Forsiktig – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 49

Advertising
background image

48

FORSIKTIG

• Ikke lagre tonerkassetter og trommelenheter nær datamaskindisker eller klokker som er følsomme for

magnetisme. De kan forårsake feil i disse produktene.

• Ikke la barn få tilgang til tonerkassetter eller trommelenheter. Svelging av toner kan være

helseskadelig.

• Ikke åpne de tonerrelaterte delene med makt (tonerenheter, PC-trommelenheter, avbildningsenheter

eller fremkallingsenheter). Hvis det drysser toner fra tonerbeholderen, må du være ytterst forsiktig slik
at du ikke puster inn toner eller får toner på huden.

• Ikke bruk stiftet papir, ledende papir (som sølvpapir eller karbonpapir) eller behandlet varmefølsomt

papir eller blekkskriverpapir, det kan føre til brann.

• Hvis du får toner på huden eller klærne, må du vaske nøye med såpe og vann.

• Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og gurgle gjentatte ganger med mye

vann. Oppsøk lege hvis du får symptomer som for eksempel hoste.

• Hvis du får toner i øynene, må du øyeblikkelig skylle dem med rennende vann i over 15 minutter.

Oppsøk lege hvis irritasjonen vedvarer.

• Hvis du svelger toner, må du skylle munnen og drikke noen glass med vann. Oppsøk om nødvendig

lege.

• Når skriveren skal flyttes, må du huske å kople fra strømledningen og kommunikasjonskablene. Ellers

kan det oppstå skader på ledninger eller kabler, med brann, elektrisk støt eller defekt skriver som
resultat.

• Trekk ut skriverens plugg fra stikkontakten hvis den ikke skal brukes over en lengre periode.

• Når skriveren flyttes, må den holdes på de stedene som er angitt i brukerdokumentasjonen. Hvis

skriveren faller, kan det oppstå alvorlige personskader og/eller skader på skriveren.

• Bruk skriveren kun i et godt ventilert lokale. Bruk av skriveren i et rom med dårlig ventilasjon over

lengre tid kan føre til helseskader. Luft rommet med jevne mellomrom.

• Trekk pluggen ut av stikkontakten minst to ganger i året og rengjør mellom terminalene.

Støvansamling mellom pluggens terminaler kan forårsake brann.

Ikke se lenge på lyset fra lampen når du bruker maskinen. Det utgjør en påkjenning for øynene.■ Merknad om forskrifter

● Lasersikkerhet

Dette produktet benytter en Class 3B laserdiode som har en maks. effekt på 12 mW og en bølgelengde på 650-670
nm.
Dette produktet er sertifisert som et laserprodukt i klasse 1 i henhold til IEC 60825-1: 2007. Siden laserstrålen er
innelukket bak beskyttelsesdeksler, avgir ikke produktet farlig laserstråling så lenge produktet brukes i
overensstemmelse med instruksjonene i denne håndboken.

● Intern laserstråling

Maksimal gjennomsnittlig stråleeffekt: 19,8 μW ved området for den fotokonduktive trommelen.
Bølgelengde: 650-670 nm

COMPLIES

COMPLIES WITH

WITH 21CFR

21CFR 1040.10

1040.10 AND

AND 1040.11

1040.11 EXCEPT

EXCEPT FOR

FOR

DEVIATIONS

DEVIATIONS PURSUANT

PURSUANT TO

TO L

LASER

ASER NOTICE

NOTICE NO.

NO. 50,

50, DATED

DATED JUNE

JUNE 24,

24, 2007.

2007.


FORSIKTIG:
Bruk av betjeningsenheter, justeringsmuligheter eller gjennomføring av prosedyrer på annen måte enn det som er
angitt i denne håndboken, kan føre til farlig eksponering for stråling.

ADVARSEL:
Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert I denne håndboken, kan brukeren utsettes for usynlig
laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.
Dette en halvlederlaser. Maksimal effekt for laserdioden er 12 mW og bølgelengden er 650 - 670 nm.

● For europeiske brukere

Dette produktet er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC og 1999/5/EC
Denne erklæringen er gyldig kun for områdene innenfor Den europeiske union (EU) og EFTA.
Denne enheten må brukes med en skjermet grensesnittkabel. Bruk av uskjermede grensesnittkabler kabler kan
resultere i forstyrrelse i radiokommunikasjon, og er forbudt i henhold til 2004/108/ECs regelverk.

● Ozonutslipp

Under utskrift frigjøres det små mengder ozon. Disse mengdene er ikke så store at de utgjør noen umiddelbar
helsefare. Imidlertid må man sørge for at rommet hvor maskinen brukes har tilfredsstillende ventilasjon, særlig hvis det
skrives ut store volumer eller hvis maskinen brukes kontinuerlig over lengre perioder.

● Elektromagnetiske forstyrrelser

Denne enheten må brukes med en skjermet grensesnittkabel.
Bruk av kabler som ikke er skjermet vil sannsynligvis føre til forstyrrelser av radiokommunikasjon og er forbudt ifølge
CISPR 22 og lokale forskrifter.

Advertising
This manual is related to the following products: