Důležité bezpečnostní pokyny, Výstraha, Poznámka – Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 60

Advertising
background image

Při používaní elektrických zařízení byste měli dodržovat základní bezpečnostní opatření, mimo jiné:

VÝSTRAHA

– pro snížení nebezpečí zkratu, požáru, nebo poranění:

• Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny.
• Používejte jen zásuvku s napětím 220 – 240 voltů.
• Přístroj nepoužívejte, jsou-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozené, nebo je-li připojení k

elektrické zásuvce uvolněné.

Ze zástrčky odstraňujte pravidelně prach.
• Do přívodu ani vývodu vzduchu ventilace nedávejte prsty ani jiné cizí předměty.
• Při vytahování zástrčky vždy uchopte zástrčku a nikdy netahejte za kabel.
Mohlo by to způsobit elektrický výboj a/nebo požár vlivem zkratu.
• Nevytahujte zástrčku mokrýma rukama.
• Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynových zařízení ani ohnišť.
• Před čistěním přístroje a v případe, že jej déle nebudete používat, jej odpojte z elektrické

zásuvky.

Jinak může vlivem zkratu dojít k elektrickému výboji (kvůli špatné izolaci) a/nebo požáru.
• Je-li napájecí kabel poškozen, může ho vyměnit pouze výrobce, jeho servisní technik, auto-

rizované servisní středisko společnosti Sharp nebo kvalifi kovaná osoba, aby se zabránilo

nebezpečí.

Přístroj nepoužívejte, když používáte aerosolové insekticidy, ani v místnostech, kde jsou ve vzdu-

chu zbytky oleje, kadidla, jiskry od zapálených cigaret, chemické výpary, ani na místech, kde je

vysoká vlhkost, jako například v koupelnách.

Při čištění přístroje si dávejte pozor. Korosivní čistící prostředky můžou poškodit zevnějšek přístroje.
Servis této čističky vzduchu může vykonávat jen autorizované servisní středisko společnosti Sharp.

Při výskytu problémů, potřebě nastavení nebo opravy kontaktujte nejbližší servisní středisko.

• Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo

mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba zod-

povědná za jejich bezpečnost, nebo pokud jim tato osoba nedala pokyny ohledně používání.

Na děti je potřeba dohlížet, aby se zaručilo, že si se zařízením nebudou hrát.

POZNÁMKA

– rušení rádia nebo televizoru

Pokud tato čistička vzduchu způsobí rušení příjmu rádia nebo televize, pokuste se opravit rušení jed-

ním nebo více následujícími opatřeními:

• Přeorientujte nebo přemístěte příjmovou anténu.

• Zvyšte vzdálenost mezi přístrojem a radiovým/televizním přijímačem.

• Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu než je ten, do kterého je zapojený přijímač.

• Vyhledejte pomoc u prodejce nebo zkušeného radiového/televizního technika.

CZ-2

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Advertising