Wykrywanie i usuwanie usterek, Komunikaty błędów, Dane techniczne – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 53: Objaśnienie weee, Dyrektywa dot. baterii, Gwarancja

Advertising
background image

53

Pl

wykRywANIE I usuwANIE usTEREk

• Aby przeprowadzić pomiar zawartości tłuszczu i wody w organizmie, należy stanąć na

platformie wagi bosymi stopami.

• Stan skóry na stopie może mieć wpływ na odczyt.

Aby uzyskać możliwie najbardziej dokładny i wiarygodny odczyt, przetrzyj stopy

wilgotną szmatką i stań na platformie wagi wilgotnymi stopami.

koMuNIkATy bŁĘDÓw

lo

wymień baterię.

Err1

waga przekracza maksymalną nośność urządzenia.

Err2

Poza zakresem, nieprawidłowe działanie lub słaby kontakt ze stopami.

DANE TEChNICzNE

100 cm - 240 cm

4 pamięci użytkownika

3’3.5” - 7’10.5”

d = 0,1 % zawartości tłuszczu w organizmie

10 - 80 lat

d = 0,1 % zawartości wody w organizmie

Mężczyzna/kobieta

d = 0,1 BMI

obJAŚNIENIE wEEE

Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się

wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym

zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby

umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego

przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt

zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

DyREkTywA DoT. bATERII

Ten symbol oznacza, że baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi,

ponieważ baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska

oraz zdrowia. Baterie należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki.

GwARANCJA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Salter nieodpłatnie naprawi

lub wymieni produkt lub dowolną jego część, jeżeli w ciągu 15 lat od dnia zakupu

przestanie on działać prawidłowo z powodu wad wykonawczych lub materiałowych.

Niniejsza gwarancja obejmuje elementy robocze, mające wpływ na działanie wagi.

Nie obejmuje ona pogorszenia się stanu wizualnego produktu wskutek normalnego

jego użytkowania ani też uszkodzeń wynikłych z przypadkowego działania lub

nieprawidłowego wykorzystania. Otwarcie lub zdemontowanie wagi powoduje

unieważnienie gwarancji. Roszczenia gwarancyjne muszą być poparte dowodem

zakupu. Produkt należy przesłać (na koszt użytkownika) na adres Salter lub lokalnego

przedstawiciela firmy poza Wielką Brytanią. Należy starannie opakować wagę, aby nie

uległa ona uszkodzeniu podczas transportu. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie

statutowych praw konsumenta i w żaden sposób nie ogranicza tych praw. W przypadku

zapytań dotyczących obsługi, prosimy o kontakt z: Eko-Koral Sp. Z O.O., ul. Wspólna 26,

45-837 Opole, Polska. Tel. +48 77 550 70 76 e-mail biuro@eko-koral.pl.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising