IKA Topolino mobil User Manual

Page 48

Advertising
background image

48

ET

• L

Lu

ug

ge

eg

ge

e k

ka

as

su

uttu

us

sjju

uh

he

en

nd

d e

en

nn

ne

e k

ka

as

su

uttu

us

se

elle

ev

õttttu

u ttä

äiie

elliik

ku

ulltt

llä

äb

bii jja

a jjä

ärrg

giig

ge

e o

oh

hu

uttu

us

sn

õu

ud

de

eiid

d.. Hoidke kasutusjuhend

kõigile kättesaadavana.

• Jälgige, et seadmega töötaks ainult koolitatud personal.
• Kasutage ainult kaasasolevat adapterit.
• Pöörake patareide ja akude käsitsemisel tähelepanu

järgmistele ohutusjuhtnööridele. Märkimisväärset
materiaalset kahju ning terviserikkeid ja kehavigastusi
võivad tekitada:
- lekkivad või plahvatavad patareid ja akud;
- patareides ja akudes sisalduvate mürgiste või

söövitavate ainete vabanemine.

- Pange seadmesse ainult tehnilistes andmetes soov-i

tatud, laetavaid tüüpi akusid! Ärge kasutage mingit
muud tüüpi akut ja mitte mingil juhul ühekordseid pa-
tareisid.

O

Oh

hu

uttu

us

sjju

uh

hiis

se

ed

d

- Ärge ajage kunagi segi akude erinevaid mudeleid,

tüüpe või mahte.

- Jälgige kindlasti akupesas tähistatud pooluseid! Akul

plussiga (+) märgitud pool peab vastama akupesa
vastavalt märgitud poole.

- Ärge laadige akusid, mis lekivad, on värvi muutnud,

deformeerunud või muul moel kahjustunud.

- Lekkivad või kahjustunud akud tuleb utiliseerida

üldtunnustatud ettevaatusabinõusid arvestades
(kaitsekindad).

- Ärge akusid avage, tükeldage, torkige, muutke,

loopige ning ärge põrutage neid põhjuseta.

- Ärge hoidke akusid tule või üle 50°C temperatuuride

läheduses. Ärge hoidke akusid kuumades kohtades
(nt autos otsese päikesekiirguse käes).

- Ärge laadige akusid, kui keskkonnatemperatuur on alla

0°C või üle 40°C.

- Ärge kastke akusid vette või teistesse vedelikesse.
- Metallist või teistest juhtivatest materjalidest esemed

(nt võtmed, mündid, tööriistad, sõrmused) võivad
põhjustada akudes lühist. Ärge hoidke akusid kunagi
koos selliste esemetega.

- Vahetage akud alati välja komplektina. Ärge kasutage

kunagi vanu ja uusi akusid koos.

- Ärge ühendage akusid kunagi otse vooluallikaga

(nt majapidamise või autoaku pistikuga).

- Ärge asetage akusid kunagi mikrolaineahju ega

üle- või alarõhu mahutisse.

- Kui laadite akusid välises laadimisseadmes, jälgige, et

nende akude jaoks lubatud laadimisvoolu ei ületataks

• Jälgige ohutusnõudeid, juhiseid, töökaitse- ja õnnetuse

vältimise eeskirju.

Advertising