IKA Topolino mobil User Manual

Page 33

Advertising
background image

• Kasser brukte batterier og defekte apparater i

henhold til gjeldende bestemmelser

• A

Ad

dvvaarrsse

ell -- m

maag

gn

ne

ettiissm

me

e!! Vær spesielt forsiktig med

virkningene av magnetfeltet (by-pass, datamedium ...).

• Bruk ditt personlige verneutstyr i samsvar med

fareklassen til mediumet som skal bearbeides. Ellers kan
det være fare for:
- væskesprut og fordamping
- Utslipp av giftige eller brennbare gasser

• Apparateter er ikke egnet for manuell bruk.
• Plasser apparatet på en jevn, stabil, ren, skilsikkert, tørr

og brann bestanding overflate.

• Føttene på apparatet må være rene og uskadde.
• Still dreiebryteren helt til venstre før du begynner å

bruke apparatet. øk hastigheten langsomt. Reduser
hastigheten hvis
- mediumet sprøytes ut av beholderen som en følge

av for høy hastighet

- det oppstår ujevn gange
- apparatet begynner å vandre på grunn av dynamiske

krefter.

• Kontroller apparatet og tilbehør hver gang før bruk med

tanke på skader.

• Skadde deler skal ikke brukes. Bytt ut skadede deler kun

gjennom reservedeler som er likeverdige med
originalen når det gjelder funksjon og kvalitet.

• Vær oppmerksom på eventuelle farer som skyldes

- brannfarlige materialer
- ødelagt glass
- feil størrelse på beholderen
- for mye medium i beholderen
- beholderen står ustøtt

• Bearbeid kun medier som tåler energien som påføres

under bearbeidingen. Dette gjelder også andre
energiformer som f.eks. lys- stråling.

• I visse tilfeller kan partikler fra roterende tilbehørsdeler

komme opp i mediumet som bearbeides.

• Apparatet må ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser,

med farlige stoffer og under vann.

• Apparatet kan kun koples fra strømnettet ved ad

strøm- eller apparatkontakten trekkes ut.

• Trygge arbeidsforhold sikres kun når tilbehøret beskrevet

i kapit- let «Tekniske data» brukes.

• Tilbehøret skal kun monteres når strømforbindelsen er

koplet fra.

• Tyngdepunktet på enheten skal være innenfor

underlagsflata.

• Etter et strømbrudd starter apparatet av seg selv igjen.
• Apparatet kan bli varmt når det brukes.
• Spenningsverdien på typeskiltet må stemme overens

med nett-spenningen.

• Pass på at apparatet og tilbehøret ikke utsettes for støt

og slag.

• Apparatet og nettilkoplingen er vedlikeholdsfrie og må

ikke åpnes.

33

Advertising