Ostrzeżenie, Uwaga, 23 polski – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 24

Advertising
background image

23

Polski


■ Informacje o bezpieczeństwie

Ta sekcja zawiera szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji urządzenia. Następujące zalecenia uważnie przeczytaj i
przestrzegaj ich, aby uzyskać optymalną wydajność drukarki.
Następującą część przeczytaj przed podłączeniem drukarki do sieci elektrycznej. Zawiera ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa użytkownika i pozwalają uniknąć problemów z urządzeniem.
Podręcznik przechowuj w pobliżu drukarki, aby był w razie potrzeby do dyspozycji.

Uwaga: Niektóre informacje podane w niniejszym podręczniku nie muszą dotyczyć niektórych konkretnych modeli drukarki.

Symbole ostrzeżeń i uwag

W niniejszym podręczniku i na drukarce znajdują się symbole i etykiety, które pomagają zapobiegać uszkodzeniu majątku
i zranieniu obsługi oraz innych osób poruszających się w pobliżu drukarki. Podane symbole i etykiety mają następujące
znaczenie:

OSTRZEŻENIE

Ignorowanie takiego ostrzeżenia może spowodować poważne zranienie lub nawet
śmierć.

UWAGA

Ignorowanie takiej uwagi może spowodować zranienie lub szkodę na majątku.

Znaczenie symboli

Trójkąt oznacza niebezpieczeństwo, w związku z którym należy zastosować odpowiednie środki ostrożności.

Ten symbol ostrzega przed możliwością oparzenia.

Linia ukośna oznacza niedozwolony sposób działania.

Ten symbol ostrzega przed demontażem urządzenia.

Koło oznacza wskazany sposób działania.

Ten symbol oznacza, że urządzenie należy wyłączyć z gniazdka.

OSTRZEŻENIE

• Nie próbuj zdejmować pokryw i paneli, które są na stałe przymocowane do drukarki. Niektóre części

wewnątrz zawierają obwody wysokiego napięcia lub źródło promieniowania laserowego, które mogą
spowodować uraz prądem elektrycznym lub ślepotę.

• Na drukarce nie dokonuj żadnych przeróbek, mogło by dojść do pożaru, urazu prądem elektrycznym

lub uszkodzenia. Jeżeli drukarka korzysta z lasera, źródło promienia laserowego może spowodować
ślepotę.

• Stosuj tylko kabel zasilający, dostarczany z drukarką. O ile kabel sieciowy nie jest dostarczany, stosuj i

podłączaj wyłącznie kabel sieciowy, który spełnia wymagania podane w dokumentacji. Stosowanie
innego kabla sieciowego może spowodować pożar lub uraz prądem elektrycznym.

• Dostarczanego kabla sieciowego używaj wyłącznie do tej drukarki, NIGDY nie używaj go do innych

wyrobów. Nie przestrzeganie tego ostrzeżenia może być przyczyną pożaru lub urazu prądem
elektrycznym.

• Podłączaj drukarkę tylko do przepisanego źródła napięcia. Użycie innego źródła napięcia może

spowodować pożar lub uraz prądem elektrycznym.

• Nie

używaj rozgałęziaczy do podłączania innych urządzeń lub przyrządów. Jeżeli obciążysz gniazdko

większym prądem, niż dopuszczalny, może dojść do pożaru lub urazu prądem elektrycznym.

• Zasadniczo nie używaj przedłużaczy. Stosując przedłużacz narażasz się na ryzyko powstania pożaru

lub urazu prądem elektrycznym. Jeżeli potrzebujesz przedłużacz, zwróć się do punktu serwisowego.

• Nie

skręcaj kabla sieciowego , nie ocieraj, nie nagrzewaj, nie drap i nie naciągaj. Nie kładź na kabel

ciężkich przedmiotów i nie uszkadzaj go. Stosowanie uszkodzonego kabla zasilającego (z obnażonymi
lub uszkodzonymi przewodami itd.) może spowodować pożar lub uszkodzenie przyrządu. Jeżeli
stwierdzisz jedną z tych wad, natychmiast wyłącz przyrząd, odłącz go od źródła napięcia
elektrycznego a nast ępnie zwróć się do punktu serwisowego.

Nie odłączaj i nie podłączaj kabla zasilającego mokrymi rękami, mogło by dojść do urazu prądem
elektrycznym.

OSTRZEŻENIE

Kabel sieciowy zawsze podłącz do gniazdka. Nie przestrzeganie tego postępowania może
spowodować pożar lub uraz prądem elektrycznym.

Upewnij się, że urządzenie jest uziemione (podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego z
bolcem uziemiającym). W przeciwnym wypadku mało prawdopodobny, choć możliwy wyciek elektrolitu
z baterii może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem.

• Na

drukarkę nie kładź metalowych spinek i innych przedmiotów metalowych ani innych przedmiotów

zawierających wodę. Woda lub przedmioty metalowe, które dostaną się do wnętrza drukarki, mogą
spowodować pożar, uraz prądem elektrycznym lub uszkodzenie drukarki. Jeżeli do drukarki dostanie
się woda, przedmioty metalowe lub podobny przedmiot obcy, natychmiast wyłącz drukarkę, odłącz
kabel zasilający od źródła napięcia elektrycznego i zwróć się do punktu serwisowego.

• W

pobliżu urządzenia nie wolno używać łatwopalnych aerozoli, płynów ani gazów. Nie wolno czyścić

wnętrza urządzenia za pomocą odpylacza zawierającego łatwopalny gaz. Mogłoby to spowodować
pożar lub wybuch.

• Jeżeli drukarka nadmiernie się nagrzeje lub zacznie wydzielać dym, niezwykły zapach lub dźwięki,

natychmiast ją wyłącz, odłącz od źródła napięcia elektrycznego i zwróć się do punktu serwisowego.
Jeżeli będziesz nadal używać jej w takim stanie, może dojść do pożaru lub urazu prądem
elektrycznym.

• Jeżeli drukarka spadnie lub dojdzie do uszkodzenia jej pokrywy, natychmiast ją wyłącz, odłącz od

źródła napięcia elektrycznego i zwróć się do punktu serwisowego. Jeżeli będziesz nadal używać jej w
takim stanie, może dojść do pożaru lub urazu prądem elektrycznym.

Nie wrzucaj kaset z tonerem lub tonera do ognia. Gorący toner może się wysypać i spowodować
poparzenia lub inne szkody.

Użytkownicy wszczepionych urządzeń medycznych (np. rozruszników serca) nie mogą zbliżać

czytnika kart zbliżeniowych na odległość mniejszą niż 12 cm od

wszczepionego urządzenia. Fale

radiowe mogą wpłynąć na pracę takich urządzeń.UWAGA

• Nie

narażaj drukarki na działanie pyłu, sadzy lub pary, nie umieszczaj w pobliżu stołu kuchennego,

łazienki lub nawilżaczy. Mogło by dojść do pożaru, urazu prądem elektrycznym lub uszkodzenia
drukarki.

• Nie stawiaj wyrobu na niestabilną lub pochyłą powierzchnię, ewentualnie na miejsce narażone na

wibracje i uderzenia. Drukarka może spaść i spowodować zranienie lub uszkodzić mechanicznie.

• Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych drukarki. Wewnątrz drukarki zaczęłoby się gromadzić cieplo,

które mogłoby spowodować pożar lub awarię.

Po zestawieniu umieść drukarkę na mocnej podstawie. Jeżeli drukarki poruszy się lub spadnie, może
spowodować zranienie.

Wewnątrz drukarki znajdują się powierzchnie o wysokiej temperaturze, które mogą spowodować
oparzenia. Podczas kontroli wewnętrznych części drukarki po wystąpieniu problemów, na przykład
przy usuwaniu zablokowanego papieru, nie dotykaj części oznaczonych etykietą „Caution HOT“
(na przykład strefa w pobliżu urządzenia utrwalającego).

Gniazdko musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne. W przeciwnym wypadku w
nagłej sytuacji nie będzie można wyjąć z niego wtyczki.

• Odłączając kabel zasilający zawsze trzymaj go za wtyczkę. Jeżeli będziesz ciągnąć za kabel, możesz

uszkodzić kabel i spowodować pożar lub uraz prądem elektrycznym.

• Nie

kładź żadnych przedmiotów w pobliżu wtyczki kabla zasilającego, aby można ją było w razie

konieczności natychmiast odłączyć od gniazdka sieci elektrycznej.

Advertising
This manual is related to the following products: