Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 73

Advertising
background image

SLOVENSKY

SK-1

SLOVENSKY

Ďakujeme vám za zakúpenie čističky vzdu-

chu od spoločnosti SHARP. Prečítajte si, pro-

sím, pozorne tento návod kvôli informáciám

o správnom používaní. Pred použitím tohto

výrobku si prosím prečítajte časť: „Dôležité

bezpečnostné pokyny“.

Po prečítaní tohto návodu ho uschovajte na

dostupnom mieste, aby ste doň mohli nahliad-

nuť aj v budúcnosti.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

...

SK-2

• VÝSTRAHA ...............................................

SK-2

• UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA

PREVÁDZKY .............................................

SK-3

• POKYNY K INŠTALÁCII ...........................

SK-3

• SMERNICE TÝKAJÚCE SA FILTRA .......

SK-3

NÁZVY ČASTÍ

...........................................

SK-4

• DISPLEJ HLAVNEJ JEDNOTKY ..............

SK-4

• ILUSTRAČNÝ DIAGRAM ..........................

SK-4

• OBSAHUJE ...............................................

SK-5

• ZADNÁ ČASŤ ............................................

SK-5

PRÍPRAVA

.................................................

SK-6

• INŠTALÁCIA FILTRA ................................

SK-6

PREVÁDZKA

.............................................

SK-8

• OBSLUHA HLAVNEJ JEDNOTKY ............

SK-8

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

...............

SK-9

• ZADNÝ PANEL .........................................

SK-9

• JEDNOTKA ...............................................

SK-9

• POKYNY K VÝMENE FILTRA ................

SK-10

RIEŠENIE PROBLÉMOV

......................

SK-11

TECHNICKÉ ÚDAJE

..............................

SK-12

OBSAH

FUNKCIE

Technológia Plasmacluster používa
plazmový výboj na produkciu a uvoľňo-
vanie rovnakých pozitívnych a negatív-
nych iónov ako sú tie, ktoré sa nachá-
dzajú v prírode („ióny Plasmacluster“).
Toto je unikátna technológia čiste-
nia vzduchu od spoločnosti SHARP
CORPORATION na rozloženie a
deaktiváciu potenciálnych alergénov,
ako sú fekálne látky alebo telá vzdu-
chových roztočov*

1

, vírusov*

2

, plesní

a baktérií*

3

rozptýlených vo vzduchu

a bol otestovaný nezávislými organi-
záciami v Japonsku, ako aj v zámorí.
Keď je vo vzduchu vysoká koncentrá-
cia iónov Plasmacluster, odstráni sa
pach cigaretového dymu zachyteného
v záclonách alebo pohovkách asi za
80 minút*

4

, a keď zavesíte oblečenie

na miesto vystavené priamemu pô-
sobeniu prístroja generujúceho ióny
Plasmacluster, pach potu sa za jednu
noc (asi 6 hodín) zníži na takmer ne-
patrnú úroveň.

Technológia „Plasmacluster“

*

1

Graduate School of Advanced Scien-

ces of Matter, Hiroshima University,
Japonsko

Meranie

účinku na potenciálne alergé-

ny vzduchových roztočov v (13 m²)

*

2

Retroscreen Virology, Ltd., London,

UK

Meranie množstva vírusov odstránené-
ho zo vzduchu v škatuli s objemom 1 m³

*

3

Ishikawa Health Service Association,

Japonsko

Meranie plesní a baktérií vo vzduchu

so vzorkou vzduchu (13 m²)

*

4

Japan Spinners Inspecting Foundati-

on, Japonsko

Odhad

deodorizačného efektu na pa-

chové čiastočky v oblečení

Advertising