Belangrijke veiligheidsvoorschriften, Waarschuwing, Opmerking – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 46

Advertising
background image

Bij het gebruik van elektrische apparaten dient u altijd enkele fundamentele veiligheidsvoorschriften

in acht te nemen, waaronder:

WAARSCHUWING

- Om het gevaar voor een elektrische schok, brand of lichamelijk letsel te voorkomen:

• Lees alle instructies goed door voordat u de luchtreiniger in gebruik neemt.
• Gebruik uitsluitend een stopcontact van 220 ~ 240 volt.
• Gebruik de luchtreiniger niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is of de aansluiting

op het stopcontact loszit.

Stof de stekker regelmatig af.
• Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in de luchtinlaat of luchtuitlaat.
• Houd bij het verwijderen van het netsnoer altijd de stekker vast en trek nooit aan het snoer.
Anders kan kortsluiting met elektrische schokken het gevolg zijn.
• Hanteer de stekker niet met natte handen.
• Gebruik deze luchtreiniger niet in de buurt van gastoestellen of een open haard.
• Trek het netsnoer uit het stopcontact voordat u de luchtreiniger schoonmaakt en wanneer u

de luchtreiniger niet gebruikt.

Anders kan er gevaar voor een elektrische schok door slechte isolatie en/of brand als gevolg van

kortsluiting ontstaan.

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het om alle mogelijke risico’s uit te sluiten worden

vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsvertegenwoordiger, door Sharp erkend

onderhoudspersoneel of ander bevoegd personeel.

Gebruik de luchtreiniger niet wanneer u insecticiden spuit of in kamers waar oliebestanddelen,

wierook, vonken van brandende sigaretten of chemische dampen in de lucht aanwezig zijn of in

ruimtes waar de luchtreiniger nat kan worden, zoals in badkamers.

Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de luchtreiniger. Agressieve reinigingsmiddelen kunnen

de buitenkant beschadigen.

Onderhoud aan deze luchtreiniger mag alleen door Sharp erkend onderhoudspersoneel worden

uitgevoerd. Neem in geval van problemen of voor afstelling of reparatie contact op met het

dichtstbijzijnde servicecenter.

• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysische,

sensorische of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze supervisie

of aanwijzingen hebben gekregen betreffende het gebruikt van het toestel door een persoon die

instaat voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze niet met het toestel

spelen.

OPMERKING

- Verstoring van de radio- of televisieontvangst

Als deze luchtreiniger de radio- of televisieontvangst verstoort, probeer deze storing dan op te lossen

met een of meer van de volgende maatregelen:

• Verander de plaats of oriëntatie van de ontvangstantenne.

• Vergroot de afstand tussen de luchtreiniger en de ontvangstantenne.

• Sluit de luchtreiniger aan op een stopcontact in een andere stroomgroep dan die waarop de radio

of televisie is aangesloten.

• Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio- of televisietechnicus.

N-2

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Advertising