IKA Topolino mobil User Manual

Page 56

Advertising
background image

56

RO

• V

ă rru

ug

ăm

m s

ă c

ciittiiţţii c

cu

u a

atte

en

nţţiie

e iin

ns

sttrru

uc

cţţiiu

un

niille

e d

de

e u

uttiilliizza

arre

e

îîn

na

aiin

ntte

e d

de

e p

pu

un

ne

erre

ea

a îîn

n ffu

un

nc

cţţiiu

un

ne

e ş

şii s

ă rre

es

sp

pe

ec

ctta

aţţii iin

nd

diic

ca

aţţiiiille

e

d

de

e s

siig

gu

urra

an

nţţă

ă.. Păstraţi Instrucţiunile de utilizare întrun loc

accesibil pentru toată lumea.

• Aveţi grijă să lucreze cu aparatul numai personal instruit.
• Folosiţi doar ştecherul de reţea livrat odată cu aparatul.
• Respectaţi următoarele indicaţii de siguranţă legate de

baterii şi acumulatori. Pot fi cauzate pagube materiale,
îmbolnăviri şi vătămări corporale considerabile prin:
- baterii şi acumulatori care curg sau explodează
- eliberarea substanţelor otrăvitoare sau corozive

conţinute în baterii şi acumulatori

- introduceţi în aparat numai tipurile de acumulatori care

pot fi încărcaţi, recomandaţi în datele tehnice! Nu uti-
lizaţi niciun alt tip de acumulatori şi, în niciun caz,
baterii care nu pot fi reîncărcate.

- nu amestecaţi niciodată modele, tipuri sau capacităţi

diferite de acumulatori.

V

Ve

eiilliig

gh

he

eiid

ds

siin

ns

sttrru

uc

cttiie

es

s

- respectaţi neapărat polaritatea marcată în comparti-

mentele pentru acumulatori! Partea marcată cu sem-
nul plus (+) pe acumulator trebuie să corespundă cu
partea marcată corespunzător pe compartimentul
pentru acumulator.

- nu încărcaţi acumulatori care curg, au culoarea modifi-

cată, sunt deformaţi sau deterioraţi în orice alt fel.

- acumulatorii neetanşi sau deterioraţi trebuie îndepăr-

taţi cu respectarea măsurilor de prevedere obişnuite
(mănuşi de protecţie).

- nu deschideţi, nu desfaceţi, nu găuriţi, nu modificaţi şi

nu aruncaţi acumulatorii şi nu îi expuneţi la lovituri
care nu sunt necesare.

- nu expuneţi acumulatorii la foc sau la temperaturi

peste 50°C. Nu păstraţi acumulatorii în locuri fierbinţi
(de ex. în maşină direct sub razele soarelui).

- nu încărcaţi acumulatorii când temperatura ambiantă

este sub 0°C sau peste 40°C.

- nu scufundaţi acumulatorii în apă sau în alte lichide.
- obiectele din metal sau din alte materiale conductibile

(de ex. chei, monede, scule, inele) pot cauza un
scurt-circuit în acumulatori. Nu păstraţi niciodată acu-
mulatorii împreună cu astfel de obiecte.

- înlocuiţi acumulatorii întotdeauna în set complet. Nu

folosiţi niciodată acumulatori vechi şi noi împreună.

- nu conectaţi niciodată acumulatorii direct la o sursă de

curent (de ex. la priza din casă sau la bateria autove-
hiculului).

- nu puneţi niciodată acumulatorii într-un cuptor cu

microunde sau într-un recipient sub presiune sau de
vacuum.

- dacă încărcaţi acumulatorii într-un încărcător extern,

Advertising