IKA Topolino mobil User Manual

Page 25

Advertising
background image

• Voer afgedankte accu’s en defecte apparaten af

als afval overeenkomstig de wettelijke bepalin-
gen.

- Leg accu‘s nooit in een magnetron of in een hoge- of on-
derdrukvat.
- Als u accu’s oplaadt in een extern oplaadapparaat, moet
u erop letten dat de toegestane oplaadstroom voor deze
accu’s niet overschreden wordt.
• Neem de veiligheidsvoorschriften, richtlijnen, en voor-

schriften inzake de veiligheid op de arbeidsplek en inzake
ongevallenpreventie in acht.

• L

Le

ett o

op

p -- M

Ma

ag

gn

ne

ettiis

sm

me

e!! Er moet rekening worden ge-

houden met de effecten van het magnetische veld (ge-

gevensdragers, pace-makers …).

• Draag de persoonlijke beschermingen die nodig zijn vol-

gens de gevarenklasse van het medium dat verwerkt
wordt. Verder bestaat er gevaar door:
- wegspattende en verdampende vloeistoffen
- Vrijkomen van giftige of brandbare gassen

• Het apparaat is niet bedoeld voor handbediening.
• Stel het apparaat vrij op, op een vlakke, stabiele, schone,

glijvaste, droge en vuurvaste ondergrond.

• De voeten van het apparaat moeten schoon en onbe-

schadigd zijn.

• Zet de draaiknop voor de ingebruikneming helemaal

naar links. Verhoog het toerental langzaam. Verlaag het
toerental als

- het medium door een te hoog toerental uit de houder
spat
- het apparaat onrustig werkt
- de houder op het blad van het apparaat beweegt

• Controleer telkens voor het gebruik of het apparaat en de

accessoires niet beschadigd zijn.

• Gebruik geen beschadigde onderdelen. Vervang bescha-

digde onderdelen uitsluitend door onderdelen met een
vergelijkbare kwaliteit en functie.

• Let op gevaar door

- brandbare materialen
- breuk van het glas
- houders van een onjuiste maat
- te hoog vulniveau van het medium
- onveilige stand van de houder.

• Bewerk uitsluitend media waarbij de door het bewerken

veroorzaakte energie-inbreng geen problemen met zich
mee zal brengen. Dit geldt ook voor andere energie-in-
brengen, b.v. door lichtstraling.

• Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke omgevin-

gen, met gevaarlijke stoffen of onder water.

• Dit apparaat mag uitsluitend van het elektriciteitsnet wor-

den afgekoppeld door de netstekker/verbindingsstekker
van het apparaat uit het stopcontact te trekken.

• Veilig werken wordt uitsluitend gegarandeerd met de ac-

cessoires die beschreven worden in het hoofdstuk ”Ac-
cessoires”.

• Monteer de accessoires alleen als de netstekker uit het

stopcontact is getrokken.

• Het zwaartepunt van de opbouw moet binnen het blad

van het apparaat liggen.

• Na een onderbreking in de elektrische voeding begint het

apparaat vanzelf weer te werken.

• Tijdens het bedrijf kan het apparaat warm worden.
• De spanning die vermeld wordt op de typeplaatmoet

overeenstemmen met de netspanning.

• Voorkom dat het apparaat of de accessoires ergens

tegen stoten of slaan.

• Het apparaat en de stekker zijn onderhoudsvrij en mogen

niet worden geopend.

25

Advertising