Upozornenie – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 31

Advertising
background image

30

UPOZORNENIE

• Zásobníky tonerov a kazety s fotocitlivým valcom neukladajte v blízkosti výmenných diskov alebo

hodiniek, ktoré sú citlivé na magnetické pole. Mohlo by prísť poruchám na týchto zariadeniach.

• Zásobníky tonerov alebo kazety s fotocitlivým valcom nenechávajte na miestach ľahko

dosiahnuteľných pre deti. Požívanie tonera môže poškodiť zdravie.

• Nepokúšajte sa otvoriť diely súvisiace s tonerom (zásobníky tonerov, kazety s fotocitlivým valcom,

zobrazovacie jednotky alebo vývojové jednotky). Ak sa toner vysype zo zásobníka tonera, dávajte
mimoriadny pozor, aby ste ho nevdýchli, alebo aby sa vám dokonca nedostal na pokožku.

• Nepoužívajte zošitý papier, vodivý papier (napríklad strieborný papier alebo kopírovací papier) ani

teplocitlivý papier/papier určený pre atramentové tlačiarne, pretože by mohlo dôjsť k požiaru.

• Ak sa vám dostane na pokožku alebo na šaty, postihnuté miesto dôkladne umyte vodou a mydlom.
• Ak toner vdýchnete, prejdite na čerstvý vzduch a opakovane si vykloktajte hrdlo veľkým množstvom

vody. Ak začnete kašlať, vyhľadajte lekársku pomoc.

• Ak sa vám toner dostane do očí, okamžite ich aspoň 15 vyplachujte tečúcou vodou. V prípade

podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.

• Ak toner prehltnete, vypláchnite si ústa a vypite niekoľko pohárov vody. V prípade potreby vyhľadajte

lekársku pomoc.

• Kedykoľvek je potrebné tlačiareň premiestniť, odpojte od nej sieťovú šnúru i všetky ostatné káble.

V opačnom prípade by mohlo prísť k poškodeniu sieťovej šnúry alebo ostatných káblov a vzniku
požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poruche.

• Ak nebudete tlačiareň dlhšiu dobu používať, odpojte ju od zdroja elektrického napätia.

• Pri

premiestňovaní uchopte tlačiareň za plochy, špecifikované v návode na obsluhu alebo inom

dokumente. Pokiaľ tlačiareň spadne, môže spôsobiť zranenie, poškodiť sa alebo pokaziť.

• Tlačiareň vždy používajte v dobre vetraných miestnostiach. Prevádzkovanie tlačiarne v zle vetraných

miestnostiach dlhšiu dobu môže poškodiť zdravie obsluhy. Miestnosť v pravidelných intervaloch
vetrajte.

• Viac ako jedenkrát za rok vyberte zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky elektrickej siete a vyčistite jej

kontakty. Prach nahromadený medzi kontaktmi môže spôsobiť požiar.

Pri používaní zariadenia sa dlhodobo nepozerajte do lampy. Mohli by ste si poraniť oči.


■ Zákonné predpisy

● Laserová bezpečnosť

Tento výrobok používa laserovú diódu triedy 3B s maximálnym výkonom 12 mW a vlnovou dĺžkou 650-670 nm.
Tento výrobok je na základe štandardu IEC 60825-1: 2007 certifikovaný ako laserové zariadenie triedy 1. Laserový lúč
je zachytený ochrannými krytmi, výrobok preto nevyžaruje nebezpečné laserové žiarenie, ak je používaný v súlade s
pokynmi uvedenými v tejto príručke.

● Vnútorné laserové žiarenie

Maximálny priemerný vyžiarený výkon: 19,8 μW v oblasti zobrazovacieho valca.
Vlnová dĺžka: 650-670 nm.

COMPLIES

COMPLIES WITH

WITH 21CFR

21CFR 1040.10

1040.10 AND

AND 1040.11

1040.11 EXCEPT

EXCEPT FOR

FOR

DEVIATIONS

DEVIATIONS PURSUANT

PURSUANT TO

TO L

LASER

ASER NOTICE

NOTICE NO.

NO. 50,

50, DATED

DATED JUNE

JUNE 24,

24, 2007.

2007.

UPOZORNENIE:

Použitie iných ovládacích prvkov, úprav alebo postupov, než ktoré sú popísané v tejto príručke, Vás môže vystaviť
nebezpečnému žiareniu.

● Pre užívateľov v Európe

Tento produkt vyhovuje nasledujúcim direktívam Európskej Únie:
2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 1999/5/ES
Prehlásenie o zhode je platné iba v krajinách Európskej Únie alebo EFTA.
Toto zariadenie sa musí používať s odtieneným prepojovacím káblom. Používanie neodtienených prepojovacích
káblov pravdepodobne spôsobí rušenie rádiovej komunikácie a je zakázané smernicou 2004/108/ES.

Uvoľňovanie ozónu

Pri činnosti tlačiarne sa uvoľňuje malé množstvo ozónu. Toto množstvo nie je tak veľké, aby mohlo nepriaznivo
pôsobiť na ľudské zdravie. Ale aj tak najmä pri tlači veľkého počtu stránok alebo pri nepretržitej tlači dlhšiu dobu,
zaistite dostatočné vetranie miestnosti s tlačiarňou.

Elektromagnetické rušenie

Tento výrobok sa musí používať s odtieneným prepojovacím káblom. Použitie netienených káblov veľmi
pravdepodobne spôsobí rušenie rádiovej komunikácie a je zakázané direktívou CISPR 22 a miestnymi predpismi.

● Výmena lítiových batérií používaných v zariadeniach

UPOZORNENIE:
AK NAHRADÍTE BATÉRIU NESPRÁVNYM TYPOM, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE
ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV V NÁVODE NA POUŽITIE.

● Len pre členské štáty EÚ

Tento výrobok vyhovuje smernici RoHS (2011/65/EЪ).

Advertising
This manual is related to the following products: