Uwaga – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 25

Advertising
background image

24

UWAGA

• Kasety z tonerem i kasety z bębnem światłoczułym nie kładź w pobliżu wymiennych dysków lub

zegarków, które są wrażliwe na pole magnetyczne. Mogło by dojść do uszkodzenia tych urządzeń.

• Kasety z tonerem lub kasety z bębnem światłoczułym nie pozostawiaj na miejscach łatwo dostępnych

dla dzieci. Spożywanie tych materiałów może uszkodzić zdrowie.

• Nie wolno otwierać siłą elementów związanych z tonerem (kasety z tonerem, bębna światłoczułego,

modułu obrazowania ani mechanizmu utrwalającego). Jeśli toner wydostanie się z pojemnika z
tonerem, należy unikać wdychania go i nie dopuszczać do kontaktu ze skórą.

• Nie wolno używać papieru połączonego zszywkami, papieru przewodzącego prąd (np. papieru

metalizowanego lub kalki) ani poddanego specjalnej obróbce papieru wrażliwego na ciepło lub
przeznaczonego do drukarek atramentowych, ponieważ może to spowodować pożar.

• Jeśli toner znajdzie się na skórze lub ubraniu, należy go dokładnie spłukać wodą z mydłem.
• Jeśli toner dostanie się do dróg oddechowych, należy przejść do dobrze wentylowanego miejsca i

kilkakrotnie przepłukać gardło dużą ilością wody. W razie wystąpienia objawów takich jak kaszel
należy zwrócić się do lekarza.

• Jeśli toner dostanie się do oczu, należy niezwłocznie przepłukać je bieżącą wodą przez ponad

15 minut. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, należy zwrócić się do lekarza.

• W

razie

połknięcia toneru należy wypłukać usta i wypić parę szklanek wody. W razie potrzeby należy

zwrócić się do lekarza.

• Kiedykolwiek trzeba przemieścić drukarkę, odłącz od niej kabel zasilający i wszystkie pozostałe kable.

W przeciwnym wypadku mogło by dojść do uszkodzenia kabla zasilającego lub innych kabli
i powstania pożaru, urazu prądem elektrycznym lub awarii.

• O ile dłuższy czas nie będziesz używać drukarki, odłącz ją od źródła napięcia elektrycznego.

• Przemieszczając chwyć drukarkę za powierzchnie podane w instrukcji obsługi. Jeżeli drukarka

spadnie, może spowodować zranienie, lub uszkodzić się.

• Drukarkę zawsze użytkuj w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Używanie wyrobu w źle wietrzonych

pomieszczeniach przez dłuższy czas może prowadzić do uszkodzenia zdrowia obsługi.
Pomieszczenie wietrz regularnie.

• Częściej, niż raz w roku, wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka i wyczyść jej styki. Kurz

nagromadzony między stykami może spowodować pożar.

Używając kopiarki, nie wolno przez dłuższy czas patrzeć na światło lampy. Może to spowodować
zmęczenie oczu.
Przepisy prawne

Bezpieczeństwo laserowe

Ten wyrób wykorzystuje diodę laserową klasy 3B o mocy maksymalnej 12 mW i długości fali 650-670 nm.
Ten wyrób posiada certyfikat jako wyrób laserowy klasy 1 zgodnie z normą IEC 60825-1: 2007. Promień lasera jest
wychwytywany przez pokrywy ochronne, dlatego wyrób nie emituje niebezpiecznego promieniowania laserowego, o ile
jest użytkowany zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszym podręczniku.

Wewnętrzne promieniowanie laserowe

Średnia moc promieniowania: 19,8 μW w obszarze bębna światłoczułego.
Długość fali: 650-670 nm

COMPLIES

COMPLIES WITH

WITH 21CFR

21CFR 1040.10

1040.10 AND

AND 1040.11

1040.11 EXCEPT

EXCEPT FOR

FOR

DEVIATIONS

DEVIATIONS PURSUANT

PURSUANT TO

TO L

LASER

ASER NOTICE

NOTICE NO.

NO. 50,

50, DATED

DATED JUNE

JUNE 24,

24, 2007.

2007.


UWAGA:
Stosowanie innych elementów obsługi, przeróbek lub postępowania, niż opisane w niniejszym podręczniku, może
narazić Cię na ryzyko promieniowania lasera.

Dla użytkowników w Europie

Produkt ten spełnia następujące dyrektywy Unii Eutropejskiej:
2004/108/WE, 2006/95/WE, 2009/125/WE i 1999/5/WE
Deklaracja zgodności obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej lub EFTA.
Urządzenie musi być podłączone za pomocą przewodu ekranowanego. Zastosowanie przewodów nieekranowanych
zwiększa prawdopodobieństwo powstania zakłóceń w transmisjach radiowych oraz jest zabronione przez dyrektywę
2004/108/WE.

Wydzielanie ozonu

Podczas działania drukarki wydziela się mała ilość ozonu. Ilość ta nie jest tak duża, aby mogła niekorzystnie wpłynąć
na zdrowie człowieka. Tym nie mniej, zwłaszcza przy drukowaniu dużej ilości stron lub druku ciągłym przez dłuższy
czas, zapewnij dostateczne wietrzenie pomieszczenia z drukarką.

Zakłócenia elektromagnetyczne

Produkt musi być podłączony za pomocą przewodu ekranowanego.
Stosowanie nie ekranowanych kabli interfejsu prawdopodobnie będzie powodować zakłócenia odbioru radiowego i jest
zabronione przez dyrektywy CISPR 22 i przepisami lokalnymi.

● Wymiana baterii litowych używanych w urządzeniach

UWAGA:
WYMIANA BATERII NA NIEODPOWIEDNI TYP GROZI ICH WYBUCHEM. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY USUWAĆ
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ZAWARTYMI W PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA.

● Wyłącznie dla krajów członkowskich UE

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy RoHS (2011/65/UE).

Advertising
This manual is related to the following products: