Προειδοποιηση, Προσοχη, 38 ελληνικά – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 39

Advertising
background image

38

Ελληνικά


Πληροφορίες ασφάλειας

Η ενότητα αυτή περιέχει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση αυτού του μηχανήματος. Για να
επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση του εκτυπωτή, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
Διαβάστε την παρακάτω ενότητα πριν συνδέσετε τον εκτυπωτή σας. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια χρηστών και την πρόληψη προβλημάτων στον εξοπλισμό.
Διατηρείτε το εγχειρίδιο κοντά στον εκτυπωτή για εύκολη αναφορά.

Σημείωση:

Ορισμένες πληροφορίες στο εγχειρίδιο αυτό ίσως να μην ισχύουν για το δικό σας μοντέλο.

Σύμβολα προειδοποίησης και προσοχής

Το εγχειρίδιο αυτό αλλά και ο εκτυπωτής χρησιμοποιούν ετικέτες και σύμβολα για την πρόληψη τραυματισμών του χειριστή και
άλλων ατόμων γύρω από τον εκτυπωτή, καθώς και φθοράς στον εξοπλισμό. Η σημασία αυτών των ετικετών και συμβόλων
περιγράφεται παρακάτω:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν αγνοήσετε αυτή την προειδοποίηση ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
ή και θάνατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν αγνοήσετε αυτή την ένδειξη προσοχής ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός
ανθρώπου ή ζημιά στον εξοπλισμό.

Σημασία των συμβόλων

Το τρίγωνο επισημαίνει κίνδυνο από τον οποίο θα πρέπει να προφυλαχτείτε.

Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για κίνδυνο εγκαυμάτων.

Ο κύκλος με μια διαγώνια γραμμή επισημαίνει απαγορευμένη σειρά ενεργειών.

Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί ότι δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση της συσκευής.

Ο κύκλος με γέμισμα επισημαίνει επιβεβλημένη σειρά ενεργειών.

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα καλύμματα και τις προσόψεις τα οποία είναι σταθερά στερεωμένα

επάνω στον εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές διαθέτουν εξαρτήματα υψηλής τάσης ή πηγή δέσμης
λέιζερ που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή τύφλωση.

• Μην τροποποιείτε τον εκτυπωτή γιατί διαφορετικά μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία ή

βλάβη. Εάν ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί λέιζερ, η δέσμη του λέιζερ θα μπορούσε να προκαλέσει
τύφλωση.

• Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που συνοδεύει τον εκτυπωτή. Εάν δεν υπάρχει καλώδιο

τροφοδοσίας, χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο και το βύσμα που καθορίζονται στα έγγραφα του
χρήστη. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το καλώδιο αυτό, ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

• Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας που υπάρχει στη συσκευασία μόνο για το συγκεκριμένο

εκτυπωτής και ποτέ μην το χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Εάν δεν τηρήσετε το
μέτρο αυτό ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

• Χρησιμοποιείτε μόνο την ενδεδειγμένη τάση τροφοδοσίας. Εάν δεν ακολουθήσετε την οδηγία αυτή

ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

• Μη χρησιμοποιείτε πολύμπριζο για να συνδέσετε άλλα προϊόντα. Η χρήση ρευματολήπτη για την

παροχή μεγαλύτερης από την ονομαστική τιμή ρεύματος ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά ή
ηλεκτροπληξία.

• Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου. Η χρήση επέκτασης καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά

ή ηλεκτροπληξία. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης εάν απαιτείται η χρήση
επέκτασης καλωδίου.

• Μη γδέρνετε, τρίβετε, θερμαίνετε, συστρέφετε, διπλώνετε τραβάτε, φθείρετε ή τοποθετείτε βαρειά

αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Η χρήση φθαρμένου καλώδιου τροφοδοσίας
(εκτεθειμένα σύρματα, φθαρμένη μόνωση, κτλ.) ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά ή βλάβη. Εάν
ανιχνεύσετε οποιαδήποτε από τις συνθήκες αυτές, σβήστε και αποσυνδέστε αμέσως τον εκτυπωτή και
στη συνέχεια καλέστε τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής με βρεγμένα χέρια γιατί υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής στην πρίζα. Εάν δεν
ακολουθήσετε την οδηγία αυτή ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

Μην παραλείψετε να γειώσετε αυτό το προϊόν. (Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα που
διαθέτει ακροδέκτη γείωση.) Διαφορετικά, και στην απίθανη περίπτωση διαρροής, μπορεί να
προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

• Μην τοποθετείτε επάνω στον εκτυπωτή συνδετήρες, άλλα μεταλλικά αντικείμενα ή περιέκτες με υγρά.

Εάν πέσουν μεταλλικά αντικείμενα ή υγρά στο εσωτερικό του εκτυπωτή ενδέχεται να προκληθεί φωτιά,
ηλεκτροπληξία, ή βλάβη. Εάν πέσει μεταλλικό αντικείμενο, υγρό, ή οποιοδήποτε άλλο ξένο σώμα στο
εσωτερικό του εκτυπωτή, σβήστε τον αμέσως, τραβήξτε το καλώδιο από την πρίζα και στη συνέχεια
καλέστε τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.

• Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα σπρέι, υγρά ή αέρια στο εσωτερικό του μηχανήματος ή κοντά σε αυτό.

Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του μηχανήματος με ψεκαστήρες εύφλεκτου ξηρού αερίου. Υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

• Μη χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σας εάν παρατηρήσετε ότι έχει υπερθερμανθεί, αναδίνει καπνό ή

αφύσικη οσμή, ή κάνει παράξενους θορύβους. Σβήστε και αποσυνδέστε αμέσως τον εκτυπωτή και στη
συνέχεια καλέστε τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης. Εάν συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε,
υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.

• Μη χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή εάν έχει υποστεί πτώση, ή το κάλυμμά του παρουσιάζει ζημιά.

Σβήστε και αποσυνδέστε αμέσως τον εκτυπωτή και στη συνέχεια καλέστε τον αντιπρόσωπο τεχνικής
υποστήριξης. Εάν συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Μην καίτε γραφίτη ή τις κασέτες του. Υπάρχει ενδεχόμενο να πεταχτεί καυτός γραφίτης και να
προκαλέσει εγκαύματα ή άλλες ζημιές.

Αν έχετε εμφυτευμένο ιατρικό βοήθημα (καρδιακό βηματοδότη κτλ.), μην πλησιάζετε τη μονάδα
ανάγνωσης καρτών IC σε απόσταση μικρότερη των 12 εκ. Τα ραδιοκύματα μπορεί να επηρεάσουν τη
λειτουργία του εμφυτευμένου ιατρικού βοηθήματος (καρδιακού βηματοδότη κτλ.) δημιουργώντας
παρεμβολές.


ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην εκθέτετε τον εκτυπωτή σε σκόνη, αιθάλη ή ατμό και μην τον τοποθετείτε κοντά σε τραπέζι

εστιάσεως, μπάνιο ή υγραντήρα. Ενδέχεται να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία, ή βλάβη.

• Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε ασταθή ή επικλινή βάση, ή σε τοποθεσία με αυξημένους

κραδασμούς ή δονήσεις. Ίσως προκληθεί πτώση του εκτυπωτή, με συνέπεια τραυματισμό ατόμων ή
μηχανικές βλάβες.

• Μην κλείνετε τα ανοίγματα εξαερισμού του εκτυπωτή. Ενδέχεται να συσσωρευτεί θερμότητα στο

εσωτερικό του εκτυπωτή, με αποτέλεσμα την πρόκληση φωτιάς ή βλάβης.

Μετά την εγκατάσταση του προϊόντος, τοποθετήστε το σε σταθερή βάση. Εάν ο εκτυπωτής μετακινηθεί
ή πέσει, ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Στο εσωτερικό του εκτυπωτή υπάρχουν περιοχές με υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορούν να
προκαλέσουν εγκαύματα.
Όταν ελέγχετε το εσωτερικό του εκτυπωτή για δυσλυτουργίες όπως εμπλοκές χαρτιού, μην αγγίζετε τις
περιοχές με την ένδειξη HOT (γύρω από τη μονάδα φούρνου κτλ.)

Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον εξοπλισμό και η πρόσβαση σε αυτή να είναι εύκολη.
Διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να τραβήξετε γρήγορα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

• Μην τραβάτε το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής κατά την αποσύνδεσή του. Εάν τραβήξετε το καλώδιο

ηλεκτρικής παροχής ενδέχεται να του προκαλέσετε ζημιά, με αποτέλεσμα φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

• Μην τοποθετείτε αντικείμενα γύρω από την πρίζα, καθώς ενδέχεται να είναι δύσκολη η αποσύνδεση

του καλωδίου ηλεκτρικής παροχής σε περίπτωση κινδύνου.

Advertising
This manual is related to the following products: