉ RozMEzÍ MNoŽsTvÍ Tuku v TĚlE

Procentuální rozmezí množství tuku v těle u chlapců*

věk

Nízký

optimální

Průměrný

vysoký

10

≤12.8

12.9 - 22.8

22.9 - 27.8

≥27.9

11

≤12.6

12.7 - 23.0

23.1 - 28.2

≥28.3

12

≤12.1

12.2 - 22.7

22.8 - 27.8

≥27.9

13

≤11.5

11.6 - 22.0

22.1 - 26.9

≥27.0

14

≤10.9

11.0 - 21.3

21.4 - 25.8

≥25.9

15

≤10.4

10.5 - 20.7

20.8 - 24.9

≥25.0

16

≤10.1

10.2 - 20.3

20.4 - 24.2

≥24.3

17

≤9.8

9.9 - 20.1

20.2 - 23.8

≥23.9

18

≤9.6

9.7 - 20.1

20.2 - 23.5

≥23.6

Procentuální rozmezí množství tuku v těle u dívek*

věk

Nízký

optimální

Průměrný

vysoký

10

≤16.0

16.1 - 28.2

28.3 - 32.1

≥32.2

11

≤16.1

16.2 - 28.8

28.9 - 32.7

≥32.8

12

≤16.1

16.2 - 29.1

29.2 - 33.0

≥33.1

13

≤16.1

16.2 - 29.4

29.5 - 33.2

≥33.3

14

≤16.0

16.1 - 29.6

29.7 - 33.5

≥33.6

15

≤15.7

15.8 - 29.9

30.0 - 33.7

≥33.8

16

≤15.5

15.6 - 30.1

30.2 - 34.0

≥34.1

17

≤15.1

15.2 - 30.1

30.2 - 34.3

≥34.4

18

≤14.7

14.8 - 30.8

30.9 - 34.7

≥34.8

Procentuální rozmezí množství tuku v těle u mužů**

věk

Nízký

optimální

Průměrný

vysoký

19 - 39

≤8

8.1 - 19.9

20 - 24.9

≥25

40 - 59

≤11

11.1 - 21.9

22 - 27.9

≥28

60+

≤13

13.1 - 24.9

25 - 29.9

≥30

Procentuální rozmezí množství tuku v těle u žen**

věk

Nízký

optimální

Průměrný

vysoký

19 - 39

≤21

21.1 - 32.9

33 - 38.9

≥39

40 - 59

≤23

23.1 - 33.9

34 - 39.9

≥40

60+

≤24

24.1 - 35.9

36 - 41.9

≥42

*Zdroj: Čerpáno z: HD McCarthy, TJ Cole, T Fry, SA Jebb a AM Prentice: “Body fat reference curves for children”

(„Referenční křivka množství tuku v těle u dětí“). International Journal of Obesity (Mezinárodní žurnál o obezitě)

(2006) 30, 598–602. **Zdroj: Čerpáno z: Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter

R Murgatroyd, a Yoichi Sakamoto “Healthy percentage body fat ranges: („Zdravé procentuální podíly tuku v těle:) an

approach for developing guidelines based on body mass index1–3” (postup při rozvoji směrnic založených na indexu

tělesné hmotnosti 1–3”). Am J Clin Nutr 2000; 72:694–701.

Publikované podíly tuku v těle jsou určeny pouze jako ilustrace. Před započetím jakéhokoli dietního či

cvičebního programu je nutné se vždy poradit se zdravotním odborníkem.

MNoŽsTvÍ voDy v TĚlE – PRoČ JE MĚŘIT?

Voda v těle je nejdůležitější komponentem tělesné hmotnosti. Představuje více než

polovinu celkové hmotnosti a téměř dvě třetiny beztukové hmoty (což jsou především

svaly). Voda plní v těle řadu důležitých úkolů: Všechny buňky v těle, ať se jedná o

kůži, žlázy, svaly, mozek nebo cokoli jiného, jsou schopné fungovat pouze pokud mají

dostatek vody. Voda také hraje nezbytnou roli při regulaci tělesné teploty, především

formou perspirace. Kombinace hladiny vody a tuku v těle se může zdát „normální”, výše

hydratace těla však nemusí být postačující pro zdravý životní styl.

Advertising