Forsigtig – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 46

Advertising
background image

45

FORSIGTIG

Opbevar ikke tonerpatroner og pc-tromleenheder tæt på en computers harddisk og ure, da de er
modtagelige over for magnetisme. Dette kan skabe en fejl på disse produkter.

Opbevar ikke tonerpatroner eller pc-tromleenheder inden for børns rækkevidde. Indtagelse af toner
kan være skadeligt for dit helbred.

Åbn ikke tonerrelaterede dele med magt (tonerenheder, pc-tromleenheder, billedenheder eller
fremkalderenheder). Hvis der vælter toner ud af tonerflasken, skal du sørge for ikke at indånde
toneren og undgå, at den kommer i kontakt med huden.

Brug ikke sammenhæftet, ledende papir (såsom sølvpapir eller karbonpapir) eller behandlet
varmefølsomt/inkjet papir, da dette kan resultere i brand.

Hvis der kommer toner på huden eller beklædning, skal du vaske omhyggeligt med vand og sæbe.

Hvis du indånder toner, skal du gå ud i frisk luft, og gurgl flere gange med masser vand. Kontakt en
læge, hvis du udvikler symptomer såsom hoste.

Hvis du får toner i øjnene, skal du straks skylle dem med rindende vand i mere end 15 minutter.
Kontakt en læge, hvis irritationen fortsætter.

Hvis du sluger toner, skal du skylle munden og drikke et par glas vand. Kontakt en læge, hvis det er
nødvendigt.

Ved flytning af printeren skal du være sikker på at tage ledningen og andre kabler ud af maskinen.
Hvis du ikke gør det, kan det skade ledningen eller kablet, hvilket kan resultere i brand, elektrisk stød
eller nedbrud.

Tag ledningen ud af printeren, hvis printeren ikke skal anvendes i en længere tidsperiode.

Ved flytning af printeren skal den altid placeres på steder, der er angivet i brugerdokumentationen.
Hvis printeren tipper, kan det forårsage alvorlige personskader og/eller skader på printeren.

Anvend kun printeren i et rum, hvor der er en god ventilation. Betjening af printeren i et rum med dårlig
ventilation i en længere tidsperiode kan være skadeligt for dit helbred. Luft ud i rummet med
regelmæssige intervaller.

Tag ledningen ud af stikket mere end en gang om året, og rengør mellem stikkets tilslutninger. Støv,
der er samlet i stikkets tilslutninger, kan forårsage brand.

Når maskinen bruges, skal du undgå at kigge på lampens lys i lang tid ad gangen. Dette kan resultere
i øjentræthed.


Bekendtgørelser

Lasersikkerhed

Dette produkt anvender en Klasse 3B-laserdiode med maksimal kraft på 12 mW og en bølgelængde på 650-670 nm.
Dette produkt er certificeret som et Klasse 1-laserprodukt i henhold til IEC 60825-1: 2007. Da laserstrålen er dækket af
beskyttende dæksler, udsender produktet ikke skadelig laserstråling, så længe produktet betjenes i henhold til
instruktionerne i denne vejledning.

Intern laserstråling

Maksimal gennemsnitligt strålingsstyrke: 19,8 μW i området for fotolederenhedens tromle.
Bølgelængde: 650-670 nm

COMPLIES

COMPLIES WITH

WITH 21CFR

21CFR 1040.10

1040.10 AND

AND 1040.11

1040.11 EXCEPT

EXCEPT FOR

FOR

DEVIATIONS

DEVIATIONS PURSUANT

PURSUANT TO

TO L

LASER

ASER NOTICE

NOTICE NO.

NO. 50,

50, DATED

DATED JUNE

JUNE 24,

24, 2007.

2007.


FORSIGTIG:
Hvis du anvender taster eller foretager justeringer eller procedurer, som ikke er beskrevet i vejledningen, kan du blive
udsat for farligt laserlys.

ADVARSEL

Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.
Klasse 1-laserprodukt, der opfylder sikkerhedskravene i IEC 60825-1.
Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 12 mW, og bølgelængden er 650 - 670 nm.

For europæiske brugere

Dette produkt overholder følgende EU-direktiver:
2004/108/EF, 2006/95/EF, 2009/125/EF og 1999/5/EF
Denne deklaration er kun gældende for områder i den europæiske union (EU) eller EFTA.
Der må kun anvendes et afskærmet kabel til apparatet. Det er ifølge 2004/108/EF forbudt at anvende uafskærmede
kabler, da der er sandsynlighed for, at det vil medføre radiostøj.

Ozonudslip

Under udskrivningen udsendes der en smule ozon. Denne mængde er ikke nok til at skade nogen kritisk. Men
kontroller at rummet, hvor maskinen anvendes, har tilstrækkelig ventilation, især hvis du udskriver mange sider, eller
hvis maskinen skal anvendes uafbrudt i en længere periode.

Elektromagnetisk interferens

Der må kun anvendes et afskærmet kabel til apparatet.
Anvendelse af ikke-tildækkede kabler kan resultere i interferens med radiokommunikation og er forbudt i henhold til
reglerne i CISPR 22 og lokale regler.

Udskiftning af udskiftelige litiumbatterier brugt i produkter

FORSIGTIG:
DER ER RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT BATTERITYPE.
BRUGTE BATTERIER SKAL BORTSKAFFES SOM ANGIVET I BRUGERVEJLEDNINGEN.

Advertising
This manual is related to the following products: