IKA Topolino mobil User Manual

Page 54

Advertising
background image

54

BG

• Прочетете цялата инструкция за експлоатация

преди пускането в действие и съблюдавайте
указанията за безопасност. Съхранявайте
инструкцията за експлоатация така, че да
бъде достъпна за всички.

• Съобразявайте се, че с уреда работи само обучен

персонал.

• Използвайте само включения в доставката захран-

ващ адаптер.

• Съблюдавайте следните указания за безопасност при

работа с батерии и акумулатори. Значителни матери-
ални, здравни и персонални щети могат да бъдат
причинени от:
- изтощени или експлодиращи батерии и

акумулатори

- изтичане на съдържащите се в батериите и акуму-

латорите отровни или разяждащи вещества

- Поставяйте в уреда само препоръчаните в техниче-

ските данни зареждащи се модели батерии!
Не използвайте друг модел батерия и в никакъв

случай не презареждащи се батерии.

- Никога не смесвайте различни модели, типове или

капацитети на батериите.

- Задължително съблюдавайте посочените върху

отделенията за батериите полюси! Страната,
обозначена върху батерията с (+) трябва да
съвпада със съответно обозначената страна в
отделението за батерията.

- Не зареждайте батерии, които са изтощени,

деформирани, променили са цвета си или са
повредени по друг начин.

Указания за безопасност

- Неуплътнените и повредени батерии трябва да се

изхвърлят при съблюдаване на обичайните пред-
пазни мерки (защитни ръкавици).

- Не отваряйте, не разглобявайте, не пробивайте, не

изменяйте, не хвърляйте и не подлагайте на
ненужни удари батериите.

- Не излагайте батериите на огън или на темпера-

тури над 50°C. Не ги съхранявайте на горещи
места (напр. в автомобила под директно действие
на слънчева светлина).

- Не зареждайте батериите, ако температурата на

околната среда е под 0°C или над 40°C.

- Не потапяйте батериите във вода или други

течности.

- Предмети от метал или други електропроводящи

материали (напр. ключове, монети, инструменти,
пръстени) могат да предизвикат късо съединение в
батерията. Не съхранявайте батериите заедно с
такива предмети.

- Сменяйте батериите винаги като комплект. Никога

не използвайте заедно стари и нови батерии.

- Никога не свързвайте батериите директно към из-

точник на електроенергия (напр. към домакински
контакт или автомобилен акумулатор).

- Не поставяйте батериите в микровълнова печка

или в резервоари за високо налягане или вакуум.

- Ако зареждате батериите във външно зарядно

устройство, внимавайте да не бъде надхвърлена
допустимата за тези батерии сила на тока

• Съблюдавайте указанията за безопасност, дирек-

тивите, предписанията за охрана на труда и пред-
пазване от злополуки.

• Внимание - магнетизъм! Съобразявайте се с въздей-

Advertising