Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 32

Advertising
background image

31

● Telefónny kábel

Pripojte telefónny káblel s feritovým jadrom k telekomunikačnému portu tohto prístroja. (Pripojte modulárny konektor na
koncovke telefónneho káblu s feritovým jadrom k telekomunikačnému portu.)
Okrem toho pripojte telefónny kábel s feritovým jadrom do portu na pripojenie telefónu. (Pripojte štandardný konektor na
konci telefónneho kábla s feritovým jadrom do portu na pripojenie telefónu.)
Ak ku káblu nie je pripevnené feritové jadro, môže dôjsť k zlyhaniu v dôsledku príjmu rádiových vĺn rozhlasových a
televíznych zariadení. Feritové jadro pripevnite podľa nižšie uvedených pokynov.

Káblom vytvorte jedno očko prechádzajúce cez feritové jadro.
Dávajte pozor, aby ste kábel feritovým jadrom nepricvikli.
Feritové jadro pripevnite 20 mm (+/–5 mm) od konektora.

● Hostiteľská stanica USB

USB zariadenia pripájajte priamo k hostiteľskej stanici USB (pamäť, zariadenie na overovanie, rozbočovač atď.). Ak
používate predlžovací kábel, môže dochádzať k elektromagnetickej interferencii.

■ Zákonné predpisy pre koncové telekomunikačné zariadenia

Táto časť obsahuje zákonné informácie týkajúce sa produktov, ktoré obsahujú koncové telekomunikačné zariadenia, ako je
napríklad faxový prístroj.

Zvláštne upozornenie pre používateľa

- Pre územie Európy
Faxový prístroj bol schválený podľa rozhodnutia Rady 1999/5/ES pre pripojenie jedným konektorom do verejnej telefónnej
siete PSTN (public switched telephone network) v rámci Európy. Avšak vzhľadom k odlišnostiam medzi jednotlivými sieťami
PSTN prevádzkovanými v rôznych krajinách, toto schválenie samé o sebe nepredstavuje bezpodmienečné uistenie o
uspokojivej prevádzke v každom prípojnom bode do siete PSTN.
V prípade problémov sa najprv obráťte na vášho dodávateľa zariadenia.

■ Zákonné predpisy pre bezdrôtové produkty

Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
smernice 1999/5/ES.

(A6F7-9575-01I)

Advertising
This manual is related to the following products: