Upozornění – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 22

Advertising
background image

21

UPOZORNĚNÍ

• Zásobníky

tonerů a kazety s fotocitlivým válcem neukládejte v blízkosti výměnných disků nebo

hodinek, které jsou citlivé na magnetické pole. Mohlo by dojít k poruchám na těchto zařízeních.

• Zásobníky

tonerů nebo kazety s fotocitlivým válcem neponechávejte na místech snadno dostupných

pro děti. Požití toneru může poškodit zdraví.

• Neotevírejte silou součásti toneru (zásobníky toneru, kazety s fotocitlivým válcem, zobrazovací

jednotky nebo vývojové jednotky). Pokud toner unikne ze zásobníku toneru, dbejte nejvyšší opatrnosti,
aby se zabránilo vdechnutí a kontaktu s pokožkou.

• Nepoužívejte sešitý papír, vodivý papír (například stříbrný papír nebo uhlíkový papír) ani termopapír /

papír pro inkoustové tiskárny, jinak by mohlo dojít k požáru.

• Pokud se toner dostane na kůži nebo oblečení, důkladně je omyjte mýdlem a vodou.
• Při vdechnutí toneru přejděte na čerstvý vzduch a opakovaně si vykloktejte velkým množstvím vody.

Objeví-li se příznaky, jako je kašel, vyhledejte lékařskou pomoc.

• Dostane-li se toner do očí, okamžitě je propláchněte tekoucí vodou a proplachujte je po dobu více než

15 minut. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

• Pokud toner spolknete, vypláchněte si ústa a vypijte několik sklenic vody. V případě potřeby vyhledejte

lékařskou pomoc.

• Kdykoli chcete tiskárnu přemístit, odpojte od ní síťovou šňůru a všechny ostatní kabely. V opačném

případě by mohlo dojít k poškození síťové šňůry nebo ostatních kabelů a vzniku požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo poruše.

• Pokud nebudete tiskárnu delší dobu používat, odpojte ji od zdroje elektrického napětí.

• Při přemisťování uchopte tiskárnu za plochy uvedené v dokumentaci. Pokud tiskárna spadne, může

způsobit zranění nebo se poškodit.

• Tiskárnu vždy používejte v dobře větraných místnostech. Provozování tiskárny ve špatně větraných

místnostech po delší dobu může poškodit zdraví obsluhy. Místnost v pravidelných interval větrejte.

• Více než jedenkrát za rok vyjměte zástrčku síťové šňůry ze zásuvky elektrické sítě a vyčistěte její

kontakty. Prach nahromaděný mezi kontakty může způsobit požár.

Používáte-li zařízení, nedívejte se po delší dobu do světla lampy. Mohlo by dojít k únavě očí.■ Zákonné předpisy

● Laserová bezpečnost

Tento výrobek používá laserovou diodu třídy 3B s maximálním výkonem 12 mW a vlnovou délkou 650-670 nm.
Tento výrobek je certifikován jako laserový výrobek třídy 1 podle IEC 60825-1: 2007. Laserový paprsek je zachycen
ochrannými kryty, výrobek proto nevyzařuje nebezpečné laserové záření, pokud je používán v souladu s pokyny
uvedenými v této příručce.

● Vnitřní laserové záření

Maximální průměrný vyzářený výkon: 19,8 μW v prostoru fotocitlivého válce.
Vlnová délka: 650-670 nm

COMPLIES

COMPLIES WITH

WITH 21CFR

21CFR 1040.10

1040.10 AND

AND 1040.11

1040.11 EXCEPT

EXCEPT FOR

FOR

DEVIATIONS

DEVIATIONS PURSUANT

PURSUANT TO

TO L

LASER

ASER NOTICE

NOTICE NO.

NO. 50,

50, DATED

DATED JUNE

JUNE 24,

24, 2007.

2007.

UPOZORNĚNÍ:
Použití jiných ovládacích prvků, nastavení nebo postupů, než které jsou popsány v této příručce, Vás může vystavit
nebezpečnému záření.

● Pro uživatele v Evropě

Tento výrobek vyhovuje následujícím direktivám Evropské Unie:
2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 1999/5/ES
Prohlášení je platné pouze v zemích Evropské Unie a EFTA.
Toto zařízení musí být použito se stíněným propojovacím kabelem. Použití nestíněných propojovacích kabelů
pravděpodobně způsobí rušení rádiové komunikace a je zakázáno směrnicí 2004/108/ES.

● Uvolňování ozónu

Při činnosti tiskárny se uvolňuje malé množství ozónu. Toto množství není tak velké, aby mohlo nepříznivě působit na
lidské zdraví. Přesto, a to zvláště při tisku velkého počtu stránek nebo při nepřetržitém tisku po delší dobu, zajistěte
dostatečné větrání místnosti s tiskárnou.

● Elektromagnetické rušení

Tento výrobek musí být použit se stíněným propojovacím kabelem.
Použití nestíněných kabelů pravděpodobně způsobí rušení radiového spojení a je zakázáno směrnicí CISPR 22
a místními předpisy.

● Výměna lithiových baterií používaných v produktech

UPOZORNĚNÍ:
POKUD BY BATERIE BYLA NAHRAZENA NESPRÁVNÝM TYPEM, HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. POUŽITÉ
BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ V PŘÍRUČCE UŽIVATELE.

● Pouze pro členské země EU

Zařízení vyhovuje požadavkům směrnice RoHS (2011/65/EU).

Advertising
This manual is related to the following products: