Výstraha, Upozornění, 20 česky – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 21

Advertising
background image

20

Česky


Bezpečnostní informace

Tato část obsahuje podrobné pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení. Následující pokyny si pečlivě přečtěte a dodržujte, abyste
dosáhli optimální výkonnosti tiskárny.
Následující část si přečtěte před připojením tiskárny k elektrické síti. Obsahuje důležité informace, které se týkají bezpečnosti
uživatele a umožňují předcházet potížím se zařízením.
Příručku uschovejte v blízkosti tiskárny, aby byla v případě potřeby snadno dostupná.

Poznámka:

Některé informace uvedené v této příručce nemusí být platné pro určitý model tiskárny.

Symboly výstrah a upozornění

V této příručce i na tiskárně jsou použity symboly a štítky, které pomáhají předcházet poškození majetku a zranění obsluhy
a dalších osob, pohybujících se v blízkosti tiskárny. Uvedené symboly a štítky mají následující význam:

VÝSTRAHA

Ignorování takové výstrahy může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt.

UPOZORNĚNÍ

Ignorování takového upozornění může způsobit zranění nebo škodu na majetku.

Význam symbolů

Trojúhelník upozorňuje na nebezpečí, před kterým je třeba se chránit.

Tento symbol varuje před popálením.

Šikmé přeškrtnutí upozorňuje na zakázaný postup.

Tento symbol varuje před rozebíráním zařízení.

Plný kruh upozorňuje na nezbytný postup.

Tento symbol upozorňuje na to, že musíte odpojit zařízení od elektrické sítě.

VÝSTRAHA

• Nepokoušejte se odnímat kryty a panely, které jsou pevně připevněné k tiskárně. Některé tiskárny

obsahují uvnitř obvody vysokého napětí nebo zdroj laserového paprsku, které mohou způsobit úraz
elektrickým proudem nebo oslepnutí.

• Neupravujte tiskárnu, mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Jestliže

tiskárna používá laser, zdroj laserového paprsku může způsobit oslepnutí.

• Používejte pouze síťovou šňůru, dodávanou s tiskárnou. Pokud není síťová šňůra dodávána,

používejte a připojujte pouze síťovou šňůru, která vyhovuje požadavkům uvedeným v dokumentaci.
Použití jiné síťové šňůry může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

• Dodávanou

síťovou šňůru používejte pouze pro tuto tiskárnu, NIKDY ji nepoužívejte pro jiný výrobek.

Nedodržení tohoto upozornění může zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem.

• Připojujte tiskárnu pouze k předepsanému zdroji napětí. Použití jiného zdroje napětí může způsobit

požár nebo úraz elektrickým proudem.

• Nepoužívejte zásuvkové adaptéry pro připojení jiných zařízení. Pokud zatížíte zásuvku větším

proudem, než je povoleno, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• Zásadně nepoužívejte prodlužovací šňůru. Použitím prodlužovací šňůry se vystavujete riziku vzniku

požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Potřebujete-li prodlužovací šňůru, obraťte se na technického
zástupce.

• Síťovou šňůru nekruťte, neodírejte, nezahřívejte, neškrábejte a nenatahujte. Nepokládejte na ni těžké

předměty a nepoškozujte ji. Použití poškozené síťové šňůry (s obnaženými nebo poškozenými vodiči
atd.) může způsobit požár nebo poškození přístroje. Zjistíte-li některé z těchto závad, okamžitě
vypněte přístroj, odpojte jej od zdroje elektrického napětí a pak se obraťte na technického zástupce.

VÝSTRAHA

Neodpojujte a nepřipojujte síťovou šňůru mokrýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.

Síťovou šňůru vždy zcela zastrčte do zásuvky. Nedodržení tohoto postupu může zapříčinit požár nebo
úraz elektrickým proudem.

Ujistěte se, že je produkt uzemněn. (Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky se zemnicí
svorkou.) Pokud byste tak neučinili a došlo by k málo pravděpodobnému případu úniku, mohlo by dojít
ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• Na tiskárnu nepokládejte kovové svorky nebo jiné malé kovové předměty ani nádoby s kapalinou.

Kapalina nebo kovové předměty, které vniknou do tiskárny, mohou způsobit požár, úraz elektrickým
proudem nebo poškození tiskárny. Vnikne-li do tiskárny kapalina, kovové předměty nebo jakýkoli jiný
podobný cizí předmět, okamžitě tiskárnu vypněte, odpojte síťovou šňůru od zdroje elektrického napětí
a obraťte se na technického zástupce.

• Uvnitř nebo v blízkosti tohoto zařízení nepoužívejte hořlavé spreje, kapaliny ani plyny. Nečistěte vnitřní

části zařízení pomocí čistících hořlavých sprejů. Může dojít k požáru nebo výbuchu.

• Pokud se tiskárna abnormálně zahřívá nebo začne vydávat kouř, neobvyklý zápach nebo zvuk,

okamžitě ji vypněte, odpojte od zdroje elektrického napětí a obraťte se na technického zástupce.
Budete-li ji nadále používat v takovém stavu, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• Pokud tiskárna spadne nebo dojde k poškození jejího krytu, okamžitě ji vypněte, odpojte od zdroje

elektrického napětí a obraťte se na technického zástupce. Budete-li ji nadále používat v takovém
stavu, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nevhazujte zásobníky toneru nebo toner do ohně. Horký toner se může vysypat a způsobit popáleniny
nebo jiné škody.

Používáte-li implantovaný zdravotnický prostředek (kardiostimulátor apod.), zajistěte, aby se čtečka
čipových karet nacházela vždy alespoň 12 cm od implantátu. Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost
implantovaného zdravotnického prostředku (kardiostimulátoru apod.).UPOZORNĚNÍ

• Nevystavujte tiskárnu prachu, sazím nebo páře, ani ji neumisťujte v blízkosti kuchyňského stolu,

koupelny nebo zvlhčovače. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození
tiskárny.

• Nepokládejte tiskárnu na nestabilní nebo nakloněný pracovní stůl nebo na jiné místo vystavené

vibracím a nárazům. Tiskárna by mohla spadnout a způsobit zranění nebo se mechanicky poškodit.

• Nezakrývejte

ventilační otvory tiskárny. Uvnitř tiskárny by se začalo hromadit teplo, které by mohlo

způsobit požár nebo poruchu.

Po sestavení umístěte tiskárnu na pevný podklad. Pokud se tiskárna posune nebo spadne, může
způsobit zranění.

Uvnitř tiskárny se nacházejí plochy vystavené vysokým teplotám, které mohou způsobit popáleniny.
Při kontrole vnitřních částí tiskárny po vzniku potíží, například při odstraňování uvázlého papíru, se
nedotýkejte částí, označených výstražným štítkem „Caution HOT“ (například oblast kolem fixačního
zařízení).

Zásuvka musí být v blízkosti zařízení a snadno přístupná. Jinak nebudete moci v případě nebezpečí
vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

• Držte

síťovou šňůru při odpojování vždy za zástrčku. Pokud byste tahali za kabel, síťová šňůra by se

mohla poškodit a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

• Nepokládejte

žádné

předměty v blízkosti zástrčky síťové šňůry, aby ji bylo možné v případě nouze

okamžitě odpojit ze zásuvky elektrické sítě.

Advertising
This manual is related to the following products: