Προσοχη – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 40

Advertising
background image

39

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αποθηκεύετε κασέτες γραφίτη και μονάδες τυμπάνου κοντά σε αποθηκευτικές μονάδες

δεδομένων Η/Υ ή σε ρολόγια ευαίσθητα στο μαγνητισμό. Ως αποτέλεσμα ενδέχεται να προκληθεί η
δυσλειτουργία τέτοιων προϊόντων.

• Μην αφήνετε κασέτες γραφίτη ή μονάδες τυμπάνου σε σημεία όπου μπορούν να τις φτάσουν παιδιά.

Η κατάποση του γραφίτη είναι επιβλαβής για την υγεία.

• Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τα μέρη του εκτυπωτή που σχετίζονται με το γραφίτη (κασέτες

γραφίτη, μονάδες τυμπάνου, μονάδες απεικόνισης ή εμφάνισης). Αν χυθεί γραφίτης από τη φιάλη
γραφίτη, αποφύγετε την εισπνοή του και την επαφή με το δέρμα.

• Μη χρησιμοποιείτε χαρτί συραμμένο με συνδετήρες, ηλεκτρικά αγώγιμο χαρτί (όπως φωτογραφικό

χαρτί που περιέχει ενώσεις αργύρου ή αυτοαντιγραφικό χαρτί) ή θερμοευαίσθητο χαρτί/χαρτί inkjet
γιατί μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

• Αν χυθεί γραφίτης στο δέρμα ή στα ρούχα σας, πλύνετε σχολαστικά με σαπούνι και νερό.

• Αν εισπνεύσετε γραφίτη, αναπνεύστε καθαρό αέρα και κάντε επανειλημμένα γαργάρες με άφθονο

νερό. Αν παρουσιαστούν συμπτώματα όπως βήχας, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

• Αν μπει γραφίτης στα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν

ο ερεθισμός παραμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

• Αν καταπιείτε γραφίτη, ξεπλύνετε καλά το στόμα σας και πιείτε μερικά ποτήρια νερό. Αν χρειαστεί,

ζητήστε ιατρική συμβουλή.

• Οποτεδήποτε μετακινείτε τον εκτυπωτή, βεβαιώνεστε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ηλεκτρικής

παροχής και οποιαδήποτε άλλα καλώδια. Εάν δεν τηρήσετε την οδηγία αυτή, ενδέχεται να προκληθεί
φθορά στο καλώδιο, με αποτέλεσμα φωτιά, ηλεκτροπληξία, ή βλάβη.

• Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή εάν δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Όταν μετακινείτε τον εκτυπωτή, κρατάτε τον πάντοτε από τα σημεία τα οποία καθορίζονται στα

έγγραφα του χρήστη. Εάν ο εκτυπωτής πέσει, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό και να
υποστεί ζημιά ο ίδιος.

• Χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή μόνο σε επαρκώς αεριζόμενη τοποθεσία. Η χρήση του εκτυπωτή σε

χώρους με ανεπαρκή εξαερισμό για μεγάλα χρονικά διαστήματα ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα
υγείας. Εξαερίζετε το χώρο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

• Αποσυνδέετε το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής από την πρίζα τουλάχιστον κάθε έξι μήνες και

καθαρίζετε την περιοχή του φις ανάμεσα στους ακροδέκτες. Η σκόνη που συσσωρεύεται εκεί μπορεί
να προκαλέσει φωτιά.

Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, μην κοιτάτε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα το φως της
λάμπας. Υπάρχει κίνδυνος καταπόνησης των ματιών σας.


■ Σημειώσεις συμμόρφωσης

● Ασφάλεια λέιζερ

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί δίοδο λέιζερ κατηγορίας 3Β, μέγιστης ισχύος 12 mW και μήκους κύματος μεταξύ 650 και
670 nm.
Το προϊόν αυτό έχει πιστοποιηθεί ως προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60825-1: 2007. Καθώς η
δέσμη του λέιζερ είναι έγκλειστη σε προστατευτικό περίβλημα, το προϊόν δεν μεταδίδει επιβλαβή ακτινοβολία λέιζερ,
δεδομένου ότι το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

● Εσωτερική ακτινοβολία λέιζερ

Μέγιστη ισχύς ακτινοβολίας: 19,8 μW στην περιοχή του τυμπάνου του φωτοαγωγού.
Μήκος κύματος: 650-670 nm

COMPLIES

COMPLIES WITH

WITH 21CFR

21CFR 1040.10

1040.10 AND

AND 1040.11

1040.11 EXCEPT

EXCEPT FOR

FOR

DEVIATIONS

DEVIATIONS PURSUANT

PURSUANT TO

TO L

LASER

ASER NOTICE

NOTICE NO.

NO. 50,

50, DATED

DATED JUNE

JUNE 24,

24, 2007.

2007.


ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η χρήση χειριστηρίων, ρυθμίσεων, ή η εκτέλεση διαδικασιών που δεν περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται
να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.

● Για χρήστες στην Ευρώπη

Το προϊόν συμμορφούται με τις παρακάτω οδηγίες της ΕΕ:
2004/108/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 2009/125/ΕΚ και 1999/5/ΕΚ
Η δήλωση αυτή είναι έγκυρη μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή EFTA.
Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται με θωρακισμένο καλώδιο διασύνδεσης. Η χρήση μη θωρακισμένων
καλωδίων διασύνδεσης πιθανόν να προκαλέσει παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες και απαγορεύεται σύμφωνα με
τους κανονισμούς 2004/108/EK.

● Απελευθέρωση όζοντος

Κατά τη λειτουργία της εκτύπωσης, απελευθερώνεται μικρή ποσότητα όζοντος. Η ποσότητα αυτή δεν είναι αρκετή
ώστε να προκαλέσει προβλήματα υγείας. Παρ'όλα αυτά, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος όπου χρησιμοποιείται το μηχάνημα
διαθέτει επαρκή εξαερισμό, ειδικά εάν εκτυπώνετε μεγάλο όγκο εργασιών, ή εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται διαρκώς
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

● Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται με θωρακισμένο καλώδιο διασύνδεσης.
Η χρήση απλών καλωδίων είναι πιθανό να προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιοτηλεπικοινωνίες και απαγορεύεται στο
πλαίσιο των κανονισμών CISPR 22 και της τοπικής νομοθεσίας.

● Αντικατάσταση των αναλώσιμων μπαταριών λιθίου που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ. Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ.

● Για κράτη μέλη της ΕΕ μόνο

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS (2011/65/ΕΕ).

Advertising
This manual is related to the following products: