IKA Topolino mobil User Manual

Page 24

Advertising
background image

24

NL

• L

Le

ee

es

s d

de

e g

ge

eb

brru

uiik

ks

sa

aa

an

nw

wiijjzziin

ng

g h

he

elle

em

ma

aa

all d

do

oo

orr v

уу

уrr d

de

e iin

nb

be

e--

d

drriijjffs

stte

elllliin

ng

g,, e

en

n n

ne

ee

em

m d

de

e v

ve

eiilliig

gh

he

eiid

ds

sv

vo

oo

orrs

sc

ch

hrriifftte

en

n iin

n a

ac

ch

htt..

Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats die voor ie-
dereen toegankelijk is.

• Let erop dat alleen geschoold personeel met het appa-

raat werkt.

• Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsstekker.
• Let op de volgende veiligheidsinstructies voor de behan-
deling van batterijen en accu‘s. Er kan ernstige materiële
schade, schade aan de gezondheid en persoonlijk letsel
worden veroorzaakt door:
- leeglopen of ontploffen van batterijen of accu‘s
- vrijkomende giftige of bijtende stoffen uit batterijen of ac-
cu’s
- Gebruik uitsluitend de in de Technische gegevens geadvi-
seerde oplaadbare accu’s in het apparaat! Gebruik geen
andere types accu’s en in geen geval niet-heroplaadbare
batterijen.

V

Ve

eiilliig

gh

he

eiid

ds

siin

ns

sttrru

uc

cttiie

es

s

- Meng nooit accu‘s van verschillende modellen, types of
capaciteiten.
- Let beslist op de polen die in de accuruimte worden aan-
gegeven! De kant van de accu met het plusteken (+) moet
overeenstemmen met de zijde van de accuruimte met het-
zelfde teken.
- Laad geen accu’s op die leeglopen, of verkleurd, ver-
vormd of op andere wijze beschadigd zijn.
- Niet-dichte of beschadigde accu’s moeten met de gebrui-
kelijke voorzorgsmaatregelen (veiligheidshandschoenen)
worden afgevoerd als afval.
- Accu’s mogen niet geopend, uit elkaar gehaald, door-
boord of gewijzigd worden, er mag niet mee worden ge-
gooid en ze mogen niet worden blootgesteld aan onnodige
stoten.
- Stel accu‘s niet bloot aan vuur of temperaturen boven
50° C. Bewaar accu’s niet op warme plaatsen (b.v. in de
auto met directe zonnestraling).
- Laad accu‘s niet op als de omgevingstemperatuur onder
0° C of boven 40° C ligt.
- Dompel de accu‘s niet onder in water of andere vloeistof-
fen.
- Voorwerpen van metaal of andere geleidende materialen
(b.v. sleutels, munten, gereedschap, ringen) kunnen korts-
luiting in de accu‘s veroorzaken. Bewaar accu’s nooit
samen met dergelijke voorwerpen.
- Vervang accu‘s altijd als één set. Gebruik nooit oude en
nieuwe accu’s samen.
- Sluit de accu’s nooit rechtstreeks aan op een stroombron
(b.v. een stopcontact in huis of een startaccu).

Advertising