Provoz, Provoz hlavní jednotky – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 66

Advertising
background image

Fan Speed Indicator Lights

Plasmacluster Indicator Light

POWER ON/OFF Button

MODE Button

Plasmacluster Ion ON/OFF

Button

PROVOZ

PROVOZ HLAVNÍ JEDNOTKY

CZ-8

Vypínač

• Stiskněte k spuštění provozu (krátké pípnutí) a zastave-

ní provozu (dlouhé pípnutí)

• Kontrolka indikátoru Plasmacluster a kontrolka indikáto-

ru rychlosti ventilátoru se zapnou/vypnou.

• Nebyl-li odpojen napájecí kabel, provoz začne v posled-

ním režimu, ve kterém byl přístroj spuštěn.

Tlačítko MODE

Tlačítko zap./vyp. iony Plasmacluster

• Stiskněte tlačítko MODE k vybrání požadované rychlosti

ventilátoru. Kontrolky indikátoru zobrazí aktuálně vybra-

nou rychlost ventilátoru.

• Režim provozu se dá přepnout podle níže uvedeného

popisu.

Stiskněte tlačítko zap./vyp. iony Plasmacluster pro

zapnutí a vypnutí režimu ionů Plasmacluster.

Když je zapnut režim Plasmacluster, zapne se kontrol-

ka indikátoru ionů Plasmacluster (modrá).

NÍZKÝ provoz

Přístroj bude pracovat

potichu pomocí minimál-

ního přívodu vzduchu.

STŘED. provoz

Přístroj bude pracovat

se středně velkou rych-

lostí ventilátoru.

MAX. provoz

Přístroj bude pracovat

s maximální rychlostí

ventilátoru.

Tlačítko MODE

Tlačítko zap./vyp. iony

Plasmacluster

Vypínač

Kontrolka indikátoru ionů Plasmacluster

Kontrolky indikátoru rychlosti ventilátoru

Advertising