IKA Topolino mobil User Manual

Page 28

Advertising
background image

28

SV

• L

äs

s h

he

ella

a b

brru

uk

ks

sa

an

nv

viis

sn

niin

ng

ge

en

n iin

nn

na

an

n d

du

u b

örrjja

arr a

an

nv

än

nd

da

a a

ap

p--

p

pa

arra

atte

en

n o

oc

ch

h o

ob

bs

se

errv

ve

erra

a s

äk

ke

errh

he

etts

sb

be

es

sttä

äm

mm

me

ells

se

errn

na

a.. Bruk-

sanvisningen skall förvaras så att den är tillgänglig för alla.

• Se till att endast utbildad personal arbetar med apparaten.
• Använd enbart den medlevererade nätadaptern.
• Observera följande säkerhetsanvisningar för hantering av

batterier. Betydande sak-, hälso- och personskador kan
orsakas

- av utgångna eller exploderande batterier
- genom frisättning av giftiga eller frätande ämnen i batte-

rierna

- I apparaten skall endast uppladdningsbara batterier av

den typ som anges i tekniska data användas! Andra bat-
terityper eller ej uppladdningsbara batterier får inte an-
vändas.

- Blanda aldrig batterier av olika modeller, olika typer eller

S

äk

ke

errh

he

etts

sa

an

nv

viis

sn

niin

ng

ga

arr

med olika kapacitet.

- Polaritetsmarkeringarna i batterifacken måste följas! Den

med plustecken (+) markerade sidan av batteriet måste
överensstämma med motsvarande markering i batteri-
facket.

- Ladda inte upp batterier som är utgångna, missfärgade,

deformerade eller på annat sätt skadade.

- Otäta eller skadade batterier skall lämnas till avfallshan-

tering med iakttagande av vanliga försiktighetsåtgärder
(skyddshandskar).

- Batterier får inte öppnas, tas isär, tas hål på, ändras eller

kastas och inte utsättas för onödiga stötar.

- Utsätt aldrig batterier för eld eller temperaturer över 50 °C.

Förvara inte batterier på varma ställen (t.ex. i en bil med
direkt solinstrålning).

- Ladda inte upp batterierna när omgivningstemperaturen

ligger under 0 °C eller över 40 °C.

- Doppa aldrig batterierna i vatten eller någon annan vätska!
- Föremål av metall eller annat ledande material (t.ex.

nycklar, mynt, verktyg, ringar) kan orsaka kortslutning i
batterierna. Förvara inte batterier tillsammans med så-
dana föremål.

- Byt alltid ut batterierna på en gång. Använd aldrig gamla

och nya batterier tillsammans.

- Koppla aldrig batterierna direkt till en strömkälla (t.ex. ett

eluttag i hemmet eller ett bilbatteri).

- Lägg aldrig batterier i en mikrovågsugn eller en över-

eller undertrycksbehållare.

- Om batterierna laddas upp i en extern laddare måste du

se till att den tillåtna laddningsströmmen för dessa batte-
rier inte överskrids.

• Observera gällande säkerhetsbestämmelser och direktiv

Advertising