IKA Topolino mobil User Manual

Page 41

Advertising
background image

• Spotřebované akumulátory a vadné přístroje zlik-

vidujte v souladu se zákonnými předpisy.

- Akumulátory nikdy neodkládejte do mikrovlnné trouby

ani do vysokotlakých či podtlakových nádob.

- Jestliže nabíjíte akumulátory v externí dobíječce,

dbejte, aby nebyl překročen nabíjecí proud přípustný
pro tyto akumulátory.

• Dodržujte bezpečnostní instrukce, směrnice, předpisy pro

zajištění bezpečnosti práce a předpisy protiúrazové zábrany.

• P

Po

ozzo

orr -- m

maag

gn

ne

ettiissm

mu

uss!! Mějte na paměti účinky ma-

gnetického pole (kardiostimulátory, nosiče dat …).

• Noste svoje osobní ochranné vybavení v souladu s třídou

nebez pečí zpracovávaného média. Jinak vyvstává oh-
rožení vlivem:
- vystřikování kapalin,
- Nebezpečí uvolňování jedovatých nebo hořlavých plynů

• Přístroj není vhodný pro ruční provoz.
• Postavte přístroj volně na rovnou, stabilní, čistou, nekluz-

nou, suchou a ohnivzdornou plochu.

• Patky přístroje musejí být čisté a nepoškozené.
• Před uvedením přístroje do provozu nastavte otočný kno-

flík k levému dorazu. Pomalu zvyšujte otáčky. Snižte
otáčky, když
- médium vlivem příliš vysokých otáček vystřikuje z

nádoby

- vzniká neklidný chod
- přístroj se začne vzhledem k dynamickým silám posu-

novat.

• Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou přístroj a

pří- slušenství poškozeny.

• Nepoužívejte poškozené součásti. Poškozené součásti

nahraďte jen takovými náhradní díly, které originálním
dílům odpovídají funkcí i kvalitou.

• Mějte na zřeteli ohrožení vlivem

- zápalných materiálů,
- rozbití skla
- chybných rozměrů nádoby,
- příliš vysoké hladiny náplně média,
- nestabilního postavení nádoby.

• Pracujte pouze s médii, u nichž je vložení energie vlivem

zpracování neškodné. To platí rovněž pro jinou vloženou
energii, např. vlivem ozáření světlem.

• Do zpracovávaného média se může dostat oděr z otáčejí-

cích se částí příslušenství.

• Nepoužívejte přístroj v atmosférách ohroženych výbu-

chem, s nebezpečnými látkami a pod vodou.

• Odpojení od napájecí elektrické sítě se u přístroje provádí

pouze vytáhnutím síťové, resp. přístrojové zástrčky.

• Bezpečná práce je zajištěná pouze s příslušenstvím, které

je popsáno v kapitole “Technická data”.

• Příslušenství montujte pouze tehdy, je-li vytažená síťová

zástrčka přístroje.

• Těžiště nástavby musí být uvnitř od-kládací plochy.
• Po přerušení přívodu napájení se přístroj opět samostatně

rozeběhne.

• V provozu se může přístroj zahřívat.
• Údaj o napětí na typovém štítku přístroje musí souhlasit s

napětím elektrické sítě.

• Vyvarujte se nárazům nebo úderům na přístroj nebo na

příslu-šenství.

• Přístroj a zástrčka síťového přívodu nevyžadují údržbu a je

zakázáno je otevírat.

41

Advertising