Feilsøkningsguide, Varselindikatorer, Teknisk spesifikasjon – Salter 9141 WH3R UST Glass Analyser Scale User Manual

Page 23: Weee forklaring, Batteridirektiv, Garanti

Advertising
background image

23

N

FEIlsøkNINGsGuIDE

• Du må være barbent under måling av kroppsfett og totalt kroppsvann.

• Tilstanden på huden under føttene dine kan ha innvirkning på avlesningen.

For å få den mest nøyaktige og konsekvente avlesningen, tørk føttene dine med en
fuktig klut slik at føttene er litt fuktig før du går på vekten.

vARsElINDIkAToRER

lo skift ut batteri.

Err1 Vekten overskrider maksimum kapasitet.

Err2 utenfor område, uriktig bruk eller dårlig kontakt med føttene.

TEkNIsk sPEsIFIkAsJoN

100 cm - 240 cm

4 brukerminne

3’3.5” - 7’10.5”

d = 0.1 % kroppsfett

10 - 80 år

d = 0.1 % kroppsvann

Mann/Kvinne

d = 0.1 BMI

wEEE FoRklARING

Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke kastes

sammen med annet husholdningssøppel. For å forebygge mulig skade på miljøet

eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal

produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser.

For å returnere den brukte anordningen, vennligst bruk retur- og hentesystemet, eller ta

kontakt med detaljisten hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig

gjenvinning av produktet.

bATTERIDIREkTIv

Dette symbolet indikerer at batteriene ikke må kastes sammen med vanlig

husholdningsavfall da de inneholder substanser som kan skade miljøet og

helsen. Vær vennlig å kaste batterier i angitte oppsamlingspunkter.

GARANTI

Dette produktet er utelukkende beregnet på bruk i hjemmet. Salter vil reparere eller

erstatte et produkt eller deler av et produkt vederlagsfritt dersom det innen 15 år fra

kjøpsdato kan påvises feil i utførelse eller materialer. Denne garantier gjelder deler som

påvirker bruken av vekten. Den dekker ikke kosmetisk forringelse forårsaket av vanlig

slitasje eller skader forårsaket av uhell eller feil bruk. Garantien gjøres ugyldig dersom

vekten eller noen av vektens komponenter åpnes eller demonteres. Erstatningskrav

dekket av garantien må understøttes av kjøpsbevis og returneres til Salter (eller en

avtalt lokal Salter-representant utenfor Storbritannia) for avsenders regning. Vekten

må emballeres nøye, slik at den ikke skades under transport. Denne garantien gjelder

i tillegg til eventuelle lovbestemte rettigheter og får ingen innvirkning på disse. Hvis

du er hjemmehørende et annet sted enn Storbritannia, kontakter du din lokale Salter-

representant.

www.salterhousewares.com/servicecentres

Advertising