Advarsel, Forsiktig, 47 norsk – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 48

Advertising
background image

47

Norsk


Sikkerhetsinformasjon

Denne delen inneholder detaljert informasjon om bruk og vedlikehold av denne maskinen. For å oppnå optimale ytelser fra
skriveren, må du lese og følge disse instruksjonene.
Les det etterfølgende kapittelet før du kobler til skriveren. Det inneholder viktig informasjon i forbindelse med brukerens
sikkerhet og forbygging av problemer med utstyret.
Oppbevar denne håndboken i nærheten av skriveren slik at du kan slå opp i den.

Merk:

Noe av informasjonen i denne håndboken gjelder ikke din skrivermodell.

Advarsel- og Forsiktig-symboler

Både denne manualen og skriveren benytter skilt og symboler for å hindre skader på brukeren og andre i nærheten av
skriveren, samt materielle skader. Betydningen av disse skiltene og symbolene er som følger:

ADVARSEL

Hvis det ikke tas hensyn til denne advarselen kan det føre til alvorlige skader eller til og
med dødsfall.

FORSIKTIG

Hvis denne forsiktighetsregelen ikke overholdes kan det føre til personskader eller
materielle skader.

Symbolenes betydning

En trekant angir fare som du bør ta forholdsregler mot.

Dette symbolet advarer mot brannskader.

En diagonal strek angir en forbudt handling.

Dette symbolet advarer mot demontering av enheten.

En heltrukken sirkel angir en maktpåliggende handling.

Dette symbolet angir at du må koble enten fra strømuttaket.

ADVARSEL

• Ikke forsøk å fjerne deksler og paneler som er festet til skriveren. Noen skrivere har

høyspenningsdeler eller en laserstråle inni, som kan forårsake elektrisk støt eller blindhet.

• Ikke modifiser skriveren, siden dette kan føre til brann, elektrisk støt eller defekt skriver. Hvis skriveren

har en laser, kan laserkilden forårsake blindhet.

• Bruk kun strømledningen som er vedlagt i kartongen. Hvis strømledning ikke er levert, skal man kun

bruke den type ledning og plugg som er spesifisert i brukerdokumentasjonen. Hvis det brukes feil type
ledning kan det føre til brann eller elektrisk støt.

• Bruk strømledningen som er vedlagt i kartongen, kun til denne skriveren og ALDRI til noe annet

produkt. Hvis denne forsiktighetsregelen ikke følges, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

• Bruk skriveren kun med den spesifiserte spenningsverdien. Hvis dette ikke overholdes kan det føre til

brann eller elektrisk støt.

• Ikke bruk skjøteledning med flere uttak og tilkobling av andre produkter. Hvis man bruker en

strømkilde som leverer mer strøm enn spesifisert for skriveren, kan det føre til brann eller elektrisk
støt.

• Generelt må det ikke brukes skjøteledninger. Bruk av skjøteledninger kan føre til brann eller elektrisk

støt. Kontakt en teknisk representant hvis du trenger en skjøteledning.

• Ledningen må ikke skrapes opp, gnisse, utsettes for varme, vris, bøyes, trekkes i, skades på annen

måte eller bli klemt av tunge gjenstander. Bruk av skadd strømledning (uisolert leder, brudd på leder
osv.) kan føre til brann eller defekt skriver. Hvis noen av disse forholdene inntreffer, skal du straks slå
AV skriveren, trekke ut støpselet og ringe en teknisk representant.


ADVARSEL

Ikke trekk ut eller sett inn pluggen med våte hender, fordi dette kan gi elektrisk støt.

Sett strømledningens plugg helt inn i stikkontakten. Hvis dette ikke gjøres kan det føre til brann eller
elektrisk støt.

Sikre at produktet er jordet. (Koble strømledningen til et strømuttak som har jordingsklemme.) I motsatt
fall kan en eventuell lekkasje føre til brann eller elektrisk sjokk.

• Ikke legg/sett binders, andre typer metallgjenstander eller kopper e.l. med væske i på skriveren. Hvis

væske eller metallgjenstander kommer inn i skriveren, kan det føre til brann, elektrisk støt eller defekt
skriver. Hvis væske, en metallbit eller et annet fremmedlegeme faller ned i skriveren, skal du straks slå
AV skriveren, trekke ut støpselet og ringe en teknisk representant.

• Ikke bruk brennbare sprayer, væsker eller gasser i eller i nærheten av denne maskinen. Ikke bruk

støvklut med brennbar gass til å rengjøre innsiden av denne maskinen. Det kan føre til brann eller
eksplosjon.

• Bruk ikke skriveren hvis den blir unormalt varm, ryker eller avgir en uvanlig lukt eller lyd. Slå straks AV

skriveren, trekk ut støpselet og ring en teknisk representant. Hvis du fortsetter å bruke skriveren kan
det føre til brann eller elektrisk støt.

• Bruk ikke skriveren hvis den har vært utsatt for fall eller hvis dekselet er skadet. Slå straks AV

skriveren, trekk ut støpselet og ring en teknisk representant. Hvis du fortsetter å bruke skriveren kan
det føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke brenn tonerkassetter eller toner. Den varme toneren kan sprute utover og forårsake brannskader
eller andre skader.

Hvis du har implantert medisinsk utstyr (hjertepacemaker o.l.), må du til enhver tid sørge for at IC-
kortleseren er minst 12 cm fra implantatet. Radiobølgene kan påvirke funksjonaliteten til implantert
medisinsk utstyr (hjertepacemaker o.l.).FORSIKTIG

• Ikke utsett skriveren for støv, sot eller damp, og ikke plasser den nær kjøkkenaktiviteter, bad eller

luftfuktere. Brann, elektrisk støt eller defekt skriver kan bli resultatet.

• Ikke plasser skriveren på et ustabilt eller skrått bord, eller på et sted som er utsatt for vibrasjoner og

støt. Skriveren kan falle ned og forårsake personskader eller få mekaniske skader.

• Ikke blokker skriverens ventilasjonsåpninger. Skriveren kan bli overopphetet slik at det oppstår brann

eller feil.

Ved installasjon av dette produktet skal det plasseres på et stabilt underlag. Hvis skriveren forskyver
seg eller faller, kan den forårsake personskader.

Det finnes komponenter inne i skriveren som blir meget varme, og disse kan forårsake
forbrenningskader.
Når du kontrollerer skriverens indre ved feil som f.eks. papirstopp må du ikke berøre disse
komponentene (rundt varmeelementet osv.) som er merket med “Caution HOT.”

Uttaket må være i nærheten av utstyret og lett tilgjengelig. Ellers kan du ikke trekke ut kontakten hvis
det skulle oppstå en nødssituasjon.

• Ikke trekk i strømledningen når du skal trekke ut pluggen. Hvis du trekker i strømledningen kan

ledningen/pluggen bli skadd, og det kan føre til brann eller elektrisk støt.

• Ikke plasser gjenstander nær strømledningens plugg, slik at det ikke blir vanskelig å trekke ut pluggen

i en nødsituasjon.

Advertising
This manual is related to the following products: