Waarschuwing, Voorzichtig, 35 nederlands – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 36

Advertising
background image

35

Nederlands


Veiligheidsinformatie

Dit deel bevat gedetailleerde instructies over het gebruik en het onderhoud van deze machine. Lees deze instructies
zorgvuldig door en houd deze aan om optimale printerprestaties te waarborgen.
Lees het volgende hoofdstuk voordat de printer wordt aangesloten. Hierin is belangrijke informatie opgenomen omtrent de
veiligheid van de gebruiker en het voorkomen van problemen met de apparatuur.
Bewaar deze handleiding in de nabijheid van de printer.

Opmerking:

Bepaalde informatie in deze handleiding kan niet van toepassing zijn voor uw specifieke printer.

Gebruikte symbolen

Bij zowel deze handleiding als de printer worden labels en symbolen gebruikt ter voorkoming van letsel van de gebruiker en
andere personen en ter voorkoming van materiële schade. De betekenis van deze labels en symbolen zijn als volgt:

WAARSCHUWING

Negeren van deze waarschuwing kan ernstig of zelfs dodelijk letsel tot gevolg
hebben.

VOORZICHTIG

Negeren van deze instructie kan letsel of materiële schade veroorzaken.

Betekenis van symbolen

Een driehoek geeft een gevaar aan waartegen u voorzorgsmaatregelen moet nemen.

Dit symbool waarschuwt voor brandwonden.

Een diagonale lijn geeft een verboden handelwijze aan.

Dit symbool waarschuwt tegen het ontmantelen van het apparaat.

Een effen cirkel geeft een verplichte handelwijze aan.

Dit symbool geeft aan dat u de stekker van het apparaat los moet koppelen.

WAARSCHUWING

• Probeer nooit de deuren en panelen die zijn vastgezet op de printer te verwijderen. Enkele printers zijn

uitgerust met een hoogspanningsonderdeel of een laserbron die elektrische schokken of blindheid
kunnen veroorzaken.

• Modificeer de printer niet, omdat brand, elektrische schokken of storingen daaruit kunnen resulteren.

Wanneer de printer met een laser is uitgerust, kan de laserbron blindheid veroorzaken.

• Gebruik alleen de voedingskabel die is meegeleverd. Wanneer geen voedingskabel is meegeleverd,

gebruik dan alleen een voedingskabel met stekker die voldoet aan de specificaties in de
gebruikersdocumentatie. Gebruik van een andere kabel kan brand of elektrische schokken tot gevolg
hebben.

• Gebruik de meegeleverde voedingskabel alleen voor deze printer en NOOIT voor een ander product.

Niet aanhouden van dit voorschrift kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

• Gebruik alleen de gespecificeerde voedingsspanning. Niet aanhouden van dit voorschrift kan brand of

elektrische schokken tot gevolg hebben.

• Gebruik geen meervoudige stekkerdoos voor het mede aansluiten van andere producten. Gebruik van

een stopcontact voor meer dan de gespecificeerde stroomwaarde kan brand of elektrische schokken
tot gevolg hebben.

• Gebruik in principe geen verlengkabel. Gebruik van een verlengkabel kan brand of elektrische

schokken tot gevolg hebben. Neem contact op met uw Technisch Vertegenwoordiger wanneer gebruik
van een verlengkabel is gewenst.

• Kras, belast, verwarm, verdraai, buig, trek of beschadig de voedingskabel niet. Plaats geen zware

objecten op de voedingskabel. Gebruik van een beschadigde voedingskabel (blootgelegde aders,
gebroken aders, enz.) kunnen brand of storingen tot gevolg hebben. Wanneer een van deze condities
wordt vastgesteld, schakel de printer dan onmiddellijk UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Neem
vervolgens contact op met uw Technisch Vertegenwoordiger.

De stekker mag niet met natte handen in het stopcontact worden geplaatst of worden losgemaakt
omdat elektrische schokken kunnen ontstaan.

WAARSCHUWING

Plaats de stekker altijd helemaal in het stopcontact. Niet aanhouden van dit voorschrift kan brand of
elektrische schokken tot gevolg hebben.

Zorg dat u dit product aardt. (Sluit het netsnoer aan op een stopcontact dat is voorzien van een
aardeaansluiting.) Als u dit niet doet, kan dit in het onwaarschijnlijke geval van lekkage resulteren in
brand of een elektrische schok.

• Plaats geen metalen clips, enig andere metalen objecten of een container met vloeistof op de printer.

Vloeistoffen en metalen objecten die in de printer vallen kunnen brand, elektrische schokken of
storingen veroorzaken. Wanneer vloeistof, een metalen object of enig ander vreemd materiaal in de
printer valt, dan moet de printer onmiddellijk UIT worden geschakeld en moet u contact opnemen met
uw Technisch Vertegenwoordiger.

• Gebruik geen ontvlambare sprays, vloeistoffen of gassen in of in de buurt van dit apparaat. Reinig de

binnenzijde van dit apparaat niet met een ontvlambare luchtspray. Dit kan resulteren in brand of een
explosie.

• Gebruik uw printer niet wanneer deze ongewoon heet wordt, er rook uitkomt, wanneer deze een

ongebruikelijke geur verspreidt of wanneer deze een ongebruikelijk geluid maakt. Schakel de printer
onmiddellijk UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw Technisch
Vertegenwoordiger. Wanneer de printer toch in gebruik blijft, kan brand of elektrische schokken het
gevolg zijn.

• Gebruik deze printer niet wanneer deze is gevallen of wanneer de deur is beschadigd. Schakel de

printer onmiddellijk UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact op met uw
Technisch Vertegenwoordiger. Wanneer de printer toch in gebruik blijft, kan brand of elektrische
schokken het gevolg zijn.

Verbrand toner cartridges of toner niet. De hete toner kan zich verspreiden en brand en schade
veroorzaken.

Als u een medisch implantaat gebruikt (zoals een pacemaker), moet u de IC-kaartlezer altijd minimaal
12 cm van het implantaat verwijderd houden. De radiogolven kunnen van invloed zijn op de werking
van medische implantaten (zoals pacemakers).VOORZICHTIG

• Stel de printer niet bloot aan stof, roet of stoom en plaats deze niet bij een keuken, bad of

luchtbevochtiger. Brand, elektrische schokken of storingen kunnen het gevolg zijn.

• Plaats de printer niet op een instabiele of scheve tafel of op een plaats die wordt blootgesteld aan veel

trillingen en schokken. De printer kan vallen waardoor persoonlijk letsel of mechanische schade kan
ontstaan.

• Blokkeer de ventilatiesleuven van de printer niet. In de printer kan daardoor de temperatuur oplopen,

waarvan brand of storing het gevolg kan zijn.

Na installatie van dit product, moet het op een stevige ondergrond worden geplaatst. Wanneer de
printer beweegt of valt, kan persoonlijk letsel ontstaan.

In de printer zijn bepaalde gebieden onderhavig aan hoge temperaturen, die brandwonden kunnen
veroorzaken.
Bij de controle binnen in de printer van storingen zoals van het papiertransport mogen de plaatsen (bij
de fuser enz.) die zijn gelabeld met "Caution HOT" niet worden aangeraakt.

Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en eenvoudig toegankelijk zijn.
Anders kunt u niet de stekker uit het stopcontact halen in noodgevallen.

• Trek nooit aan de kabel wanneer stekker uit het stopcontact wordt gehaald. Hierdoor kan de

voedingskabel beschadigd raken waardoor brand of elektrische schokken kunnen ontstaan.

• Plaats geen objecten rondom het stopcontact omdat dit het lostrekken in noodsituaties kan

bemoeilijken.

Advertising
This manual is related to the following products: