IKA Topolino mobil User Manual

Page 52

Advertising
background image

52

LT

• P

Prriie

š p

prra

ad

ėd

da

am

mii n

na

au

ud

do

ottiis

s p

prriie

etta

aiis

su

u,, p

pe

errs

sk

ka

aiitty

yk

kiitte

e v

viis

ą

n

na

au

ud

do

ojjiim

mo

o iin

ns

sttrru

uk

kc

ciijją

ą iirr lla

aiik

ky

yk

kiittė

ės

s s

sa

au

ug

go

os

s rre

eiik

ka

alla

av

viim

ų..

Naudojimo instrukciją laikykite visiems prieinamoje
vietoje.

• Prietaisu leidžiama dirbti tik apmokytiems darbuotojams.
• Naudokite tik kartu tiekiamą tinklo maitinimo bloką.
• Dirbdami su elementais ir akumuliatoriais laikykitės šių

saugos nurodymų. Didelę žalą daiktams, sveikatai ir
žmonėms gali sukelti:
- ištekėję arba sprogę elementai arba akumuliatoriai;
- elementuose arba akumuliatoriuose išsiskyrusios

nuodingos arba ėsdinančios medžiagos.

- Prietaise naudokite tik techniniuose duomenyse

rekomenduojamų rūšių įkraunamus akumuliatorius!
Nenaudokite kitų rūšių akumuliatorių ir jokiu būdu
nenaudokite neįkraunamų elementų.

- Niekada nenaudokite kartu skirtingų modelių, rūšių

S

Sa

au

ug

go

os

s rre

eiik

ka

alla

av

viim

ma

a

arba talpų akumuliatorių.

- Būtinai laikykitės akumuliatorių skyrelyje nurodyto

poliškumo! Ant akumuliatoriaus pliusu (+) pažymėta
pusė turi sutapti su atitinkamai paženklinta
akumuliatorių skyrelio puse.

- Neįkraukite ištekėjusių, pakeitusių spalvą, deformuotų

ar kitaip pažeistų akumuliatorių.

- Nesandarius arba pažeistus akumuliatorius šalinkite

laikydamiesi įprastų atsargumo priemonių (mūvėdami
apsaugines pirštines).

- Neatidarinėkite, neardykite, nepradurkite,

nemodifikuokite ir nemėtykite akumuliatorių ir
saugokite juos nuo smūgių.

- Nedeginkite akumuliatorių ir nelaikykite jų aukštesnėje

nei 50°C temperatūroje. Nelaikykite akumuliatorių
karštose vietose (pvz., automobilyje tiesioginiuose
saulės spinduliuose).

- Neįkraukite akumuliatorių, jeigu aplinkos temperatūra

žemesnė kaip 0°C arba aukštesnė kaip 40°C laipsnių.

- Nenardinkite akumuliatorių į vandenį ar kitus skysčius.
- Metaliniai ar pagaminti iš kitų laidžių medžiagų daiktai

(pvz., raktai, monetos, įrankiai, žiedai) akumuliato-
riuose gali sukelti trumpąjį jungimą. Niekada nedėkite
akumuliatorių šalia šių daiktų.

- Visada keiskite visą akumuliatorių komplektą. Niekada

nenaudokite kartu senų ir naujų akumuliatorių.

- Niekada tiesiogiai nejunkite akumuliatorių su elektros

energijos šaltiniu (pvz., buitiniu elektros lizdu arba
automobilio akumuliatoriumi).

- Niekada nedėkite akumuliatorių į mikrobangų krosnelę

arba į aukšto ar žemo slėgio talpas.

- Jeigu akumuliatorius įkraunate išoriniu įkrovikliu, at-

Advertising