IKA Topolino mobil User Manual

Page 47

Advertising
background image

• Použité akumulátory a chybné zariadenia

zneškodňujte v súlade so zákonnými ustanove-
niami.

akumulátorov

• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, smernice, predpisy na

ochranu zdravia pri práci a na predchádzanie úrazom.

• P

Po

ozzo

orr –

– m

ma

ag

gn

ne

ettiic

ck

й p

po

olle

e!! Pozor na účinky magne-

tického poľa (kardiostimulátory, dátové nosiče ...).

• Používajte osobné bezpečnostné pomôcky zodpoveda-

júce triede nebezpečenstva upravovaného média. Ne-
dodržaním tejto požiadavky vzniká ohrozenie v dôsledku
možnosti:
- Odstrekujúcich kvapalín
- Uvoľňovanie toxických alebo horľavých plynov

• Zariadenie nie je vhodné pre manuálnu prevádzku.
• Zariadenie položte voľne na rovný, stabilný, čistý,

nekĺzavý, suchý a nehorľavý povrch.

• Nohy zariadenia musia byť čisté a nesmú byť poškodené.
• Pred uvedením do prevádzky prestavte otočný ovládač

dola va až na doraz. Rýchlosť otáčania zvyšujte pomaly.
Rýchlosť otáčania znížte, ak
- médium vystrekuje z nádoby pri príliš vysokej rýchlo-

sti otáčania

- chod zariadenia začína byť nepokojný
- ak sa hýbe nádoba na odkladacej plošine.

• Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie ani prís-

lušen-stvo nie je poškodené.

• Nepoužívajte žiadne poškodené diely. Poškodené dielce

vymieňajte výhradne za náhradné diely, ktoré sú
funkčne i kvalitou rovnocenné.

• Dbajte na opatrnosť s ohľadom na zvýšené nebez-

pečenstvo v súvislosti
- s horľavými materiálmi,
- s prasknutím skla,
- s nesprávnym dimenzovaním nádoby,

- s príliš vysokou hladinou náplne,
- s nestabilným postavením nádoby.

• Pracujte výhradne s médiami, u ktorých zvýšenie ener-

gie pri úp-rave nespôsobuje žiadne nebezpečenstvo.
Platí to aj pre ostatné príčiny zvýšenia energie, napr.
dopadajúcimi slnečnymi lúčmi.

• Častice z rotujúcich dielov prídavných zariadení sa v dôs-

ledku oderu môžu dostať do spracovávaného média.

• Zariadenie neuvádzajte do chodu v prostredí s nebez-

pečenstvom výbuchu.

• Zariadenie sa úplne odpojí od napájacieho napätia iba vy-

tiahnutím vidlice zo zásuvky.

• Bezpečnosť práce je zaručená iba pri použití prís-

lušenstva, ktoré sa popisuje v kapitole “Technické
údaje”.

• Príslušenstvo montujte iba ak je vytiahnutá sieťová vid-

lica.

• Tažisko nadstavby sa musí nachádzať vnútri odkladacej

plochy.

• Po prerušení dodávky elektrickej energie sa zariadenie

samo uvádza znova do chodu.

• Počas prevádzky sa zariadenie zohrieva.
• Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom

štítku za-riadenia.

• Vyhýbajte sa udieraniu alebo nárazom do zariadenia

alebo príslušenstva.

• Zariadenie ani napájací zdroj vstavaný vo vidlici kábla si

nevyžadujú údržbu a nesmú sa otvárať.

47

Advertising