IKA Topolino mobil User Manual

Page 50

Advertising
background image

50

LV

• P

Piirrm

mss iie

ekkāārrttaass n

no

od

do

oššaan

naass e

ekkssp

pllu

uaattāācciijjāā u

uzzm

maan

nīīg

gii iizzllaassiie

ett

lliie

etto

oššaan

naass iin

nssttrru

ukkcciijju

u u

un

n ņ

ņe

em

miie

ett vvē

ērrāā d

drro

oššīīb

baass n

no

orrāād

dīījju

u--

m

mu

uss.. Lietošanas instrukcijai jāatrodas visiem pieejamā

vietā.

• Ar iekārtu atļauts strādāt tikai apmācītam personālam.
• Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto strāvas adapteri.
• Lietojot baterijas un akumulatorus, ievērojiet zemāk

minētos drošības noteikumus. Nopietnus mantas bojāju-
mus un draudus cilvēku veselībai un dzīvībai var izraisīt:
- iztecējušas vai eksplodējošas baterijas un akumulatori.
- baterijās un akumulatoros esošo indīgo vai kodīgo

vielu izdalīšanās.
Ierīcē atļauts ievietot tikai tehniskajā dokumentācijā
norādīto uzlādējamo akumulatoru tipu! Nekādā
gadījumā neizmantojiet cita tipa akumulatorus vai
vienreizlietojamās baterijas.

- Nekad neievietojiet vienlaicīgi dažāda modeļa, tipa vai

kapacitātes akumulatorus.

- Ievērojiet bateriju nodalījumā norādīto polu shēmu.

D

Drro

šīīb

ba

as

s n

no

orrā

ād

de

es

s

Akumulatora galam, uz kura norādīta (+) zīme, jāsakrīt
ar tādu pašu apzīmējumu bateriju nodalījumā.

- Nemēģiniet uzlādēt akumulatorus, kas tek, ir mainījuši

krāsu, deformējušies vai ir bojāti citādā veidā.

- Nehermētiski vai bojāti akumulatori jānodod

iznīcināšanai, ievērojot visus paredzētos drošības
pasākumus (aizsargcimdi).

- Akumulatorus nedrīkst atvērt, izjaukt, pārdurt, iz-

mainīt, mētāt un pakļaut nevajadzīgiem triecieniem.
Neturiet akumulatorus atklātas liesmas tuvumā vai
temperatūrā, kas pārsniedz 50°C. Neglabājiet akumu-
latorus vietās ar augstu temperatūru (piem., auto-
mašīnā tiešos saules staros).

- Nelādējiet akumulatorus, ja apkārtējās vides tempe-

ratūra ir zem 0°C vai virs 40°C.

- Neiegremdējiet akumulatoru ūdenī vai citā šķidrumā.
- Priekšmeti no metāla vai cita strāvu vadoša materiāla

(piem., atslēgas, monētas, darbarīki, rotaslietas) var iz-
raisīt īssavienojumu akumulatoros. Nekad neglabājiet
akumulatorus blakus šādiem priekšmetiem.

- Vienmēr nomainiet visus akumulatorus vienlaikus.

Nekad nelietojiet kopā vecus un jaunus akumulatorus.

- Nemēģiniet savienot akumulatorus tieši ar strāvas

avotu (piem., strāvas rozeti vai automašīnas akumula-
toru).

- Nekad nelieciet akumulatorus mikroviļņu krāsnī vai

tvertnēs, kur ir augsts spiediens vai vakuums.

- Ja akumulatorus uzlādējat ārējā lādētājā, raugieties, lai

netiktu pārsniegta akumulatoru pieļaujamā
uzlādēšanas strāva.

• Ņemiet vērā drošības norādījumus, direktīvas un darba

aizsardzības un negadījumu novēršanas noteikumus.

Advertising