Voorzichtig – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 37

Advertising
background image

36

VOORZICHTIG

• Bewaar toner cartridges en PC drumeenheden niet naast computerdiskettes of horloges die gevoelig

zijn voor magnetisme. Storingen aan deze producten kunnen ontstaan.

• Bewaar toner cartridges of PC drumeenheden niet binnen bereik van kinderen. Het innemen van toner

kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

• Open nooit met kracht de toneronderdelen (tonereenheden, PC-drumeenheden, beeldeenheden of

ontwikkeleenheden). Als toner uit de tonerfles valt, moet u te allen tijde inhalatie en zelfs contact met
de huid vermijden.

• Gebruik geen papier met nietjes, geleidend papier (zoals zilverpapier of carbonpapier) of behandeld

warmtegevoelig/inkjetpapier, anders kan er brand ontstaan.

• Als er toner op uw huid of kleding terechtkomt, was deze dan grondig met water en zeep.

• Als toner inhaleert, moet u naar een plaats met frisse lucht gaan en herhaaldelijk met veel water

gorgelen. Raadpleeg een arts bij symptomen als hoesten.

• Als toner in de ogen terechtkomt, moet u deze onmiddellijk spoelen met stromend water, gedurende

minimaal 15 minuten. Raadpleeg een arts als irritatie aanhoudt.

• Als u toner inslikt, moet u de mond uitspoelen en enkele glazen water drinken. Raadpleeg zo nodig

een arts.

• Waarborg dat bij het verplaatsen van de printer alle kabels zijn losgemaakt. Anders kunnen kabels

beschadigd raken waardoor brand, elektrische schokken of storingen kunnen ontstaan.

• Maak de printer los van het stopcontact wanneer u de printer gedurende langere tijd niet gaat

gebruiken.

• Houdt de printer tijdens het verplaatsen altijd vast op de plaatsen zoals aangegeven in de

gebruikersdocumentatie. Wanneer de printer valt, kan dit ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan de
printer tot gevolg hebben.

• Gebruik de printer alleen in een goed geventileerde ruimte. Het gebruik van de printer in een slecht

geventileerde ruimte gedurende langere tijd kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Ventileer de
ruimte regelmatig.

• Maak vaker dan éénmaal per jaar de stekker los uit het stopcontact en reinig deze. Stof welke zich

tussen de stekkerpennen ophoopt kan brand veroorzaken.

Kijk tijdens het gebruik van het apparaat nooit langdurig in het licht van de lamp. Dit kan leiden tot
vermoeide ogen.

■ Regelgeving

● Laserveiligheid

Dit product gebruikt een Class 3B laserdiode met een maximaal vermogen van 12 mW en een golflengte van 650-670
nm.
Dit product is gecertificeerd als een Class 1 laserproduct volgens IEC 60825-1: 2007. Omdat de laserstraal is
opgesloten binnen beschermende behuizing, zendt het product geen gevaarlijke laserstralen uit zolang het product
wordt gebruikt conform de instructies in deze handleiding.

● Interne laserstraling

Maximaal gemiddelde stralingsvermogen: 19,8 μW bij de fotoconductortrommel.
Golflengte: 650-670 nm

COMPLIES

COMPLIES WITH

WITH 21CFR

21CFR 1040.10

1040.10 AND

AND 1040.11

1040.11 EXCEPT

EXCEPT FOR

FOR

DEVIATIONS

DEVIATIONS PURSUANT

PURSUANT TO

TO L

LASER

ASER NOTICE

NOTICE NO.

NO. 50,

50, DATED

DATED JUNE

JUNE 24,

24, 2007.

2007.

VOORZICHTIG:
Toepassing van bedieningselementen, instellingen of uitvoering van procedures anders dan deze gespecificeerd in
deze handleiding kunnen resulteren in blootstelling aan gevaarlijke straling.

● Voor Europese gebruikers

Dit product voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
2004/108/EG, 2006/95/EG, 2009/125/EG en 1999/5/EG
Deze verklaring is geldig voor de gebieden van de Europese Unie (EU) of de EFTA.
Voor dit apparaat moet gebruik gemaakt worden van een afgeschermde interface kabel. Het gebruik van
onbeschermde interface kabels kan leiden tot storingen met radiocommunicatie en is verboden volgens 2004/108/EG
wetgeving.

● Ozonemissie

Tijdens het afdrukken komt een kleine hoeveelheid ozon vrij. Deze hoeveelheid is niet groot genoeg om iemand
schade te berokkenen. Echter, waarborg dat de ruimte waar de printer wordt gebruikt voldoende wordt geventileerd,
vooral wanneer veel wordt afgedrukt of wanneer de printer gedurende langere tijd continu wordt gebruikt.

● Elektromagnetische interferentie

Voor dit apparaat moet gebruik gemaakt worden van een afgeschermde interface kabel.
Het gebruik van niet-afgeschermde kabels zal mogelijk resulteren in interferentie met radiocommunicatie en is
verboden onder CISPR 22 en lokale regelgeving.

● Vervangbare, in producten gebruikte lithiumbatterijen verwisselen

VOORZICHTIG:
KANS OP ONTPLOFFING ALS DE BATTERIJ VERVANGEN WORDT DOOR EEN VERKEERD TYPE. GEBRUIKTE
BATTERIJEN VERWIJDEREN VOLGENS INSTRUCTIES IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING.

● Alleen voor EU-lidstaten

Dit product komt overeen met de RoHS-richtlijn (2011/65/EU).Advertising
This manual is related to the following products: