Viktigt – Konica Minolta bizhub 4050 User Manual

Page 43

Advertising
background image

42

VIKTIGT

Förvara inte tonerkassetter eller trumenheter i närheten av datordisketter eller klockor som är känsliga
för magnetism. De kan orsaka att sådana inte fungerar.

Förvara tonerkassetter och trumenheter utom räckhåll för barn. Förtäring av toner kan vara
hälsovådligt.

Försök inte att öppna de tonerrelaterade delarna med våld (tonerenheter, datorns trumenheter,
bildenheter eller framkallningsenheter). Var mycket försiktig om toner läcker från tonerflaskan och
undvik inandning och kontakt med huden.

Använd inte häftat papper, ledande papper (t.ex. silver- eller kolpapper) eller behandlat och
värmekänsligt/inkjet-papper. De kan orsaka brand.

Tvätta noga med tvål och vatten om du får toner på huden eller kläderna.

Om du råkar andas in toner ska du flytta dig så att du får frisk luft och så ska du gurgla flera gånger
med mycket vatten. Om du får symptom såsom hosta bör du kontakta sjukvården.

Vid kontakt med ögonen ska du omedelbart skölja med rinnande vatten i över 15 minuter. Kontakta
sjukvården om irritationen kvarstår.

Om du råkar svälja toner ska du skölja munnen och dricka några glas vatten. Kontakta sjukvården vid
behov.

Se till att koppla ur nätsladd och andra kablar om skrivaren flyttas. Underlåtelse att göra det kan
medföra skada på nätsladd eller kablar och leda till eldsvåda, elektrisk stöt eller till att enheten går
sönder.

Dra ur kontakten till skrivaren om den inte ska användas under längre tid.

Håll alltid i skrivaren på de ställen som anges i användardokumentationen, när den flyttas. Om
skrivaren faller kan det medföra allvarlig personskada och/eller skada på skrivaren.

Använd skrivaren endast i lokal med god luftväxling. Det kan vara hälsovådligt att under längre tid
använda skrivaren i en lokal med dålig luftväxling. Vädra regelbundet ur lokalen.

Ta ur nätkontakten ur uttaget minst en gång om året och rengör mellan kontaktens stift. Damm som
ansamlas mellan kontaktens stift kan orsaka eldsvåda.

Titta inte på lampan under längre stunder när maskinen används. Det kan vara ansträngande för
ögonen.
■ Meddelanden enligt lag

● Lasersäkerhet

Denna produkt använder en Klass 3B laserdiod med maxeffekt 12 mW och våglängden 650-670 nm.
Produkten är certifierad som en Klass 1-laserprodukt enligt IEC 60825-1: 2007. Då laserstrålen är dold bakom ett
skyddande hölje avger produkten inte skadlig laserstrålning så länge den används enligt anvisningarna i denna
bruksanvisning.

● Intern laserstrålning

Maximal genomsnittlig strålningseffekt: 19,8 μW i området för fotoledarens trumma.
Våglängd: 650-670 nm.

COMPLIES

COMPLIES WITH

WITH 21CFR

21CFR 1040.10

1040.10 AND

AND 1040.11

1040.11 EXCEPT

EXCEPT FOR

FOR

DEVIATIONS

DEVIATIONS PURSUANT

PURSUANT TO

TO L

LASER

ASER NOTICE

NOTICE NO.

NO. 50,

50, DATED

DATED JUNE

JUNE 24,

24, 2007.

2007.


VIKTIGT:
Om kontroller används, justeringar görs eller förfaranden tillämpas på annat sätt än som anges i denna bruksanvisning
kan det leda till exponering för farlig strålning.

● För finska och svenska användare

LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
VAROITUS!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1
ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 12 mW ja aallonpituus on 650 - 670 nm.
VARNING!
Om apparaten används på annat sätt än som angivits i denna bruksanvisning, kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning som överskrider gränsen för laserklass 1.
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 12 mW och våglängden är 650 - 670 nm.

● För europeiska användare

Denna produkt uppfyller följande EU-direktiv:
2004/108/EG, 2006/95/EG, 2009/125/EG och 1999/5/EG
Denna förklaring gäller endast för områden inom Europeiska unionen (EU) och EFTA.
Denna enhet måste användas med en skärmad gränssnittskabel. Om icke skärmade kablar används resulterar detta
troligen i störningar av radiokommunikation, vilket är förbjudet enligt föreskrifterna i 2004/108/EG.

● Frigörande av ozon

Små mängder ozon frigörs när skrivaren används. Mängderna är inte tillräckligt stora för att skada någon. Se dock till
att den lokal där maskinen används har tillräcklig luftväxling, särskilt om du skriver ut stora mängder material eller om
maskinen används kontinuerligt under en längre tid.

Advertising
This manual is related to the following products: