Sharp FU-Y30EU User Manual

Page 85

Advertising
background image

Pozor: Výrobok
je označený
týmto symbolom.
Ten znamená,
že elektrické
a elektronické
zariadenia nepatria
do bežného
domového odpadu.
Tieto výrobky
odovzdávajte do
samostatných
zberných systémov.

A. Informácie o likvidácii pre používateľov (domácnosti)
1. V krajinách Európskej únie

Pozor: Toto zariadenie nelikvidujte v bežných odpadkových košoch!

Použité elektrické a elektronické zariadenia musia byť spracované oddelene a podľa platných
zákonov, ktoré vyžadujú správne zaobchádzanie, obnovu a recyklovanie použitých elektrických
a elektronických zariadení.
Podľa implementácie v jednotlivých členských štátoch môžu domácnosti v štátoch EÚ
vrátiť použité elektrické a elektronické zariadenia na určené zberné miesta bez poplatkov*.
V niektorých štátoch* môžu vaše staré výrobky zdarma odobrať tiež miestni maloobchodní
predajcovia, ak si zakúpite podobný nový výrobok.
*) Ďalšie podrobnosti sa dozviete od vašich miestnych orgánov.

Ak sa vo vašich použitých elektrických alebo elektronických zariadeniach nachádzajú batérie,
zlikvidujte ich samostatne vopred, podľa miestnych požiadaviek.

Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete pri zabezpečení toho, aby odpad prešiel
potrebnou úpravou, obnovou a recykláciou a takto sa predchádzalo možným negatívnym
vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb, ku ktorým by inak mohlo dochádzať v dôsledku
nevhodného zaobchádzania s odpadom.

2. V ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak si želáte znehodnotiť tento výrobok, obráťte sa na vaše miestne orgány a informujte sa o
správnej metóde likvidácie.

B. Informácie o likvidácii pre komerčných používateľov
1. V krajinách Európskej únie

Ak sa výrobok používa na komerčné účely a chcete ho znehodnotiť:

Obráťte sa na vášho predajcu SHARP, ktorý vás informuje o spätnom odobratí výrobku. Môžu
vám byť účtované náklady vyplývajúce zo spätného odobratia a recyklácie. Malé výrobky (a
malé množstvá) môžu spätne odobrať vaše lokálne zberné miesta.

2. V ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak si želáte znehodnotiť tento výrobok, obráťte sa na vaše miestne orgány a informujte sa o
správnej metóde likvidácie.

LC-32DH57E_SK.indd 31

2009/04/24 17:40:07

Advertising