IKA Topolino mobil User Manual

Page 29

Advertising
background image

• Förbrukade batterier och defekta apparater skall

tas om hand enligt gällande bestämmelser för av-
fallshantering.

samt föreskrifterna för arbetsskydd och olycksförebyg-
gande.

• O

Ob

bss –– m

maag

gn

ne

ettiisskkaa ffäälltt!! Se upp med det magnetiska

fältets effekter på diverse föremål (pacemaker, databärare

...).

• Personlig skyddsutrustning skall bäras motsvarande risk-

klassen för det medium som skall bearbetas. Det finns
annars risk för skador på grund av:
- vätskestänk och ångra
- Giftiga eller brännbara gaser kan frisättas.

• Apparaten är inte avsedd för manuell drift.
• Apparaten skall stå fritt på ett jämnt, stabilt, rent, halk-

säkert, torrt och icke brännbart underlag.

• Apparatens fötter måste vara rena och oskadade.
• Innan apparaten startas skall vridreglaget ställas längst

till vän ster. Öka varvtalet långsamt. Varvtalet skall re-
duceras om
- mediet stänker upp ur kärlet därför att varvtalet är för

högt

- apparaten går ojämmt
- kärlet rör sig på platten.

• Kontrollera före varje användning att apparat och tillbe-

hör inte är skadade.

• Använd aldrig skadade delar. Skadade delar skall endast

ersättas med reservdelar som i fråga om funktion och
kvalitet är likvärdiga med originalen.

• Observera riskerna med

- eldfarliga material
- glasskärvor
- felaktig storlek på kärlet
- för hög påfyllningsnivå för mediet
- att kärlet står ostadigt.

• Bearbeta endast medier som tål den energitillförsel som

bear- betningen innebär. Detta gäller också energitillför-
sel i annan form, t.ex. ljusinstrålning.

• I vissa fall kan avskavda partiklar från roterande delar

hamna i mediet som skall bearbetas.

• Apparaten får inte användas i explosionsfarlig atmosfär

och hel ler inte med farliga ämnen eller under vatten.

• Apparaten kopplas inte bort från elnätet förrän nätadap-

ter lossas.

• Säkra arbetsförhållanden kan endast garanteras med de

tillbehör som beskrivs i kapitlet ”Tekniska Data”.

• Nätkabeln skall vara utdragen när tillbehören monteras.
• Tyngdpunkten i placeringen måste befinna sig inom upp-

ställningsytan.

• Apparaten startar om automatiskt efter strömavbrott.
• Under drift kan apparaten upphettas
• Typskyltens spänningsangivelse måste stämma överens

med nätspänningen.

• Se till att apparaten eller tillbehören inte utsätts för stötar

eller slag.

• Apparaten och nätadaptern är underhållsfria och får inte

öppnas.

29

Advertising