IKA Topolino mobil User Manual

Page 53

Advertising
background image

• Panaudotus ir sugadintus akumuliatorius šalinkite

tik laikydamiesi įstatymų.

kreipkite dėmesį į tai, kad nebūtų viršyta leistina
įkrovos srovė.

• Laikykitės saugos reikalavimų, direktyvų, darbo saugos ir

nelaimin gų atsitikimų prevencijos taisyklių.

• D

ėm

me

es

siio

o –

– m

ma

ag

gn

ne

ettiizzm

ma

as

s!! Atsižvelkite į magnetinio

lauko poveikį (širdies ritmo reguliatoriui, duomenų
kaupikliui ...).

• Atsižvelgdami į apdorojamos medžiagos pavojaus klasę,

naudokite asmens apsaugos priemones. To nedarant,
pavojų gali sukelti:
- tyškantis skystis,
- toksiškų arba degių dujų išsiskyrimas

• Prietaisas pritaikytas naudoti rankiniu būdu.
• Prietaisą laisvai pastatykite ant lygaus, stabilaus, švaraus,

neslidaus, sauso ir nedegaus pagrindo.

• Prietaiso kojelės turi būti švarios ir nepažeistos.
• Prieš pradėdami naudotis prietaisu, rankenėlę pasukite į

kai riąją padętį. Apsukas didinkite lėtai.
Apsukas sumažinkite, jei:
- apdorojama priemonė dėl per didelių apsukų ištyška

iš indo

- judesiai tampa netolygūs
- dinaminių jėgų veikiamas prietaisas pradeda judėti.

• Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar

prietaisas ir jo priedai nesugadinti.

• Nenaudokite sugadintų dalių. Keiskite sugadintas dalis

tik tokiomis atsarginėmis dalimis, kurių funkcijos ir
kokybė atitinka originalą.

• Pavojų kelia:

- degios medžiagos
- dužęs stiklas
- netinkamai nustatyti indo matmenys

- per didelis terpės kiekis
- nesaugiai pastatytas indas.

• Apdorokite tik tokias medžiagas, kurias plakant neišsis-

kirtų energija. Tai galioja ir kitokio pobūdžio energijos
virsmams, pvz., patekus šviesos spinduliams.

• Kartais į terpę gali patekti dylančios besisukančių priedų

dalelės.

• Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, su

pavojingomis medžiagomis ir po vandeniu.

• Nuo elektros tinklo prietaisą galima atjungti tik ištraukus

elektros tinklo / prietaiso kištuką.

• Saugus darbas užtikrinamas tik naudojant priedus,

aprašytus skyriuje “Priedai”.

• Priedus montuokite tik iš elektros tinklo ištraukę kištuką.
• ļrenginio svorio centras turi būti plokštelės ribose.
• Nutrūkus elektros energijos tiekimui, prietaisas, pradeda

veikti automatiškai.

• Veikdamas prietaisas gali įkaisti.
• Gaminio lentelėje nurodyta įtampa turi atitikti tinklo

įtampą.

• Saugokite prietaisą ir jo priedus nuo smūgių.
• Prietaisui ir įkrovikliui nereikia atlikti jokios techninės

apžiūros, tačiau jie negali būti atidaromi.

53

Advertising