IKA Topolino mobil User Manual

Page 40

Advertising
background image

40

CS

• P

Přře

ed

d u

uvve

ed

de

en

níím

m p

přřííssttrro

ojje

e d

do

o p

prro

ovvo

ozzu

u ssii kko

om

mp

plle

ettn

ě

p

prro

oččttě

ětte

e n

náávvo

od

d kk p

po

ou

užžiittíí aa d

do

od

drržžu

ujjtte

e p

pe

eččlliivvě

ě b

be

ezz--

p

pe

eččn

no

ossttn

níí p

po

okkyyn

nyy.. Návod k provozu uložte, aby byl

přístupný pro všechny příslušné pracovníky.

• Dbejte na to, aby s přístrojem pracoval pouze řádně

vyškolený personál.

• Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s přístrojem.
• Při zacházení s bateriemi a akumulátory respektujte nás-

ledující bezpečnostní pokyny. Nebezpečí vzniku pod-
statných věcných škod, poškození zdraví osob a osob-
ních škod může být vyvoláno:
- vyteklými nebo explodujícími bateriemi a akumulátory;
- únikem jedovatých látek nebo žíravin obsažených v

bateriích a akumulátorech;

- Do přístroje vkládejte pouze dobíjecí akumulátory do-

poručené v technických údajích výrobku! Ne-
používejte jiné typy akumulátorů a v žádném případě
nepoužívejte nedobíjecí baterie.

- Nikdy nesměšujte různé modely, typy 2 ani kapacity

akumulátorů.

B

Be

ep

pe

čn

no

os

sttn

níí u

up

po

ozzo

orrn

ěn

níí

- Bezpodmínečně respektujte pólování vyznačené v

přihrádkách na akumulátory! Strana označená na aku-
mulátoru kladným znaménkem (+) musí souhlasit s
odpovídajícím způsobem označenou stranou přihrádky
na akumulátory.

- Do přístroje nikdy nevkládejte akumulátory, které vy-

tékají, deformovaly se, jejich barvy se změnily nebo
jsou jinak poškozené.

- Netěsné nebo poškozené akumulátory musí být zlikvi-

dovány s respektováním běžných bezpečnostních
opatření (ochranné rukavice).

- Akumulátory neotevírejte, nedemontujte, nepropi-

chujte ani nepozměňujte, neházejte jimi a nevysta-
vujte je zbytečným rázům.

- Akumulátory nevhazujte do ohně a nevystavujte je te-

plotám nad 50 °C. Akumulátory neodkládejte na mí-
stech s vysokou teplotou (například v autě na přímém
slunečním záření).

- Akumulátory nedobíjejte, pokud teplota prostředí

klesla pod 0 °C nebo přesahuje 40 °C.

- Akumulátory nikdy neponořujte do vody ani jiných ka-

palin.

- Předměty z kovu nebo jiných vodivých materiálů

(například klíče, mince, nářadí, prsteny) mohou způso-
bit zkrat akumulátorů. Akumulátory nikdy neskladujte
společně s předměty podobného druhu.

- Akumulátory vyměňujte vždy jen jako kompletní sadu.

Nikdy nepoužívejte kombinaci starých a nových aku-
mulátorů.

- Akumulátory nikdy nepřipojujte přímo ke zdroji napá-

jení (například do zásuvky v domácnosti nebo k auto-
baterii).

Advertising