IKA Topolino mobil User Manual

Page 45

Advertising
background image

• Izrabljene in okvarjene akumulatorske baterije

odstranite v skladu z zakonskimi določili.

z virom električne energije (na primer vtičnica v
gospodinjstvu ali akumulatorska baterija v avtomo-
bilu).

– Akumulatorskih baterij nikoli ne vstavljajte v mikroval-

ovno pečico ali v posode, v katerih nastaja nadtlak ali
podtlak.

– Če akumulatorske baterije polnite z zunanjim polnil-

cem, bodite pozorni, da ne prekoračite dopustnega
toka polnjenja.sproščanje toksičnih ali gorljivih plinov

• Upoštevajte varnostna navodila, smernice in predpise za

varstvo pri delu ter preprečevanje nesreč.

• P

Po

ozzo

orr,, m

maag

gn

ne

ettn

no

o p

po

olljje

e!! Bodite pozorni na učinke ma-

gnetnega polja (srčni spodbujevalniki, nosilci podatkov ...).

• Nosite osebno zaščitno opremo v skladu z razredom ne-

varnosti medija, ki ga obdelujete, sicer obstaja nevarnost:
- brizganja tekočin,
- sproščanje toksičnih ali gorljivih plinov

• Naprava ni namenjena za ročni pogon.
• Napravo postavite na ravno, stabilno, čisto, nedrsečo,

suho in negorljivo podlago z dovolj prostora.

• Podstavki naprave morajo biti čisti in nepoškodovani.
• Pred zagonom vrtljivi gumb zavrtite do konca v levo.

Počasi povečujte število vrtjljev. Število vrtljajev
zmanjšajte, če:
- medij zaradi previsokih vrtljajev brizga iz posode,
- naprava teče neenakomerno
- se naprava zaradi dinamičnih sil začne premikati.

• Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in oprema

nepoškodovani.

• Nikoli ne uporabljajte poškodovanih delov. Poškodovane

dele nadomestite le z nadomestnimi deli, ki imajo
enakovredne funkcije in enako kakovost.

• Pazite na nevarnost zaradi:

- vnetljivih materialov,
- loma stekla,
- neprimerne velikosti posode,
- previsokega nivoja medija,
- nestabilno postavljene posode.

• Obdelujte le medije, pri katerih obdelava ne dovaja

občutne energije. To velja tudi za druge dovode energije,
npr. zaradi svetlobnega obsevanja.

• V obdelovani snovi se lahko vrtljivi deli opreme obrabijo.
• Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko ogroženih

atmosferah, z nevarnimi snovmi in pod vodo.

• Napravo izključite iz električnega omrežja samo, kadar

izvlečete omrežni vtič oziroma vtič naprave.

• Varno delo zagotavljamo le z opremo, ki je opisana v

poglavju "Tehnični podatki".

• Opremo namestite le pri izvlečenem omrežnem vtikaču.
• Težišče sestavljene naprave mora biti znotraj plošče.
• Po prekinitvi in ponovni vzpostavitvi napajanja z električnim

tokom se naprava B ne zažene samodejno.

• Med delovanjem se lahko naprava segreje.
• Nazivna napetost na tipski ploščici se mora ujemati z

omrežno napetostjo.

• Preprečite udarce in druge sunke na napravo in opremo.
• Naprava in omrežni napajalnik ne potrebujeta vzdrževanja

in ju ne smete odpirati.

45

Advertising