IKA Topolino mobil User Manual

Page 30

Advertising
background image

30

DA

• Brug kun den netadapter, der følger med.
• Vær opmærksom på følgende sikkerhedshenvisninger

for håndteringen af batterier med akkumulatorer. Alvor-
lige materielle skader og personskader kan forårsages
af:
- utætte eller eksploderende batterier og akkumulatorer
- frigørelse af de giftige eller ætsende stoffer, som bat-

terier og akkumulatorer indeholder

- Sæt kun de genopladelige akkumulatortyper, der an-

befales i de tekniske data, ind i apparatet! Brug ingen
andre akkumulatortyper og under ingen omstændig-
heder batterier, der ikke kan genoplades.

S

Siik

kk

ke

errh

he

ed

ds

sh

he

en

nv

viis

sn

niin

ng

ge

err

- Bland aldrig forskellige modeller, typer eller kapacite-

ter af akkumulatorer.

- Vær opmærksom på den poling, der er vist i akkumu-

latorfagene! Akkumulatorens side, der er mærket
med plus-tegnet (+), skal stemme overens med den
tilsvarende mærkede side af akkumulatorfaget.

- Akkumulatorer, der er utætte, misfarvet, deformeret

eller beskadiget på anden vis, må ikke oplades.

- Utætte eller beskadigede akkumulatorer skal bortskaf-

fes under hensyntagen til de sædvanlige sikkerheds-
foranstaltninger (sikkerhedshandsker).

- Akkumulatorer må ikke åbnes, skilles ad, gennembo-

res, ændres, kastes eller udsættes for unødvendige
stød.

- Akkumulatorer må ikke udsættes for åben ild eller

temperaturer på mere end 50°C. Akkumulatorer må
ikke opbevares på varme steder (f.eks. i bilen ved di-
rekte solstråling).

- Akkumulatorer må ikke oplades, hvis omgivelsestem-

peraturen er på mindre end 0°C eller mere end 40°C.

- Akkumulatorer må ikke sænkes ned i vand eller andre

væsker.

- Metalgenstande eller andre ledende materialer (f.eks.

nøgler, mønter, værktøj, ringe) kan forårsage en korts-
lutning i akkumulatorerne. Akkumulatorer må aldrig
opbevares sammen med genstande af denne type.

- Akkumulatorer skal altid skiftes ud som komplet sæt.

Brug aldrig gamle og nye akkumulatorer sammen.

- Akkumulatorer må aldrig forbindes direkte med en

anden strømkilde (f.eks. en stikdåse i boligen eller et
bilbatteri).

- Akkumulatorer må ikke placeres i mikrobølgeovne eller

Advertising