Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 42

Advertising
background image

41

Svenska


Säkerhetsinformation

I detta avsnitt finns närmare anvisningar om hur maskinen används och underhålls. Läs noggrant igenom dessa anvisningar
för att skrivaren ska fungera optimalt.

Läs nedanstående avsnitt innan du ansluter skrivaren till strömförsörjning. Det innehåller viktig information om
användarsäkerhet och om hur man förebygger problem med utrustningen.

Förvara denna bruksanvisning i närheten av skrivaren och använd som referensmaterial.

OBS:

Viss information i denna bruksanvisning kanske inte gäller för just din skrivare.

Symbolerna Varning och Viktigt

Både i denna bruksanvisning och på skrivaren används etiketter och symboler för att bidra till att förhindra personskada på
operatör och andra i närheten av skrivaren jämte skada på egendom. Dessa etiketter och symboler betyder följande:

VARNING

Underlåtelse att respektera sådan varning kan medföra allvarlig personskada eller till och
med döden.

VIKTIGT

Underlåtelse att respektera sådan anvisning kan medföra personskada eller skada på
egendom.

Symbolernas betydelse

En triangel markerar en fara som kräver att du vidtar åtgärder.

Den här symbolen varnar för brännskador.

En diagonal linje markerar förbjudna åtgärder.

Den här symbolen varnar för att plocka isär enheten.

En full cirkel markerar att åtgärder krävs.

Den här symbolen visar att du måste koppla ur enheten.

VARNING

Försök inte ta bort skydd eller paneler som är fästa på skrivaren. Vissa skrivare har
högspänningsdelar eller laserstrålekällor på insidan, som kan orsaka elektrisk stöt eller blindhet.

Utför inte ändringar av skrivaren, då detta kan medföra eldsvåda, elektrisk stöt eller att utrustningen
går sönder. Använder skrivaren en laser kan laserstrålekällan orsaka blindhet.

Använd endast den nätsladd som medföljer i förpackningen. Använd endast sådan nätsladd som
anges i användardokumentationen om ingen nätsladd medföljer i förpackningen. Används inte sådan
nätsladd kan det medföra eldsvåda eller elektrisk stöt.

Använd den nätsladd som medföljer i förpackningen endast med denna skrivare och använd den
ALDRIG med annan produkt. Underlåtelse att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra eldsvåda
eller elektrisk stöt.

Använd endast strömförsörjning med angiven spänning. Underlåtelse att göra det kan medföra
eldsvåda eller elektrisk stöt.

Använd inte ett grenuttag för att ansluta andra produkter. Används ett nätuttag för högre spänning än
märkspänningen kan detta medföra eldsvåda eller elektrisk stöt.

Använd i princip inte någon förlängningssladd. Att använda en förlängningssladd kan medföra
eldsvåda eller elektrisk stöt. Kontakta din tekniska representant om du behöver en förlängningssladd.

Utsätt inte nätsladden för rivning, nötning, tunga föremål som placeras på den, värme, vridning,
brytning, slitning eller skada. Används en skadad nätsladd (exponerade trådar, trasiga trådar m.m.)
kan detta medföra eldsvåda eller att enheten går sönder. Stäng AV skrivaren omedelbart och dra ur
nätkontakten om något sådant skulle förekomma och ring sedan din tekniska representant.

Dra inte ur eller stick i nätkontakten med fuktiga händer, då det kan medföra elektrisk stöt.


VARNING

Stick i nätkontakten så långt det går i nätuttaget. Underlåtelse att göra det kan medföra eldsvåda eller
elektrisk stöt.

Var noga med att jorda produkten. (Anslut strömsladden till ett jordat uttag med jordfelsbrytare.) Om
detta inte görs kan en läcka leda till brand eller elchock.

Placera inte gem, andra små metallföremål, eller behållare med vätska på skrivaren. Vätska eller
metallföremål som faller ner i skrivaren kan medföra eldsvåda, elektrisk stöt eller att enheten går
sönder. Om vätska, metallföremål eller annat främmande föremål faller ner i skrivaren, stäng
omedelbart AV denna och dra ur nätkontakten. Kontakta därefter din tekniska representant.

Använd inte lättantändliga sprayer eller medel inuti eller i närheten av maskinen. Rengör inte
maskinens insida med lättantändligt medel. Det kan orsaka brand eller explosion.

Använd inte skrivaren om den blir överhettad, avger rök eller konstig lukt eller avger onormalt ljud.
Stäng omedelbart AV skrivaren och dra ur nätsladden och kontakta sedan din tekniska representant.
Att fortsätta använda den kan medföra eldsvåda eller elektrisk stöt.

Använd inte denna skrivare om den har tappats eller dess hölje är skadat. Stäng omedelbart AV
skrivaren och dra ur nätsladden och kontakta sedan din tekniska representant. Att fortsätta använda
den kan medföra eldsvåda eller elektrisk stöt.

Bränn inte tonerkassetter eller toner. Het toner kan kastas omkring och orsaka brännskada eller annan
skada.

Om du använder medicinska implantat (pacemaker m.m.) får IC-kortläsaren aldrig komma närmare
implantatet än 12 cm. Radiovågorna kan påverka funktionen hos medicinska implantat (pacemaker
m.m.).VIKTIGT

Utsätt inte skrivaren för damm, sot eller ånga och placera den inte nära köksbord, badkar eller
luftfuktare. Det kan medföra eldsvåda, elektrisk stöt eller att enheten går sönder.

Placera inte skrivaren på ett ostadigt eller lutande bord eller på en plats som är utsatt för mycket
vibrationer och stötar. Den kan falla och orsaka personskada eller mekaniskt fel.

Blockera inte skrivarens ventilationsgaller. Skrivaren kan då överhettas, vilket kan leda till eldsvåda
eller fel på enheten.

Ställ produkten på ett stabilt underlag efter att ha installerat den. Om skrivaren rör sig eller faller kan
den orsaka personskada.

Inuti skrivaren finns områden med höga temperaturer som kan orsaka brännskador.
Rör inte ställen (runt tonerbrännarenhet m.m.) som är märkta “Caution HOT (Varning VARMT)" om du
felsöker inuti skrivaren.

Koppla utrustningen till ett eluttag som är enkelt att komma åt och finns i närheten av utrustningen. Då
kan du enkelt dra ut strömsladden om en nödsituation uppstår.

Dra inte i nätsladden när du tar ur kontakten. Att dra i nätsladden kan medföra att den skadas, vilket
kan leda till eldsvåda eller elektrisk stöt.

Placera inga föremål runt nätkontakten, då den kan bli svår att dra ut i en nödsituation.

Advertising
This manual is related to the following products: