Výstraha, Upozornenie, 29 slovensky – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 30

Advertising
background image

29

Slovensky


Bezpečnostné informácie

V tejto časti sú uvedené podrobné pokyny na obsluhu a údržbu tohto zariadenia. Nasledujúce pokyny si dôkladne prečítajte
a dodržiavajte, aby ste dosiahli optimálnu výkonnosť tlačiarne.
Nasledujúcu časť si prečítajte pred pripojením tlačiarne k elektrickej sieti. Obsahuje dôležité informácie, ktoré sa týkajú
bezpečnosti užívateľa a umožňujú predchádzať ťažkostiam so zariadením.
Príručku uschovajte v blízkosti tlačiarne, aby bola v prípade potreby ľahko dostupná.

Poznámka:

Niektoré informácie uvedené v tejto príručke nemusia byť platné pre určitý model tlačiarne.

Symboly výstrah a upozornení

V tejto príručke i na tlačiarni sú použité symboly a štítky, ktoré pomáhajú predchádzať poškodeniu majetku a zraneniu obsluhy
a ďalších osôb, pohybujúcich sa v blízkosti tlačiarne. Uvedené symboly a štítky majú nasledujúci význam:

VÝSTRAHA

Ignorovanie výstrahy môže spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť.

UPOZORNENIE

Ignorovanie upozornenia môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku.

Význam symbolov

Trojuholník označuje nebezpečnú situáciu, na ktorú si musíte dávať pozor.

Tento symbol varuje pred popálením.

Šikmá čiara označuje zakázanú činnosť.

Tento symbol zakazuje rozoberanie zariadenia.

Plný kruh označuje činnosť, ktorú je nutné vykonať.

Tento symbol označuje, že zariadenie je potrebné odpojiť zo zásuvky.

VÝSTRAHA

• Nepokúšajte sa odstraňovať kryty a panely, ktoré sú pevne pripevnené k tlačiarni. Niektoré tlačiarne

vnútri obsahujú obvody vysokého napätia alebo zdroj laserového lúča, ktoré môžu spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo oslepnutie.

• Na

tlačiarni nerobte žiadne úpravy, mohlo by prísť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo

poškodeniu. Ak tlačiareň používa laser, zdroj laserového lúča môže spôsobiť oslepnutie.

• Používajte iba sieťovú šnúru, dodávanú s tlačiarňou. Ak nie je sieťová šnúra dodávaná, používajte

a pripájajte iba sieťovú šnúru, ktorá vyhovuje požiadavkám uvedeným v dokumentácii. Použitie inej
sieťovej šnúry môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

• Dodávanú

sieťovú šnúru používajte iba pre túto tlačiareň, NIKDY ju nepoužívajte pre iný výrobok.

Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

• Pripájajte

tlačiareň iba k predpísanému zdroju napätia. Použitie iného zdroja napätia môže spôsobiť

požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

• Nepoužívajte zásuvkové adaptéry pre pripojenie iných zariadení alebo prístrojov. Ak zaťažíte zásuvku

väčším prúdom, ako je povolené, môže prísť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Zásadne nepoužívajte predlžovacie šnúry. Použitím predlžovacej šnúry sa vystavujete riziku vzniku

požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak potrebujete predlžovaciu šnúru, obráťte sa na vášho
technického zástupcu.

• Sieťovú šnúru nekrúťte, neodierajte, nezahrievajte, nepoškrabte a nenaťahujte. Nepokladajte na ňu

ťažké predmety a nepoškodzujte ju. Použitie poškodenej sieťovej šnúry (s obnaženými alebo
poškodenými vodičmi atď.) môže spôsobiť požiar alebo poškodenie prístroja. Ak nájdete niektorú z
týchto porúch, okamžite vypnite prístroj, odpojte ho od zdroja elektrického napätia a potom sa obráťte
na vášho technického zástupcu.

Neodpájajte a nepripájajte sieťovú šnúru mokrými rukami, mohlo by prísť k úrazu elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA

Sieťovú šnúru vždy úplne zastrčte do zásuvky. Nedodržanie tohto postupu môže vyústiť do požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.

Skontrolujte, či je zariadenie uzemnené. (Sieťovú šnúru pripájajte iba do zásuvky s uzemňovacou
svorkou.) V opačnom prípade by pri nepravdepodobnom skrate na kostru mohlo dôjsť k požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.

• Na

tlačiareň nepokladajte kovové svorky či iné kovové predmety alebo predmety obsahujúce

kvapalinu. Kvapalina alebo kovové predmety, ktoré vnikli dovnútra tlačiarne, môžu spôsobiť požiar,
úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie tlačiarne. Ak vnikne do tlačiarne kvapalina, kovové
predmety alebo akýkoľvek iný cudzí predmet, okamžite tlačiareň vypnite, odpojte sieťovú šnúru od
zdroja elektrického napätia a obráťte sa na vášho technického zástupcu.

• Vo vnútri alebo v blízkosti tohto zariadenia nepoužívajte horľavé spreje, kvapaliny ani plyny. Vnútorné

časti stroja nečistite pomocou stlačeného horľavého plynu, určeného na čistenie od prachu. Mohol by
vzniknúť požiar alebo nastať výbuch.

• Nepoužívajte

tlačiareň, ak sa abnormálne zahreje alebo z nej začne vychádzať dym, neobvyklý

zápach alebo zvuk. Okamžite ju vypnite, odpojte od zdroja elektrického napätia a obráťte sa na vášho
technického zástupcu. Ak ju budete ďalej používať v takom stave, môže prísť k požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.

• Nepoužívajte

tlačiareň, ak spadne alebo sa poškodí jej kryt. Okamžite ju vypnite, odpojte od zdroja

elektrického napätia a obráťte sa na vášho technického zástupcu. Ak ju budete ďalej používať v takom
stave, môže prísť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Nevhadzujte zásobníky tonera alebo toner do ohňa. Horúci toner sa môže vysypať a spôsobiť
popáleniny alebo iné škody.

Ak máte implantované zdravotnícke zariadenie (kardiostimulátor atď.), za žiadnych okolností
neumiestňujte čítačku kariet do vzdialenosti menšej ako 12 cm od implantátu. Rádiové vlny by mohli
negatívne ovplyvniť funkciu implantovaného zdravotníckeho zariadenia (kardiostimulátor atď).UPOZORNENIE

• Chráňte tlačiareň pred prachom, sadzami alebo parou, a neumiestňujte ju v blízkosti kuchynského

stola, kúpeľne alebo zvlhčovačov. Mohlo by prísť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo
poškodeniu tlačiarne.

• Nepokladajte

tlačiareň na nestabilný alebo naklonený pracovný stôl alebo na iné miesto, vystavené

vibráciám a nárazom. Tlačiareň by mohla spadnúť a spôsobiť zranenie alebo mechanicky sa poškodiť.

• Nezakrývajte

ventilačné otvory tlačiarne. Vo vnútri tlačiarne by sa začalo hromadiť teplo, ktoré by

mohlo spôsobiť požiar alebo poruchu.

Po zostavení umiestnite tlačiareň na pevný podklad. Pokiaľ sa tlačiareň pohne alebo spadne, môže
spôsobiť zranenie.

Vo vnútri tlačiarne sa nachádzajú plochy vystavené vysokým teplotám, ktoré môžu spôsobiť
popáleniny. Pri kontrole vnútorných častí tlačiarne po vzniku ťažkostí, napríklad pri odstraňovaní
uviaznutého papiera, sa nedotýkajte častí, označených výstražným štítkom „Caution HOT“ (napríklad
oblasť okolo fixačného zariadenia).

Výstup sa musí nachádzať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný. V opačnom prípade by
ste v prípade nebezpečenstva nemohli vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

• Držte

sieťovú šnúru pri odpojovaní vždy za zástrčku. Pokiaľ by ste ťahali za kábel, sieťová šnúra by sa

mohla poškodiť a spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

• Nenechávajte žiadne predmety v blízkosti zástrčky sieťovej šnúry, aby sa dala v prípade núdze

okamžite odpojiť zo zásuvky elektrickej siete.

Advertising
This manual is related to the following products: