IKA Topolino mobil User Manual

Page 39

Advertising
background image

• Zużyte akumulatory i uszkodzone urządzenia na-

leży utylizować zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawnymi.

dopuszczonego dla danych akumulatorów prądu łado-
wania

• Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, dyrektyw i

przepisów bhp.

• U

Uw

waag

gaa –– P

Po

olle

e m

maag

gn

ne

ettyycczzn

ne

e!! Prosimy uwzględniać

oddziaływanie pola magnetycznego (ma ono wpływ
na pracę rozrusznika serca, stan nośników danych itp.)

• Stosować osobiste wyposażenie ochronne odpowiednie

do klasy niebezpieczeństwa używanego medium. W prze-
ciwnym wypadku istnieje zagrożenie spowodowane:
- pryskaniem lub parowaniem cieczy
- Uwolnienie toksycznych lub łatwopalnych gazów

• Urządzenie nie jest przeznaczone do trybu ręcznego.
• Urządzenie ustawić na płaskiej, stabilnej, czystej,

antypoślizgowej, suchej i ogniotrwałej powierzchni.

• Podstawki urządzenia muszą być czyste i nieuszkodzone.
• Przed uruchomieniem przestawić prokrętlo w lewo do

oporu. Powoli zwiększać prędkość obrotową. Prędkość
obrotowa wymaga zmniejszenia w wypadku
- pryskania medium na zewnątrz urządzenia na skutek

zbyt wysokiej prędkości obrotowej

- wystąpienia nierównomiernego biegu
- przemieszczania nierównomiernego biegu.

• Urządzenie i akcesoria sprawdzić przed każdym użyciem

pod kątem uszkodzeń.

• Nigdy nie używać uszkodzonych części. Uszkodzone

części należy zastępować tylko takim częściami zamien-
nymi, które odpowiadają częściom oryginalnym pod
względem funkcji i jakości.

• Uwzględnić zagrożenie stwarzane przez:

- materiały łatwopalne
- pęknięcie szkła

- użycie naczynia o nieodpowiedniej wielkości
- przepełnienie naczynia
- niepewne ustawienie naczynia.

• Nadaje się wyłącznie do mediów, dla których doprowad-

zenie energii podczas obróbki nie jest szkodliwe. Dotyczy
to również innych sposobów doprowadzenie energii,
np. w postaci oświetlenia.

• Cząstki powstające w wyniku ścierania obracających się

części elementów dodatkowych może przedostać się do
obrabianego preparatu.

• Z urządzenia n

niie

e wolno korzystać w miejscach, w których

w powietrzu znajdują się substancje grożące wybuchem
ani pod wodą. Nie stosować substancji niebezpiecznych.

• Odłączenie od sieci zasilającej następuje tylko po wy-

ciągnięciu wtyczki sieciowej lub wtyczki urządzenia.

• Bezpieczna praca jest zapewniona wyłącznie z akceso-

riami opisanymi w rozdziale “Dane Techniczne”.

• Akcesoria montować wyłącznie przy wyciągniętej

wtyczce.

• Punkt cięż-kości zestawu musi spoczywać ponad po

wierzchnią płyty górnej.

• Po ewentualnej przerwie w dostawie prądu urządzenie

uruchomi się samoczynnie.

• Urządzenie może się nagrzewać w czasie pracy.
• Informacja o napięciu podana na tabliczce znamionowej

musi się zgadzać z napięciem sieciowym.

• Unikać obijania i uderzeń o urządzenie i akcesoria.
• Urządzenie oraz zasilacz nie wymagają konserwacji i nie

należy ich otwierać.

39

Advertising