Fontos biztonsági előírások, Figyelmeztetés, Megjegyzés – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 88

Advertising
background image

Elektromos berendezések használatakor bizonyos alapvető biztonsági szabályokat be kell tar-

tani, beleértve az alábbiakat is:

FIGYELMEZTETÉS -

Elektromos áramütés, tűz vagy más személyi sérülés elkerülése érdekében:

• A készülék használata előtt olvassa el a teljes használati útmutatót.
• Kizárólag 220-240 voltos tápcsatlakozót használjon.
• Ne használja a készüléket, amennyiben a tápkábel vagy a tápcsatlakozó sérült, illetve ameny-

nyiben a tápcsatlakozó lötyög a fali csatlakozóban!

Rendszeresen távolítsa el a port a tápcsatlakozóról!
• Ne dugja be az ujját vagy bármiféle más tárgyat a készülék levegő beömlő, illetve levegő ki-

ömlő nyílásaiba!

• A tápcsatlakozó kihúzása során mindig a tápcsatlakozót fogja meg! Sose próbálja a csatla-

kozót a kábelnél fogva kihúzni!

Ellenkező esetben fennáll az áramütés és/vagy a rövidzárlatból fakadó tűz veszélye.
• Sose húzza ki a tápcsatlakozót nedves kézzel a csatlakozóból!
• Ne használja a készüléket gázkészülékek vagy tűzhelyek közelében!
• A készülék tisztítása előtt, vagy ha nem használja a berendezést, húzza ki a tápcsatlakozót

a fali aljzatból.

Ellenkező esetben fennáll a rossz szigetelésből eredő áramütés és/vagy a rövidzárlatból fakadó

tűz veszélye.

• Amennyiben a tápkábel sérült, a kockázatok kiküszöbölése érdekében cseréltesse ki azt a

gyártóval, a gyártó megbízottjával, a Sharp hivatalos márkaszervizével, vagy megfelelő ké-

pesítéssel rendelkező szakemberrel!

Ne használja a készüléket, amikor rovarirtót fúj a levegőbe vagy olyan helységekben, ahol olaj-

származékok, füstölő vagy cigaretta szikrája, illetve vegyszerek gőze kerül a levegőbe. Ne hasz-

nálja olyan helységben sem, ahol magas a páratartalom (pl.: fürdőszobában).

Legyen körültekintő, amikor a készüléket tisztítja. A maró hatású tisztítószerek károsíthatják a ké-

szülék külsejét.

Kizárólag hivatalos Sharp Márkaszerviz végezheti el a légtisztító szervizelését. Bármilyen hiba, be-

állítási vagy javítási munka ügyében forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.

• A készüléket nem úgy tervezték, hogy azt fi zikai, érzékelési vagy mentális képességeiben korláto-

zott személyek (beleértve gyerekek), vagy kezelési ismeret és tapasztalat nélküli személyek hasz-

nálják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személytől a készülék használatára vonatkozó tájékozta-

tást megkapták vagy tevékenységüket egy ilyen személy felügyeli.

Gyerekek felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a készülék közelében! Győződjön meg róla, hogy

nem játszanak a berendezéssel.

MEGJEGYZÉS

- Rádió vagy TV interferencia

Ha a légtisztító interferenciát okoz a rádió vagy a televízió vételben, próbálja meg elkerülni az interfe-

renciát az alábbi lépések valamelyikével:

• Változtassa meg a vételi antenna helyét vagy pozícióját.

• Növelje meg a légtisztító berendezés és a rádió/TV közötti távolságot.

• Csatlakoztassa a rádió vagy TV készüléket a légtisztító berendezésétől eltérő, másik áramkörön

lévő tápcsatlakozóba.

• Kérjen tanácsot, illetve segítséget a kereskedőtől vagy egy szakképzett rádió/TV szerelőtől.

HU-2

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Advertising